Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner på fylkesveg 118 Hafslund X Rv. 111–Borregaard X Fv. 109, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2013-08-27-1030
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse27.08.2013
Sist endret
EndrerFOR-2012-12-15-1401, FOR-2013-06-21-781
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1965-06-18-4, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort29.08.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om tillatte vekter mv. Sarpsborg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 27. august 2013 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

I

For Fylkesveg 118 fra kryss med Rv. 111 ved Hafslund til kryss med Fv. 109 endres tillatt totalvekt for tømmervogntog fra 56 tonn til 50 tonn og strekningen endres fra Veggruppe A til Veggruppe B. Nye veglisteverdier blir da som vist i tabellen under. 

VegVegstrekningBruksklasse SommerVeg-
gruppe
Tillatt vogntoglengde GenereltTillatt vogntoglengde TømmerMaks totalvekt GenereltMaks totalvekt Tømmer
FV 118Hafslund X Rv. 111–Borregaard X Fv. 109 (Fv. 118-Hp5 0-767m)Bk 10B22245050

For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til forskrift 1. februar 2013 nr. 136 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt forskrift 1. februar 2013 nr. 146 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon (Veglister 2013 for riksveger).

Denne forskrift endrer følgende forskrifter:

-Forskrift 15. desember 2012 nr. 1401 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold
-Forskrift 21. juni 2013 nr. 781 om tillatte vekter og dimensjoner for tømmervogntog på fylkes- og kommunale veger i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland fylker, samt i Oslo kommune.

II

Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.