Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Vefsn kommune, Nordland

DatoFOR-2013-06-19-972
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort15.08.2013   kl. 13.40
KorttittelForskrift om feie- og tilsynsavgift, Vefsn

Hjemmel: Fastsatt av Vefsn kommunestyre 19. juni 2013 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28.

§ 1.Formål

Formålet er å gi klare retningslinjer og å sikre en konsekvent og enhetlig praksis i forbindelse med gjennomføring av feiing og tilsyn samt innkreving og fastsetting av feie- og tilsynsavgift.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i Vefsn kommune hvor lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger dette.

Avgiften skal dekke kommunens utgifter til lovbestemt feiing og tilsyn i henhold til forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 basert på selvkostprinsippet.

§ 3.Avgiftsstørrelse

Fastsettelse av avgiftens størrelse for feiing og tilsyn med fyringsanlegg er basert på prinsippet om at avgiften bare skal dekke kostnadene for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag. Avgiftens størrelse vedtas av kommunestyret.

Feie- og tilsynsavgiften knyttes til boenhet som har ildsted tilknyttet røykløp. Der flere boenheter deler samme røykløp skal hver enkelt boenhet betale den fastsatte feie- og tilsynsavgiften.

Årlige avvik i forhold til budsjett utjevnes gjennom overføringer mot et bundet driftsfond som øremerkes for feie- og tilsynstjenestens virksomhet.

Dersom feie- og tilsynstjenesten utfører andre oppgaver i umiddelbar tilknytning til feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og dette kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruket, bør dette kunne aksepteres dekket innenfor avgiften.

§ 4.Avgift ved ikke utført feiing

Betalingsplikten gjelder selv om det i et enkelt år ikke blir tilbudt tjenesten på grunn av mindre forskyvinger i feieruten.

Avgiften innkreves også der feier etter varsel ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adkomst til fyringsanlegget fordi eier eller bruker ikke har vært tilstede, eller lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.

§ 5.Avgiftsfritak

Avgiftsplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing, eller det enkelte tilsynet er gjennomført, men gjelder for feierperioden uansett når i perioden tjenesten finner sted.

Forutsetningen for avgiftsfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk over tid, samt at det er tilfredsstillende sikret mot bruk. Tilfredsstillende sikring mot bruk vil være en fysisk adskillelse av den varmeproduserende enheten og skorsteinen. Dette skjer ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan ildsted eller røykløp fysisk plomberes.

Når tilfredsstillende sikring er gjennomført skal avgift ikke faktureres. Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for å underrette kommunen (ved søknad om fritak for feie- og tilsynsavgift) at fyringsanlegget ikke lenger er i bruk, samt gi melding til kommunen dersom det tas i bruk igjen.

§ 6.Innkrevingsordning

Avgiften kreves inn som en årlig avgift. Avgiftsplikten er ikke knyttet opp mot tidspunktet eller fastsatt intervall for feiing eller tilsyn.

Avgiften innkreves sammen med de andre kommunale avgifter for å opprettholde et rasjonelt innkrevingssystem.

§ 7.Håndheving og sanksjoner

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyns bestemmelser.

§ 8.Klage

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift fremsettes skriftlig til Vefsn kommune v/brannsjefen.

Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2013.