Forskrift om tildeling av tilskudd til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2013-09-25-1152
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse25.09.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort03.10.2013   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilskudd til kultur, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 25. september 2013 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.Formål og virkeområde

Tilskuddsordningen skal bidra til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo iht. til overordnede føringer som følger av kommunens vedtatte kulturpolitiske mål og strategier. Målet er å utnytte potensialet for innovasjon i kulturfeltet i Oslo.

§ 2.Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Oslo bystyres årlige budsjettvedtak.

§ 3.Tilskudd

Tilskudd etter denne forskriften er begrenset til det som følger av reglene for bagatellmessig støtte iht. EØS-avtalen. Det vises til § 2 i forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte og Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 2006.

Det kan ikke gis støtte utover bestemte beløp i løpet av en treårsperiode. Perioden løper over tre regnskapsår. Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grenser som til enhver tid gjelder for bagatellmessig støtte.

§ 4.Målgruppe

Målgruppen for ordningen er alle aktører som kan bidra til innovasjon på kulturfeltet i Oslo, herunder aktører innenfor kulturlivet og innenfor kulturnæringer. Flere aktører kan søke sammen og eventuelt i samarbeid med ordinære næringsaktører.

§ 5.Vilkår

Det gis ikke tilskudd til:

a)tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed,
b)dekning av underskudd for tiltak som har funnet sted,
c)tiltak som er sluttført på søknadstidspunktet,
d)ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet.

Dersom det innvilges tilskudd etter forskriften kan ikke den samme søknaden eller søknadsgrunnlaget utløse tilskudd fra andre av kommunens tilskuddsordninger innenfor samme år.

§ 6.Søknadsbehandling og kriterier

Tilskudd innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på tilskuddsordningens formål og kriterier. I vurderingen vektlegges om søknaden oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

a)om tiltaket omhandler utforsking, utprøving eller oppstart av tiltak, konseptutvikling, samarbeid eller metode som tidligere ikke har funnet sted.
b)om tiltaket omhandler ny bruk av eksisterende ressurser, enten innen foreliggende tiltak eller ved nye tiltak, ved utvikling eller kobling av eksisterende kompetanse eller ved ny bruk av arealer eller områder.
c)om tilskudd vil medføre risikodeling gjennom egenandel eller delt økonomisk risiko, herunder utløse økonomiske ressurser fra andre bidragsytere.
d)om tiltaket gir raske resultater, dvs. tiltak med kort vei mellom ide og gjennomføring.
e)om tiltaket vil gi en innovativ overføringsverdi, herunder om tiltaket vil føre til kartlegging eller utprøving som gir verdi for andre eller senere tiltak.
f)om tiltaket vil bidra til internasjonalisering, herunder om tiltaket utnytter verdien av internasjonal utveksling.
g)om tiltaket vil medføre en generell kreativ vekst ved å styrke samvirke på tvers av fagfelt eller kulturaktører, kultursjangre og næringsliv.
§ 7.Kunngjøring og søknadsfrist

Tilskuddsordningen kunngjøres i aktuelle medier. Kunngjøring skal inneholde informasjon om ordningen og om hvor søknaden skal sendes. Søknader kan sendes gjennom hele året, men ikke senere enn 1. desember.

§ 8.Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig og undertegnet.

Søknaden skal inneholde følgende:

a)beskrivelse av formål og planer for tiltaket.
b)budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter i forbindelse med tiltaket, inkludert eventuelle honorarer og lønnskostnader. Videre skal budsjettet inneholde alle forventede inntekter, herunder eventuelle billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse. Ved slik tildeling skal Oslo kommune umiddelbart informeres skriftlig. Summen av forventede utgifter og inntekter skal gå i balanse.
c)siste årsregnskap og årsberetning for søkere som er regnskapspliktige i henhold til lov. Årsregnskapet skal inneholde spesifikasjon av private og/eller offentlige driftstilskudd. Ved innsending av foreløpig årsberetning med årsregnskap skal endelige versjoner oversendes så snart disse foreligger.
d)informasjon om forretningsmessig interesse mellom ansvarlig søker og samarbeidspartnere, underleverandører, bidragsytere mv., dersom dette er relevant for søknaden.
e)informasjon om eventuelle medvirkende som mottar offentlig støtte. Økonomisk samhandling skal da redegjøres for.
f)informasjon om søker eller medvirkende har mottatt bagatellmessig støtte eller eventuell annen offentlig støtte til det samme tiltaket de to foregående år.
g)informasjon om søker eller medvirkende er lokalisert i offentlig subsidierte lokaler.
§ 9.Vilkår for tildeling av tilskudd

I vedtak om tilskudd gis nærmere vilkår for tildelingen, herunder:

a)at tiltaket skal gjennomføres i tråd med de beskrivelser som er oppgitt i søknaden,
b)at det straks skal meddeles kommunen dersom det inntrer forhold som medfører at tiltaket ikke kan gjennomføres,
c)krav til rapportering og regnskap.

Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av opplistingen ovenfor, herunder at en sluttsum på inntil 25 % av tilskuddet ikke vil bli utbetalt før tilfredsstillende rapport og regnskap foreligger.

§ 10.Utbetaling av tilskudd

Det fastsettes i tilsagnsbrevet om tilskuddet skal utbetales i rater, avhengig av tilskuddets størrelse og søkerens virksomhet.

Kommunen utbetaler tilskuddet til gjeldende kontonummer etter mottak av nødvendig dokumentasjon. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom ikke tilfredsstillende dokumentasjon foreligger innen 31. desember i tilsagnsåret.

§ 11.Rapport og regnskap

Nærmere krav til rapport og regnskap og frist for innlevering vil fremgå av vedtaket og tildelingsbrevet.

§ 12.Kontroll med bruk av midler

Oslo kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevant og etterspurt dokumentasjon m.m.

§ 13.Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

§ 14.Saksbehandling og klageadgang

Vedtak om tilskudd og avslag på søknader er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.

Vedtak kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagen skal sendes kommunen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32. Klagen bør begrunnes.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.