Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Stokke kommune, Vestfold

DatoFOR-2013-09-23-1247
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse23.09.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort24.10.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om tømming av slamavskillere mv., Stokke

Hjemmel: Fastsatt av Stokke kommunestyre 23. september 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 3. ledd og § 34.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre helsemessig, miljømessig og økonomisk forsvarlig innsamling av slam i kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og lignende virksomhet i Stokke kommune.

Eiendommer med slamavskillere i drift som er knyttet til kommunalt avløpsanlegg omfattes av forskriften og må betale for tømming. Unntak gjelder i de tilfellene der kommunen bestemmer at slamavskilleren ikke tillates utkoplet. I så fall skal slamavskilleren tømmes som angitt i § 5, men kostnadene for dette dekkes av Stokke kommune.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 4. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
-Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
-Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som fjerner synlige forurensninger og partikler. Med slamavskiller menes også innretning for oppsamling av slam i forbindelse med minirenseanlegg.
-Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis toalettavløp.
-Ordinær tømming: Tømming i henhold til tømmehyppighetene i § 5.
-Ekstratømming: Tømming som kommer i tillegg til ordinær tømming.
§ 4.Pålagt tømming

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av slamavskillere og tette tanker. All ordinær tømming skal utføres av firma som har kontrakt med kommunen. Kommunen kan på forespørsel gi tillatelse til at andre godkjente firma kan utføre ekstratømming.

§ 5.Tømmehyppighet

Følgende tømmehyppigheter gjelder for ordinær tømming:

-For slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år.
-For slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år.
-For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år.
-For tette tanker: Tømming hvert år for boligbebyggelse og hvert 2. år for fritidsbebyggelse. Ved behov for hyppigere tømming benyttes firmaer som har avtale med Stokke kommune, eller kan godkjennes av Stokke kommune.
-Tømming av slam fra minirenseanlegg skal inngå i kommunal slamtømming. Tømmehyppighet skal være som for tette tanker. Avvik fra dette må avtales særskilt eller framgå av utslippstillatelse.

Abonnent må føre tilsyn med anlegget og rekvirere tømming ved behov for hyppigere tømming.

§ 6.Gjennomføring av tømming

Det gis varsel til abonnent om når tømming skal foretas, på den måten som kommunen finner hensiktsmessig.

Utførende firma har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass.

§ 7.Gebyr for tømming

Gebyr for ordinær tømming betales som årsgebyr til kommunen. Gebyret kan differensieres etter type og størrelse på slamavskiller/tett tank.

Gebyr for ekstratømming betales som gebyr pr. gang. Fakturering for ekstratømming skjer fra utførende firma direkte til abonnent.

Gebyrsatsene framgår av kommunens gebyrregulativ.

§ 8.Abonnentens plikter

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid for tømming med bil. De skal ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk. Det skal benyttes kjøresikre kumlokk der de kan bli utsatt for biltrafikk.

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer.

Ved tømming om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 m fra kjøreveg og bunnen av slamavskiller/tett tank skal ligge maksimalt 8 m lavere enn vegen.

Det er abonnentens ansvar å sørge for at anlegget er i forskriftsmessig stand og at det ikke forurenser grunn, nærområder eller resipient.

Hvis abonnenten unndrar seg sine plikter, kan kommunen besørge det nødvendige arbeidet utført for hans regning. Utgifter som påføres renovatøren ved ekstraarbeid på grunn av mangler ved tanker, anlegg og veg belastes eiendomseier.

Uteblir regulær tømming skal abonnenten varsle kommunen om dette snarest.

§ 9.Unntak

Det må søkes til kommunen dersom det ønskes unntak fra kravet om tømming, midlertidig eller permanent.

§ 10.Klage

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunen. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og kan ikke påklages.

§ 11.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 23. september 2013.