Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2013-06-17-775
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§2-12, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort27.06.2013   kl. 16.10
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr, Moss

Hjemmel: Fastsatt av Moss bystyre 17. juni 2013 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader ved saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2, ved gravearbeid og annet terrenginngrep i forurenset grunn i Moss kommune.

§ 2.Definisjoner
a)forurenset grunn: jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til forskriften, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse. Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig bakgrunnsnivå i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal likevel ikke anses for forurenset. Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert,
b)tiltakshaver: den person eller foretak som terrenginngrepet utføres på vegne av og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav,
c)terrenginngrep: graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak,
d)akseptkriterier: beregnede konsentrasjoner av enkeltstoffer eller stoffgrupper i grunnen, som kan aksepteres på bakgrunn av en risikovurdering basert på planlagt bruk av eiendommen og stedspesifikke forhold for øvrig. Klima- og forurensningsdirektoratet kan fastsette retningslinjer for hvordan akseptkriteriene skal utarbeides.
§ 3.Gebyr for saksbehandling/tilsyn utført av kommunen

For saksbehandling og tilsyn som utføres av kommunen skal tiltakshaver betale gebyr etter gjeldende satser, fastsatt i Moss kommunes gebyrregulativ.

§ 4.Prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Bystyret i Moss kommune fastsetter og regulerer gebyrsatsene. Gebyrsatsene skal differensieres etter sakens kompleksitet og arbeidsbyrde og uttrykke kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn. Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader knyttet til saksbehandling og tilsyn på forskriftens virkeområde.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

Tiltakshaver vil motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for terrenginngrepet etter mottak av tiltaksplan.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i enkelte tilfeller, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.