Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2013-06-20-778
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse01.09.2013
Sist endret
EndrerFOR-2002-11-19-1746, FOR-2001-06-18-1254
Gjelder forMelhus, Klæbu og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort27.06.2013   kl. 16.10
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Melhus m.fl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre 4. juni 2013, Midtre Gauldal kommunestyre 17. juni 2013 og Klæbu kommunestyre 20. juni 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) kap. 5, 10 og 11.

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1.Mål for avfallssektoren

Kommunen har som målsetting å redusere avfallsmengden ved å hindre at avfall oppstår, å fremme ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse. Videre sikre en miljømessig og økonomisk forsvarlig innsamling, transport og sluttbehandling av husholdningsavfallet. Dette er i tråd med nasjonale målsettinger og strategier innen avfallssektoren.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i hele kommunen, og omfatter husholdnings-, nærings- og spesialavfall. Forskriften gjelder også for hjemmekompostering av våtorganisk avfall.

Den kommunale renovasjonen gjelder all permanent og midlertidig bebygget eiendom, også ubebygget eiendom når det på disse foregår avfallsskapende virksomhet. Enkelte eiendommer kan fritas fra den kommunale renovasjon når særlige grunner foreligger.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

§ 3.Definisjoner 

Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven (§ 27) deler avfall inn i følgende tre kategorier:

-Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.
-Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
-Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus og lignende. Om en bolig skal defineres som en privat husholdning, avhenger av om boligen i hovedsak bidrar til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell. Dette vil omfatte både vanlige boligeiendommer, men også for eksempel fritidsboliger og andre eiendommer hvor bofunksjonen er det sentrale. Unntak er hoteller og pleieinstitusjoner, hvor hvile og matstell gis som en del av en virksomhet, med høy grad av fellestjenester. Avfall fra slike institusjoner må anses som næringsavfall. 

Med abonnent menes eier eller fester av eiendom som omfattes av avfallsordningen etter disse bestemmelser. Eiendom er definert med eget matrikkelnummer i kommunen. 

Som husholdningsabonnement regnes bebodd eiendom, leilighet m.m. Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC. 

Som fritidsabonnement regnes bebygd eiendom, herunder campinghytter og -vogner innenfor godkjente plasser, hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men samtidig er innredet for hvile og matstell. 

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container, beholder eller lignende. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. 

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Med kildesortering menes inndeling av avfall i ulike kategorier og/eller komponenter etter hvert som det oppstår. Avfallet legges deretter i ulike oppsamlingsenheter, én for hver kategori/komponent. 

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, tekstiler, osv. 

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av sortert avfall. Disse er som regel betjent. 

Med henteløsning menes en ordning der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler hos eller nær ved avfallsbesitter. 

Med bringeløsning menes en ordning som innebærer at publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon. 

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egen sorteringsordning for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg, avfallsdeponi eller annen sluttbehandling. 

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, bleier og vått husholdningspapir. 

Med risikoavfall menes avfall som av helsemessige årsaker krever særskilt håndtering, som smitteførende avfall, blodige bandasjemateriell, sprøytespisser og andre skarpe gjenstander. 

Med farlig avfall menes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med husholdning- og næringsavfall, fordi det har egenskaper som blant annet kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr.

§ 4.Avfall som ikke omfattes av kommunal henteløsning

Avfall som er underlagt egne forskrifter omfattes ikke automatisk av den kommunale henteløsning for husholdningsavfall uten at det er fattet spesielt vedtak om dette.

Giftig og miljøfarlig avfall fra husholdninger omfattes ikke av den kommunale henteløsningen. Videre gjelder at flytende avfall, større metallstykker, risikoavfall, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende, asbest, eksplosivt eller selvantennelig avfall ikke kan legges i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe slikt avfall til godkjent mottaksanlegg.

Næringsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal henteløsning. Slikt avfall skal bringes til lovlig mottaksanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent mottaksanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling hvis det ikke er godkjent henteløsning.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den kommunale avfallsordningen, tilbyr kommunen mottak på gjenvinningsstasjon. Kommunen kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall mv. som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 5.Avgiftsplikt

I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse som skal brukes til beboelse, av ordningen med tvungen innsamling av husholdningsavfall og er dermed avgiftspliktig i henhold til denne forskrift. Avgiftsplikten omfatter også permanente godkjente oppsatte campingvogner.

Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst et husholdningsabonnement. Avgiftsplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Hver bebygd eiendom/enhet hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement. Eiendommer som har stått ubebodd i 6 måneder, kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement. Eventuell avgiftsplikt inntrer senest etter 6 måneder fra det tidspunktet byggetillatelse gis eller søknad innvilges.

Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsordningen.

Setre, gjeterhytter og skogshusvær, som hele eller deler av året nyttes i tilknytning til stedbunden næring (reindrift, jord- og skogbruk), kan etter søknad helt eller delvis gis fritak fra ordningen.

Kapittel 2 Innsamling av husholdningsavfall

§ 6.Kildesortering av husholdningsavfall

Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av husholdningsavfallet for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Kommunal innsamling gjelder alle eiendommer med fast bosetting og fritidseiendommer. De fraksjoner av husholdningsavfallet som ikke samles inn av kommunen, skal avfallsbesitter selv sørge for borttransport av. Besitter av slikt avfall skal benytte godkjente mottaksanlegg.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjente mottaksanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjente anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge husholdningsavfall o.l. i naturen.

Abonnenter som omfattes av tvungen kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet for de fraksjoner kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Kommunen definerer hvordan avfallet skal sorteres. Kommunen sørger for at avfallsfraksjoner hentes med den hyppighet som kommunen bestemmer.

Fraksjoner som omfattes av en henteløsning skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter som står hjemme hos hver abonnent.

Andre kildesorterte fraksjoner som ikke omfattes av henteløsning skal bringes til returpunkt eller gjenvinningsstasjon.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenheten hjemme hos abonnenten, kan leveres til gjenvinningsstasjon.

§ 7.Fritidsbebyggelse

Husholdningsavfall fra fritidsbebyggelse skal sorteres i den utstrekning kommunen bestemmer.1

Som fritidsbebyggelse regnes også permanent lovlig oppsatt campingvogn, jf. § 3 og § 5. Kommunen skal med utgangspunkt i reguleringsbestemmelsene og i samarbeid med grunneier, bestemme hvor mange campingvogner som kommer inn under ordningen. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk.

Servicegraden på avfallsordningen for fritidsbebyggelse skal differensieres ut fra type område og bebyggelse. Det skilles mellom servicegradene 1-4:

-Servicegrad 1 omfatter permanent oppstilte campinghytter og -vogner innenfor godkjente plasser.
-Servicegrad 2 omfatter frittliggende hytter som har bringeordning hvor avfallet leveres til felles returpunkt/avfallscontainer for fritidshus.
-Servicegrad 3 omfatter hyttefelt hvor man kan tilby en kildesorteringsløsning hvor abonnentene bringer de ulike fraksjonene til en felles oppsamlingsplass for hyttefeltet.
-Servicegrad 4 omfatter fritidseiendommer som, innenfor avgrensede områder med karakter av tettbebyggelse, skal ha samme sorteringsordning og gebyrdifferensiering som vanlige husholdningsabonnenter. Andre fritidseiendommer kan også be om samme sorteringsordning som fastboende hvis det er gjennomførbart for kommunen.
1Gjelder for Midtre Gauldal: Renovasjonsordningen for hytter og setrer er ikke tvungen.
§ 8.Avfall fra næringsvirksomhet

Næringsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning, jf. forurensningslovens § 32. Slikt avfall skal bringes til lovlig mottaksanlegg med mindre det ikke gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

§ 9.Oppsamlingsenheter

For de fraksjoner av husholdningsavfallet som kommunen samler inn, skal kommunen holde oppsamlingsenheter. Oppsamlingsenheten følger eiendommen. Kommunen har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Kommunen bestemmer hvilke typer oppsamlingsenhet som skal benyttes, enhetene skal være av en slik type at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr.

Oppsamlingsenheten er utlånt til abonnenten, men abonnenten er ansvarlig for den og må erstatte den hvis den blir skadet, ødelagt eller kommer bort. Abonnenten er også ansvarlig for rengjøring. Hvis skaden oppstår ved tømming, så er kommunen ansvarlig.

Kommunen er selv ansvarlig for å skifte ut abonnentens oppsamlingsenhet hvis kommunen endrer funksjonskrav til beholderen.

Kommunen kan bestemme at flere abonnenter skal benytte felles beholdere/container. For nedgravde containere skal det inngås egne avtaler med sameiet/velforeningen. Kommunen kan også fastsette minimumsstørrelser for avfallsbeholdere. Abonnentene kan velge størrelse utover minimumsstørrelsen.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper kan unngås. Vekten må ikke overstige de grenseverdier som kommunen fastsetter som maksimum for den respektive oppsamlingsenhetens volum.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 10.Plassering av oppsamlingsenhetene

Alle oppsamlingsenheter må plasseres på et plant underlag, og slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til annen sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med kommunen, og det gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling. Størrelsen på oppsamlingsenhetene bestemmes av kommunen etter hvor mange som har inngått avtale om bruk av felles oppsamlingsenheter.

Oppsamlingsenheten skal være klargjort for henting og plassert åpent/uhindret slik at avstanden til kjørbar veg på tømmedagen ikke overstiger 5 meter, målt fra vegkanten. Ved tvilstilfeller fastsetter kommunen fra hvilket punkt avstanden skal regnes fra. Kommunen kan ved skifte av innsamlingsutstyr fastsette nye krav til henteavstand.

Kommunen kan mot et pristillegg inngå avtale om å hente avfallet lengre fra kjøreruta.

Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulempinger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enheten omplasseres.

Hvis oppsamlingsenheten må stå på annen manns eiendom, er abonnenten selv ansvarlig for nødvendige avtaler om dette.

Kommunen kan bestemme at en eller flere abonnenter skal bringe avfallet fram til returpunkt eller benytte særlige ordninger. Dette mot et eget bringefradrag.

Vinterstid skal adkomsten være ryddet og om nødvendig sandstrødd. Den som samler inn avfall på vegne av kommunen skal utføre tømmingen i tidsrommet mellom kl. 06.00–21.00.

§ 11.Krav til kjørbar veg

I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg, kjøring av private veger skjer kun etter skriftlig avtale.

Som kjørbar veg regnes offentlig og privat veg som tilfredsstiller kravet til kjørbarhet for renovasjonsbilen sommer og vinter. Vurdering av kjørbarhet baseres på lastebil i henhold til kjøretøyforskriften kategori N3 (bil med totalvekt over 12 tonn), og renovasjonsbilens behov for hyppig start og stopp. Vegen må ha tilstrekkelig bæreevne, ha kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Samtidig må det bo minimum 3 abonnenter langs vegen og det må være tilfredsstillende snuplass, utenom gårdsplassen, ved siste abonnent.

Abonnentene er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som omfattes av kjøreruta. Brøyting og sandstrøing må skje så tidlig at vegen er klar til renovatøren kommer.

Kapittel 3 Hjemmekompostering av våtorganisk avfall

§ 12.Kompostering m.m.

Abonnenter som har eget hageareal, og det er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Annen forskriftsmessig behandling av våtorganisk avfall, slik som levering til eget gjødsellager, kan likestilles med hjemmekompostering. Bruk av gjødsellager forutsetter at dette er i aktiv bruk og at det er utført på forskriftsmessig måte. Bruk av avfallskvern er forbudt med mindre kommunen har gitt spesiell tillatelse til dette via egen kommunal forskrift.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Abonnenten må selv anskaffe beholder.

De abonnenter som tegner slik kontrakt får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene. Eventuelle anvisninger fra kommunene skal følges, og det vil bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til kommunens mottaksplass for hageavfall.

§ 13.Kompostbingen og drift

Kompostbingen må være godkjent av kommunen i henhold til bestemmelsene i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), jf. forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern.

Kompostbingen må være slik at komposteringen kan foregå uavhengig av årstidsvariasjonene. Komposteringen, i binge og gjødsellager, skal drives hele året i form av varm- eller markkompostering.

Det komposterbare avfallet må være fri for helse- og miljøgifter. Ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i beholderen. Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm e.l. Det må tilstrebes et riktig forhold mellom våtorganisk avfall og strø. Strø og avfall må blandes godt.

Kapittel 4 Avfallsgebyr m.m.

§ 14.Renovasjonsgebyr

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr til kommunen. Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret hvert år i et eget gebyrregulativ.

Kommunestyret fastsetter differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, kildesortering, gjenvinning og ombruk. Gebyrdifferensieringen vil skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til transportveg.

Den mengdeavhengige delen av gebyret differensieres etter størrelsen på restavfallsbeholderen (oppsamlingsenhet).

§ 15.Renovasjonsavgifter

Gjenvinnbare fraksjoner av husholdningsavfall vil kunne leveres til returpunkt avgiftsfritt. Ved levering av husholdningsavfall og næringsavfall til gjenvinningsstasjon, må det betales en avgift som er fastsatt av kommunen. Restavfall kan ikke leveres til gjenvinningsstasjon.

§ 16.Kommunens plikter

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten forøvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften. Avfall utover dette tas med mot den tilleggsavgiften som er fastsatt av kommunen (jf. ekstra sekk).

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støy, støv, lukt o.l. Under transport skal avfallet sikres slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner fastsatt av kommunen. Ved force majeure vil avfall hentes senest på neste ordinære tømmedag. Kommunen skal varsle abonnenten om årsak og nytt tømmetidspunkt.

Ved endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid, og på en hensiktsmessig måte.

§ 17.Innkreving, renter, mv.

Avfallsgebyr med påløpte renter og omkostninger er sikret med lovbestemt pant jf. forurensningslovens § 34. Tilsvarende gjelder med hensyn til inndriving av avfallsgebyr og renteplikt ved for sen betaling.

Kapittel 5 Avsluttende bestemmelser

§ 18.Delegering av myndighet

Forurensningsmyndigheten etter denne forskrift tillegger kommunen, som delegerer sin myndighet til Envina IKS, med unntak av kommunestyrets plikt til å fastsette avfallsgebyr, jf. §14.

§ 19.Klage

Enkeltvedtak som er fattet etter delegert myndighet med hjemmel i disse forskrifter, kan påklages til Envina IKS sitt styre og klagenemnd.

§ 20.Sanksjoner og straff

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle hygieniske problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd, kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskrift kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79.

§ 21.Forhold til helseforskrifter

All avfallshåndtering med tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den lokale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Den lokale helsemyndighet har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

(Gjelder for Midtre Gauldal: Kommunen bestemmer selv hvem som skal delta i ordningen.)

§ 22.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. september 2013. Fra samme tid oppheves

-forskrift 19. november 2002 nr. 1746 for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Melhus kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift 18. juni 2001 nr. 1254 for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering, tømming av slamavskillere, tette tanker og for avfallsgebyrer, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift 1. september 2002.1
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.