Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus

DatoFOR-2013-09-17-1116
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse17.09.2013
Sist endret
EndrerFOR-2012-12-11-1306
Gjelder forNannestad kommune, Akershus
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931-§11-4, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort26.09.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Nannestad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nannestad kommunestyre 17. september 2013 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4 og § 16-1.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4 og § 16-1.
3.Forskrift 17. september 2013 nr. ?? om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus (dette dokumentet).
4.Forskrift 14. desember 2011 nr. 1451 om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus
5.Øvrig dokument:
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).
-Gjeldende VA-norm for Nannestad kommune.
6.Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Rammer for gebyrberegning:

-Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
-Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
-Alle priser tillegges 25 % mva.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, jf. definisjon § 3, samt abonnenter tilknyttet avløpsanlegg for inntil 2 000 pe (personekvivalenter).

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Avløpsledning

Med avløpsledning forståes i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper.

-Beregnet areal (BA)

Areal beregnet i henhold til Den Norske Stats Husbanks rundskriv HB-3022. Beregnet areal (BA) = Bruksarealet (BRA) multiplisert med arealets beregningsfaktor (se tabell nedenfor). BA av en bolig er summen av BA for de areal som tilhører boligen (dvs. de arealer som inngår i boligens BRA)

-Beregningsfaktorer: 
Bygningens planFaktor
Kjellerplan0,2
Underetasjeplan0,5
Etasjeplan0,6
Loftsplan0,3
Hovedplan1,0
-Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

For detaljer se NS 3940:2004 (133851).

-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig//hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Fastgebyr (abonnementsgebyr):

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og avløpstjenester.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte, eller bolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av staten, fylket, kommunen eller ideelle organisasjoner.

-Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

-Tilknytningsgebyr

Gebyr for etablering av abonnement på vann- og avløpstjenester.

-Årsgebyr:

Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og avløpstjenester. Årsgebyret består av fastgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-(§ 5) Tilknytningsgebyr
-(§ 6) Årsgebyr
-(§ 7) Gebyr for leie av vannmåler
-(§ 8) Gebyr for manglende avlesning av vannmåler
-(§ 9) Gebyr for manglende installasjon av vannmåler
-(§ 10) Gebyr for avlesning av vannmåler
-(§ 11) Gebyr for bytting av skadet vannmåler
-(§ 12) Gebyr ved ulovlig hagevanning og landbruksvanning
-(§ 13) Gebyr for å plombere vanninntak og påkoblingspunkt for avløp
-(§ 14) Gebyr for avløpsvannets sammensetning
-(§ 15) Gebyr for påslipp av avløp fra næring og industri
-(§ 16) Tilleggsgebyr
-(§ 20) Gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe.

Gebyrenes størrelse fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av kommunens prisliste.

§ 5.Tilknytningsgebyr

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales gebyr for tilknytning til vann- og avløpstjenester. 

§ 5-1. Tilknytningsgebyr betales:

-Ved nybygg eller arealutvidelse.
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.
-For midlertidige bygg og brakker beregnes tilknytningsgebyr som følger:
- 0–1 årregnes 25 % av fullt gebyr
- 0–2 årregnes 50 % av fullt gebyr
- 0–3 årregnes 75 % av fullt gebyr
- mer enn 3 årregnes 100 % av fullt
 

§ 5-2. Beregning av tilknytningsgebyr

-For boliger og fritidsboliger beregnes tilknytningsgebyret for tilknytning pr. m² BA med et maks beløp per boenhet.
-For øvrig bebyggelse beregnes tilknytningsgebyret for tilknytning pr. m² BRA. 

§ 5-3. Faktura og betaling

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyret for tilknytning til abonnenten når tillatelse til tilknytning er gitt. Tilknytningsgebyret forfaller normalt til betaling senest ved tilknytning. 

§ 5-4. Avvik i tilknytningsgebyr

-Når det føres opp bebyggelse til erstatning for bebyggelse det tidligere er betalt tilknytningsgebyr for, kan hele eller deler av det betalte gebyret gå til fradrag i gebyret for den nye bebyggelsen. Det forutsettes at abonnentforholdet er opprettholdt.
-Ny tilknytning av eiendom som har vært midlertidig frakoblet kreves ikke ny betaling av gebyr for tilknytning under forutsetning av at abonnementet er opprettholdt. Både frakobling, plombering og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning.
-For eiendom med næringsvirksomhet, herunder gårdsbruk, og annen virksomhet som har særlig lite vannforbruk og/eller avløpsmengde i forhold til byggets areal, for eksempel kaldtlager, kan tilknytningsgebyret reduseres med 0–80 % i forhold til fullt gebyr.
-For boliger og fritidsboliger der tilknytningen medfører høye kostnader, kan det gis tilskudd etter søknad.
§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler:

-fastgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede fastgebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester skal dekke de faste kostnadene til kommunens vann- og avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyrene.

Årsgebyret skal beregnes fra innflyttingstidspunkt eller brukstillatelse for ny bebyggelse og fra tilknytningstidspunkt for eksisterende bebyggelse.

Årsgebyr fordeles over de, til enhver tid, vedtatte antall betalingsterminer. 

§ 6-1. Fastgebyr

Fastgebyr betales av alle abonnenter.

For boliger og fritidsboliger betales fastgebyr for hver boenhet, hybler unntas. 

§ 6-2. Forbruksgebyr

Alle abonnenter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, stipuleres nytt à konto beløp.

Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om. Gebyret justeres etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.

Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for forbruksgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Forbruksgebyret opphører når melding om at bygningen er frakoblet er mottatt og påkoblingspunktet er plombert.

Abonnenter betaler etter stipulert forbruk basert på beregnet areal (BA) (se definisjoner) fram til de har installert vannmåler.

Omregningsfaktor for stipulert forbruk fastsettes til 2,0 m³ pr. m² beregnet areal (BA) eller bruksareal (BRA).

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

§ 7.Gebyr for leie av vannmåler

Kommunen stiller krav om at alle abonnenter skal installere vannmåler. Dette gjelder ikke abonnenter som får levert vann fra andre enn kommunens vannverk og ikke er tilknyttet kommunens ledningsnett.

Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret fastsettes av kommunestyret og fremgår av gebyrregulativet.

§ 8.Gebyr for manglende avlesning av vannmåler

Ved manglende oppfyllelse av krav om installasjon av vannmåler kan kommunen kreve et tilleggsgebyr til årsgebyr etter stipulert forbruk inntil måler er installert.

§ 9.Gebyr for manglende installasjon av vannmåler

Ved manglende oppfyllelse av krav om installasjon av vannmåler kan kommunen kreve et tilleggsgebyr til årsgebyr etter stipulert forbruk inntil måler er installert.

§ 10.Gebyr for avlesning av vannmåler

Ved manglende avlesning av vannmåler to år på rad, kan kommunen selv lese av måleren. Abonnenten må da betale gebyr for dette.

§ 11.Gebyr for bytting av skadet vannmåler

Blir en måler borte, frostskadet eller skadet på en annen måte, skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen.

Kommunen kan kreve tilleggsgebyr for bytting av vannmåleren.

§ 12.Gebyr for ulovlig hagevanning og landbruksvanning

Ledningsnettet til kommunen er ikke dimensjonert for hage- og landbruksvanning. Abonnenten plikter å følge kommunens publiserte restriksjoner eller vanningsforbud. Gjentatte overtredelser av restriksjoner eller vanningsforbud vil medføre gebyr.

§ 13.Gebyr for å plombere vanninntak og påkoblingspunktet for avløp

Dersom en bebyggelse skal rives og abonnementsforhold avvikles, skal vanninntaket og avløpspåkoblingen plomberes i anboringspunktet av godkjent rørlegger. Blir dette ikke gjort vil kommunen utføre plombering på abonnentens regning. I tillegg kan kommunen kreve gebyr for tapt vann og innlekking av overvann til avløpssystemet.

§ 14.Gebyr for avløpsvannets sammensetning

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.

§ 15.Gebyr for påslipp av avløp fra næring og industri 

§ 15-1. Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales gebyr for søknad om avtale og/eller endring av avtale om påslipp av næringsavløp til kommunalt nett. Gebyret skal dekke kommunens kostnad vedrørende søknaden så som for innhenting av bakgrunnsmateriale, forurensningsmessig vurdering, utarbeidelse av vedtak, eventuell befaring osv.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden avslått, betales halvt saksbehandlingsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for søknad om avtale om påslipp til kommunalt nett er organisert som et grunngebyr med tilleggsgebyr for medgått tid utover normal arbeidsmengde. 

§ 15-2. Kontrollgebyr næring og offentlige og/eller allmennyttige virksomheter

Virksomheter med avløp med annen sammensetning enn husholdningsavløp skal årlig rapportere sitt påslipp til kommunens avløpsnett. Kommunens kostnad for oppfølging av kontroll av bedriftens egen rapportering belastes bedriften i form av kontrollgebyr.

Kommunens kostnader med tilsyn/kontroll av fett og oljeavskillere belastes tankeiere.

§ 16.Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist, og der dette medfører merkostnader for kommunen.

For at forholdene raskt skal kunne rettes opp, faktureres gebyret så snart som mulig etter at fristen er gått ut og evt. flere ganger inntil kommunens krav er etterkommet.

Gebyrets størrelse bestemmes av kommunen og skal være i samsvar med kommunens kostnader knyttet til forholdet.

§ 17.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om. Gebyret justeres etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 18.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode.

Eier/fester av eiendommen skal betale tilknytningsgebyr i samsvar med § 5, samt fastgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

§ 19.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning.

§ 20.Gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe 

§ 20-1. Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales gebyr for saksbehandling som følger

-Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med lokal forskrift
-Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med lokal forskrift
-Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe
-tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer
-Mindre endring/omgjøring av tillatelse.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse kreves. Gebyret inkluderer kontroll av anlegg under bygging og ferdigkontroll av anlegg. 

§ 20-2. Kontrollgebyr

Kontrollgebyr betales for hvert eksisterende avløpsanlegg <2000 pe der kommunen gjennomfører kontroll. 

§ 20-3. Tilsynsgebyr

Tilsynsgebyr betales for hvert eksisterende avløpsanlegg <2000 pe der kommunen gjennomfører tilsyn. 

§ 20-4. Gebyrpliktig

Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er tiltakshaver

-som søker utslippstillatelse fra avløpsanlegg <2000 pe, eller
-som søker mindre endring/omgjøring av utslippstillatelse

Gebyrpliktig for kontroll- og tilsynsgebyr er eier av avløpsanlegg <2000 pe.

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse eller mindre endring/omgjørelse av tillatelse er mottatt.

Kommunen sender faktura for kontroll- eller tilsynsgebyr når kontroll eller tilsyn er gjennomført, med forfall etter 30 dager.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 21.Eiendom som er tilknyttet kommunal avløpsledning, men som av tekniske årsaker ikke har anledning til å få kortsluttet septiktanken, går inn under den til enhver tid gjeldende forskrift for tømming av slamavskillere. Tømmekostnadene bæres av kommunen. Denne ordning opphører fra samme tid som det er blitt tilrettelagt for kortslutning av septiktank.
§ 22.Kommunen har rett til når som helst å beregne gebyrpliktig areal på ny som bestemt i § 5, og eieren plikter å medvirke til dette.
§ 23.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

Gebyr for utslippstillatelse etter § 20-1 er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7.

§ 24.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret.

Kommunestyret kan delegere denne myndighet til annet organ.

§ 25.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven.

Klagen fremmes overfor kommunens klagenemnd.

Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 26.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 17. september 2013.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. desember 2012 nr. 1306 om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus.