Forskrift om tvungen renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal

DatoFOR-2013-06-20-882
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse11.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forMidsund, Gjemnes, Eide, Nesset, Aukra, Fræna og Molde kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83
Kunngjort11.07.2013   kl. 16.10
KorttittelForskrift om tvungen renovasjon, RIR, Møre og Romsdal

Hjemmel: Fastsatt av Midsund kommunestyre 23. mai 2013, Gjemnes kommunestyre 28. mai 2013, Eide kommunestyre 30. mai 2013, Nesset kommunestyre 30. mai 2013, Aukra kommunestyre 13. juni 2013, Fræna kommunestyre 17. juni 2013 og Molde kommunestyre 20. juni 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 79 og § 83.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre en miljømessig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling, transport og sluttbehandling av avfall, fremme avfallsreduksjon og legge til rette for gjenvinning gjennom kildesortering i RIR-kommunene.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i hele kommunen og omfatter husholdningsavfall og farlig avfall fra husholdningene. Den tvungne renovasjonen gjelder all permanent og midlertidig bebygget eiendom.

§ 3.Definisjoner
-Kommunen: Innbyggerens kommune eller RIR etter delegering.
-Avfall: Kasserte gjenstander eller stoffer.
-Abonnent: Eier eller fester av eiendom eller seksjon.
-Abonnementsenhet:
1.En boenhet bestående av kjøkken, oppholdsrom, sanitærenhet og egen inngang som definert i byggeforskriftene og Byggedetaljblad.
2.To eller flere hybler som deler kjøkken og sanitærrom.
3.Hytte eller fritidshus, campingvogner permanent oppsatt.
-Bringesystem: Oppsamlingsenheter som står sentralt og betjener mange abonnenter eller avfallsbesittere, f.eks. beholder for glass, metall eller tekstiler. Abonnenten bringer de enkelte avfallsfraksjoner til disse beholdere.
-Hentesystem: De enkelte avfallsfraksjoner hentes hos abonnenten.
-Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, også større løsøre som inventar og lignende.
-Hjemmekompostering: Husholdningen tar hånd om alt sitt matavfall ved å kompostere i egen kompostbinge.
-Kildesortering: Abonnenten sorterer og legger avfallsfraksjoner f.eks. papir, i oppsamlingsenhet bestemt for denne fraksjon.
-Kjørbar vei: Offentlig eller privat veg som er åpen for alminnelig ferdsel, kan trafikkeres av renovatørens kjøretøy og har snuplass minimum etter Statens vegvesens standard for liten lastebil.
-Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.
-Oppsamlingsenhet: Beholdere, sekker, bokser og containere.
-Renovatør: Firma eller person som henter avfall og bringer det til godkjent mottak.
-Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall.
-RIR: Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.
§ 4.Innsamling

RIR er ansvarlig for at innsamling av husholdningsavfall blir foretatt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. RIR stiller oppsamlingsenheter for restavfall og sorterte avfallsfraksjoner til disposisjon for abonnentene.

Oppsamlingsenhetene tømmes med faste intervaller som er bestemt av RIR. Endringer som følge av helligdager og offentlige høytidsdager kunngjøres gjennom dertil egnede media; hjemmeside, aviser o.l. Tømmeintervallene kan fravikes.

RIR holder abonnentene løpende orientert om alle endringer.

Innsamlingen skal foregå på en slik måte at det ikke medfører ulempe i form av støy, støv eller lukt o.l. Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheter på hjul tilbake til hentestedet jf. § 5. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatøren. Hver abonnent skal ha tilstrekkelige oppsamlingsenheter for avfall.

§ 5.Hentested

Hentestedet skal være ved kjørbar vei og maksimalt 3 m fra vegkant.

Ved annen plassering av oppsamlingsenhetene plikter abonnenten selv å bringe avfallet frem til vegkant på hentedagen. Abonnenten plikter å sikre avfallet mot fugler, dyr, vind eller annet som kan spre avfallet. Oppsamlingsenheten må ikke overfylles. På beholderne skal lokket være lukket tett til.

Hentestedet skal være lett tilgjengelig og beholderne skal være plassert på plant underlag. Adkomsten skal være fri for hindringer, brøytet og om nødvendig sandstrødd.

Avfall skal kunne tømmes med bil med sidelaster der dette er varslet.

§ 6.Oppsamlingsenhetene

RIR bestemmer størrelse og type på oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene er RIRs eiendom.

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenhetene er i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten svarer for skade eller slitasje som ikke er forårsaket av normal bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte beholdere. Abonnenten må selv utføre renhold av beholderne.

§ 7.Avfallsrom

Avfallsrom skal ha direkte inngang fra gate eller gårdsplass og ha golv i terrenghøyde. Dører og porter som må passeres skal være utstyrt med stoppere som enkelt kan låse dør/port i åpen stilling. Adkomsten skal være fri for hindringer som trappetrinn, fortauskanter o.l. Dørterskler tillates ikke.

Hvis abonnenten selv ikke ordner med opplåsing av dører, porter o.l. skal det treffes avtale med RIR om utlevering av nøkler. Tap av nøkler erstattes kun med verdien av selve nøklene.

§ 8.Kildesortering

Innsamling og behandling av avfall skjer etter prinsippet om kildesortering.

Kildesorteringen baseres på en kombinasjon av hente- og bringesystem. Abonnenten plikter å sortere avfallet i de fraksjoner som RIR til enhver tid bestemmer. En ikke uttømmende liste over avfallsfraksjoner som omfattes av kildesorteringen er: papir, papp, drikkekartonger og andre typer pappemballasje, plastemballasje, glassemballasje, metallemballasje, klær og tekstiler, organisk kjøkkenavfall, farlig avfall, restavfall.

I oppsamlingsenhetene må det bare legges den type avfall enheten er bestemt for. RIR sin kildesorteringshåndbok sier hva som til enhver tid skal i hvilken type oppsamlingsenhet. I restavfallsbeholderen må det ikke legges: flytende avfall, varm aske, jord, eksplosiver, selvantennende eller etsende stoffer, medisinrester og stoffer som er definert som farlig avfall.

Medisinrester bringes tilbake til salgsstedet; apotek, legekontor mv.

§ 9.Abonnement

Årlige gebyrvedtak i kommunestyret bestemmer de ulike abonnementstyper. Enhver abonnementsenhet skal benytte det oppsamlingsutstyr som RIR stiller til disposisjon.

Abonnementet dekker kun avfallsmengder som rommes i oppsamlingsenhetene. Større gjenstander som ikke kan legges i oppsamlingsenhetene skal bringes til RIRs miljøstasjoner.

Flere abonnementsenheter organisert som borettslag eller lignende innenfor et konsentrert område, kan benytte felles oppsamlingsenheter. Kommunen kan bestemme at abonnenter i et område skal benytte felles oppsamlingsenheter.

Kommunen kan tillate at abonnent i enebolig m/utleieenhet kan nytte felles oppsamlingsenheter som dekker renovasjonsbehovet.

To abonnenter kan etter søknad gå sammen om ett felles standardabonnement. En abonnent i fellesabonnementet må stå som ansvarshavende overfor kommunen. Abonnentene må ha naturlig naboskap. Om avfallsmengden ikke rommes i oppsamlingsenhetene til et standardabonnement, kan man ikke ha ett felles abonnement.

Abonnent som har egnet plass, kan etter søknad inngå avtale med kommunen om kompostering av organisk avfall. Kommunen kan fastsette nærmere vilkår.

§ 10.Bestemmelser om gebyr

Eier eller fester av eiendom plikter å betale gebyr for tjenester pålagt etter denne forskrift. Gebyret med eventuelt tillegg av renter og omkostninger er sikret ved lovbestemt pant etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Også for eiendommer som ikke nyttes eller ikke er bebodd vil gebyrplikten gjelde. Hvis bygningen er avstengt, vann- og kloakk frakoplet, eventuelt slamavskiller frakoplet, kan gebyrplikten frafalles.

Hytter og fritidshus har egen renovasjonsordning og gebyr. Ved utleie eller annet utstrakt bruk kan disse ha gebyr som for ordinær renovasjon.

Abonnenten plikter omgående å melde fra til kommunen om forhold som har betydning for fastsettelse av gebyrets størrelse.

§ 11.Fastsetting av gebyr

Kommunestyret vedtar hvert år et gebyrregulativ for de tjenester som er pålagt etter denne forskrift.

For avfall kan regulativet ha ulike satser for enkelte kildesorterte fraksjoner.

Abonnenter med avtale om hjemmekompostering etter § 10, betaler redusert gebyr som står i forhold til spart håndtering av matavfallet. For abonnenter i fellesabonnement skal gebyr betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle tjenester.

Gebyrplikten løper fra den måned eiendommen blir tatt i bruk.

§ 12.Dispensasjoner

Kommunen kan etter søknad ved spesielle tilfelle, gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 13.Overtredelse

Overtredelse av denne forskrift vil kunne være straffbart etter forurensningsloven § 78 og § 79.

Etterkommer ikke abonnenten plikter og pålegg gitt med hjemmel i denne forskrift kan overtredelse straffes med tvangsmulkt.

Tvangsmulkten forfaller forskuddsvis for hvert påbegynt kvartal inntil forholdene er rettet.

§ 14.Klageadgang

Enkeltvedtak truffet etter bestemmelser i denne forskrift kan iht. forvaltningsloven § 28 påklages. Klagen fremsettes for det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket.

Klage på vedtak etter § 13, 2. ledd har ikke oppsettende virkning med mindre vedtaket sier noe annet.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. Denne forskrift erstatter fra samme tidspunkt de deler som omhandler renovasjon i forskrift 10. oktober 19991 for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR-kommunene.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.