Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Stokke kommune, Vestfold

DatoFOR-2013-09-23-1248
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse23.09.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forStokke kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort24.10.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Stokke

Hjemmel: Fastsatt av Stokke kommunestyre 23. september 2013 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd. Oppheves ved forskrift 8 nov 2016 nr. 1315 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Aktuelle bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
-Forskrift 23. september 2013 nr. 1248 om vann- og avløpsgebyr, Stokke kommune, Vestfold (dette dokumentet).

Øvrige dokumenter:

-Gjeldende abonnementsvilkår for vann og avløp i Stokke kommune (tekniske og administrative bestemmelser) vedtatt av kommunestyret 14. februar 2011. 

§ 1-1. Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Sanitæranlegg: Abonnentseid teknisk innretning for tapping, transport, oppbevaring eller rensing av vann eller avløp.
b)Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnentseide rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.
c)Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnentseide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
d)Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
e)Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.
f)Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
g)Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
h)Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat inngang og eget kjøkken.
i)Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen (bygningstype 161-163).
j)Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.
k)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

§ 1-2. Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

a)Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp.
b)Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp.
c)Gebyr for avlesing/kontroll/testing av vannmålere.
d)Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning.
e)Gebyr for midlertidig tilknytning. 

§ 1-3. Gebyrsatser

Gebyrsatser fastsettes i eget regulativ godkjent av kommunestyret og i trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyre bestemmer. 

§ 1-4. Klage og omgjøring

Avgjørelse etter forskriften, som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI, og kan påklages til Hovedutvalget for Plan og Miljø (HPM).

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. 

§ 1-5. Fritidsboliger

For fritidsboliger gjelder tilsvarende regler som for bolig.

§ 2.Engangsgebyr for tilknytning 

§ 2-1. Gebyrplikt

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller:

a)Nybygg
b)Tilleggsgebyr kreves for tilbygg eller påbygg som øker bygningens areal:
-for boligeiendom når økningen i arealet fører til økning i antall boenheter, jf. § 1-1 bokstav h
-for annen eiendom når økning i bygningens areal er over 30 %
c)Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet
d)Eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent
e)Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.

Engangsgebyret for tilknytning betales ikke i følgende tilfeller:

a)Bygg med midlertidig tilknytning, f.eks. brakkerigg. Kommunen kan fastsette varighet for tilknytningen
b)Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg. 

§ 2-2. Utforming av gebyret

Engangsgebyret for tilknytning fastsettes pr. m² bruksareal (BRA) beregnet med grunnlag i NS 3940 eller eksisterende arealdata. 

§ 2-3. Gebyrsats

Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning. 

§ 2-4. Ansvar og betalingsfrist

Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning. Gebyret skal være betalt når tilknytning foretas.

Engangsgebyret for tilknytning forfaller til betaling ved påkrav etter at rammetillatelse er gitt eller senest ved tilknytning. Krav om betaling skal sendes senest 2 måneder etter at godkjent byggesøknad foreligger. Ved utvidelse av eksisterende bygg forfaller engangsgebyret til betaling ved påkrav eller senest 2 måneder etter godkjent byggesøknad.

§ 3.Årsgebyr 

§ 3-1. Gebyrplikt og ikrafttreden

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.

Gebyrplikten inntrer:

a)for enhet med stipulert forbruk: ved tilknytning
b)for øvrige enheter: når vannmåler er, eller skal være installert. 

§ 3-2. Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent. For øvrig henvises det til § 4-3. 

§ 3-3. Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet. 

§ 3-4. Utforming av gebyrene

Årsgebyret består av todelt gebyrmodell:

-En fast del (fastledd)
-En variabel del (forbruksledd).

En fast del skal dekke en andel av kommunens faste kostnader, mens mengdevariabel del betales etter vannforbruk i m³ , målt eller stipulert. Hvor stor andel av årsgebyr som skal være hhv. fast og mengdevariabel del, fastsettes hvert år i gebyrregulativet. Det samme gjelder gebyrsatser.

For alle boligkategorier beregnes fastleddet som en fast sats pr. boenhet.

Mengdevariabeldelen beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³ .

Det gis ikke nedsatt gebyr for storbrukere av vann. 

§ 3-5. Ansvar for opplysninger om abonnent

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen.

Inntil kommunen har mottatt melding og inntil kommunen har oppdatert abonnentdata fra Matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere. 

§ 3-6. Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett. I slike tilfeller må abonnenten installere avløpsmåler.

For avløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat. 

§ 3-7. Betaling etter stipulert forbruk

For boliger som ikke har installert vannmåler, skal abonnenten betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk basert på beregning av gjennomsnittlige vannforbruket til en person m³ pr. år og pris pr. m³ .

Årsgebyr for stipulert forbruk beregnes som:

Årsgebyr (kr) = fastledd + stipulert forbruk x pris (kr/m³ ). 

§ 3-8. Betaling etter målt forbruk

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk, det vil si basert på installert vannmåler.

Gebyr etter målt forbruk skal betales ved:

-Næringsbygg
-Offentlige formål o.l.
-Gårdsbruk
-Eiendommer med svømmebassenger
-Annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i henhold til § 2-1.

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vanlig vannmåler fravikes, dersom vannforbruket kan fastsettes på andre måter.

Boligabonnenter har på sin side rett til monterte vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk fremfor å betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk.

Kommunen kan også pålegge abonnent med stipulert forbruk å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Abonnenten kan etter installasjon av vannmålere ikke gå tilbake til fastsatt forbruksgebyr etter stipulert forbruk.

Målt forbruk:

Næringsvirksomhet, gårdsbruk, offentlig virksomhet og eiendommer med svømmebassenger skal betale årsgebyr etter målt vannforbruk og pris pr. m³ .

Årsgebyr beregnes da som:

Årsgebyr (kr)= fastledd + målt forbruk (m³ ) x pris (kr/m³ )

Abonnenten kan etter installasjon av vannmålere ikke gå tilbake til fastsatt forbruksgebyr etter stipulert forbruk. 

§ 3-9. Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke. 

§ 3-10. Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnent har rett til redusert gebyr i følgende tilfeller:

-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer
-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen mer enn 2 ganger i løpet av ett kalenderår, og hvert avbrudd varer lenger enn 8 timer.

Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Kommunen plikter å bidra til å avklare ansvarsforholdet.

Generell anbefaling om koking som sikkerhetstiltak etter trykkfall på grunn av reparasjon, spyling, brannslokking mv., gir ikke gebyrreduksjon. Sats for gebyrreduksjon fastsettes i gebyrregulativet.

Krav om redusert gebyr må fremmes innen 4 uker etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon. 

§ 3-11. Gebyr for avlesing/kontroll/testing av vannmålere.

Beregnes som fast sum ved hvert frammøte. 

§ 3-12. Fritak for gebyrer

Det gis ikke fritak fra årsgebyret, men abonnenten kan søke om fritak fra den delen av gebyret som omhandler mengdevariabel del (faktisk vannforbruk eller avløpsutslipp) når eiendommen er fysisk frakoblet kommunens ledningsnett. Fritaket vil tidligst gjelde fra neste termin, etter at kommunen har mottatt melding om at vanninntak er plombert og avløpsledning er tersett.

Frakobling/plombering må utføres av autorisert rørlegger og dokumenteres til kommunen. Kostnadene ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. 

§ 3-13. Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning

Beregnes som en fast sum hver stengning og ved hver gjennomåpning. Gebyrsatsen framgår hvert år av gebyrregulativet. 

§ 3-14. Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi et pålegg om utbedre egne avløpsanlegg innen frist. jf. forurensingsloven § 7. I henhold til forurensingsloven § 73 kan det gis et forurensingsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensingsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 4.Vannmåler 

§ 4-1. Installasjon

Næringsvirksomhet, gårdsbruk, offentlig virksomhet og eiendommer med svømmebassenger skal installere vannmåler.

Kommunen bestemmer:

-hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-type, størrelse og plassering
-når måler skal installeres.

Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende næringseiendom/gårdsbruk med vannmåler, skal hver av de nye enhetene ha egen vannmåler.

Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyr fordeles på abonnentene etter reglene i § 3-3, 2. ledd.

Pålagt vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 3-7.

Installasjon av måler skal utføres av en autorisert rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av autorisert rørlegger og meldes til kommunen.

For annen eiendom beregnes gebyr etter skjønn. 

§ 4-2. Flere tilknytninger

Hver eiendom skal normalt kun ha en tilknytning. I det tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en vannmåler for hver tilknytning. 

§ 4-3. Eierforhold

Vannmåleren er abonnentens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt med abonnenten. 

§ 4-4. Kostnader

Abonnenten bekoster installasjon, drift og utskifting av vannmålere. 

§ 4-5. Avlesing av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesing, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan kreve særskilt gebyr for dette. 

§ 4-6. Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret. 

§ 4-7. Nøyaktighetskontroll 

Egenkontroll:

-Kommunen skal veilede abonnentene om egnet metode for egen kontroll av måler. 

Enkel kontroll:

-Både kommunen og abonnenten kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler. Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller av ekstern kontrollinstans.
-Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet. Kontrollen skal gjelde hele det aktuelle måleområdet. 

Utvidet kontroll:

-Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.

Justering eller utskifting av måleren:

-Dersom målenøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, skal måleren justeres eller skiftes ut. Krav om endret måleområde for ny måler skal vurderes. 

§ 4-8. Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

§ 5.Tilbakeslagsutstyr for vannledninger 

§ 5-1. Begrunnelse

For å sikre drikkevannet mot forurensing ved innsug/tilbakestrømning av fremmedvann fra eiendommen til kommunalt vannforsyningsnett skal eiendommens stikkledningsnett utstyres med tilbakeslagsutstyr. 

§ 5-2. Tiltaket gjelder

Tilbakeslagsutstyr må installeres på følgende kritiske punkter/abonnenter:

-Næringsbygg
-Gårdsbruk
-Bygg/eiendom med basseng
-Bygg/eiendom som benytter høytrykksspyler
-Abonnenter som tilfører kommunalt vann til egen brønn
-Abonnenter med hagevanning liggende på bakken/nedgravd
-Abonnenter med vannledning tilkoblet tanker. 

§ 5-3. Kostnader

Abonnenten bekoster installasjon, drift og utskifting av tilbakeslagsutstyr.

§ 6.Unntak – dispensasjoner – sanksjoner 

§ 6-1. Økning i gebyret

For eiendom der avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende for drift og vedlikehold av kommunens avløpsledning og/eller renseanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes i samsvar med de ekstrakostnader kommunen vil ha med å håndtere avløpsvannet. 

§ 6-2. Unnlatelser av å etterkomme pålegg

Abonnenten som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller avløpsgebyret. Tilleggsgebyr begynner å løpe 1 måned etter frist å få gitt pålegg. Tillegget utgjør 100 % av eiendommens årsgebyr for vann og avløp og legges til på nytt for hver termin. Tilleggsgebyret løper inntil pålegget er etterkommet. 

§ 6-3. Ulovlig tilknytning

Abonnent som har vært ulovlig tilknyttet det kommunale vann- avløpsnett, skal betale tilleggsgebyr tilsvarende årsgebyr for 3 kalenderår. I tillegg skal abonnenten søke om tilknytning. Innvilges søknaden skal det betales engangsgebyr for tilknytning, samt årsgebyr fra og med tidspunktet tilknytningen ble foretatt. Det skal likevel ikke betales årsgebyr for mer enn 3 år bakover i tid. Innvilges ikke søknaden kan kommunen kreve at abonnenten skal koble seg fra kommunens vann og avløpsnett. 

§ 6-4. Arbeider utført for abonnentens regning

Når pålegg ikke etterfølges innenfor fastsatt frist, kan kommunen etter forutgående varsel få arbeidet utført for abonnentens regning. Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få utført uten forutgående varsel.

§ 7.Ikrafttreden mv. 

§ 7-1. Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift

Forskriften ble vedtatt av Stokke kommunestyre den 23. september 2013 og trer i kraft fra denne dato.

Fra samme tid oppheves forskrift 12. februar 20011 for vann- og avløpsgebyrer i Stokke kommune.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.
 

§ 7-2. Endring av forskrift

Kommunestyret kan fastsette endringer i, eller tillegg til, denne forskriften.