Forskrift om renovasjon, Sandnes kommune, Rogaland

DatoFOR-2013-10-22-1741
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2009-10-13
Gjelder forSandnes kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort06.02.2014   kl. 14.40
KorttittelRenovasjonsforskrift, Sandnes

Hjemmel: Fastsatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 26, § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Mål for avfallsektoren

Sandnes kommune har som målsetting å redusere avfallsproblemene ved å hindre at avfall oppstår, redusere mengden farlige stoffer i avfallet, fremme ombruk, gjenvinning og energiutnyttelse og sikre en forsvarlig sluttbehandling av restavfallet.

Sandnes kommune har som mål å sikre en miljømessig, samfunnsøkonomisk og helsemessig tilfredsstillende innsamling, transport og behandling av slam i kommunen.

For å nå disse målene, vil kommunen arbeide for en høy grad av kildesortering, ettersortering og separat innsamling/levering av ulike avfallsfraksjoner.

Mål og strategier for avfallsarbeidet er nedfelt i Miljøplan for Sandnes kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling og behandling av avfall og slam, samt fastsettelse av renovasjonsgebyrer i Sandnes kommune. Forskriften gjelder:

a.Alle typer avfall og slam som kommunen etter forurensingsloven eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet over.
b.Alle husholdninger inkludert hytte- og fritidseiendommer og virksomheter i kommunen hvor det oppstår slikt avfall, jf. pkt. a.
c.Alle eiendommer i kommunen med sanitæranlegg hvor det oppstår slikt slam, jf. pkt. a.

Sandnes kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner
1.Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.
2.Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.
3.Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
4.Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse (grovavfall) eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr (farlig avfall).
5.Som EE-avfall regnes kasserte EE-produkter. EE-produkter er produkter og komponenter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for korrekt funksjon, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av disse strømmer og felt, herunder omfattes de deler som er nødvendige for avkjøling, oppvarming, beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene.
6.Med bioavfall (våtorganisk avfall) menes matavfall, hageavfall og annet biologisk nedbrytbart avfall fra vanlige husholdninger, som egner seg for kompostering og/eller biogassproduksjon.
7.Med restavfall menes blandet avfall som blir igjen etter kildesortering eller sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall og som leveres til sluttbehandling.
8.Med kildesortering forstås i denne forskriften at abonnent eller annen avfallsprodusent holder visse avfallstyper atskilt, og legger disse avfallstypene i anviste beholdere eller bringer dem til godkjente mottak.
9.Med returpunkt menes ubetjente mottak hvor kildesortert avfall kan leveres av husholdning.
10.Med gjenvinningsstasjon menes betjente mottak tilrettelagt for innlevering av separert avfall.
11.Med beholder menes i denne forskriften sekk, kasse, spann, dunk, sjakt, boks, avfallsinnkast, container, nedgravd container (søyle og innercontainer) eller annet som kommunen til enhver tid finner hensiktsmessig å anvende.
12.Med eiendom menes fast eiendom som er opprettet som en selvstendig juridisk enhet i tinglysingsregisteret (grunnboka) hos tinglysingsmyndigheten – det være seg gnr./bnr., gnr./bnr./snr. (seksjonsnr.), gnr./bnr./fnr. (festenr.).
13.Med bolig menes her en enhet som i matrikkelen er definert som bruksenhet og benyttes til boligformål. Dette er en boenhet som består av ett eller flere rom, og som er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og som har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.
14.Med hytte- og fritidseiendom menes fast eiendom med bygning som benyttes for fritidsformål.
15.Med abonnent menes eier av en eiendom (selvstendig juridisk enhet) som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for minst 30 år, eller der festet kan forlenges utover 30 år, skal festeren regnes som abonnent.
16.Med fellesabonnement menes at flere abonnenter går sammen om felles avfallsbeholdere for en eller flere fraksjoner. Hver enkelt eiendom som inngår i fellesabonnementet står økonomisk ansvarlig for sin del av fellesabonnementet.
17.Med bruker menes den som til daglig bruker beholderne.
18.Med tilleggsgebyr menes gebyr for tjenestetilbud ut over standardtilbud.
19.Med kommunens renovatør menes det eller de renovasjonsselskap som utfører innsamling av avfall på kommunens vegne.
20.Med innsamling av avfall menes både hente- og bringeordninger.
21.Med slam menes oppsamlet volum fra sanitæranlegg som slamavskillere, samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann, minirenseanlegg, oppsamlingstanker for ubehandlet sanitært avløpsvann, privet mv.
22.Med sanitæranlegg menes renseinnretninger og samlekummer for sanitært avløpsvann.
23.Med rejektvann menes den flytende delen av innholdet i det volumet som blir tømt i sanitæranlegget dersom det benyttes tømmebil som har mulighet til å ytterligere separere tømt slamvolum.
24.Med inerte masser menes avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning, som for eksempel jord, stein og betong.
§ 4.Kommunal innsamling av avfall

Etter forurensningsloven § 30, 1. ledd, er det tvungen renovasjon for den type avfall kommunen har ansvar for, jf. § 2, pkt. a. Alle bebygde eiendommer i kommunen der det foregår virksomhet som medfører at det oppstår slikt avfall (jf. § 2, pkt. a), omfattes av tvungen kommunal renovasjonsordning.

Tvungen renovasjonsordning gjelder også for hytter og fritidshus, samt bedriftshytter og andre bygninger som benyttes som fritidshus.

Fastboende på øyer uten tilgang til vanlig renovasjonsordning for husholdninger benytter samme løsning som for hytterenovasjon.

Det er ikke tillatt å brenne avfall utendørs i åpne tønner/småovner iht. forskrift 5. september 2006 nr. 1129 om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sandnes kommune, Rogaland.

Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen, jf. forurensningslovens § 28 (forbud mot forsøpling).

Kommunen kan ved generelle bestemmelser eller gjennom enkeltvedtak stille krav til abonnent/avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmåte for ulike deler av avfallet, herunder levering av kildesortert avfall til miljøstasjoner/returpunkt.

Ingen kan samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig (jf. forurensningsloven § 30).

Kommunen kan opprette innsamlingsordninger for næringsavfall. I tilfeller der næringsavfall samles inn sammen med husholdningsavfall (felles beholdere, felles avfallssugsystem), defineres virksomhetene som kommunens abonnenter. Slike fellesløsninger forutsetter kommunens samtykke.

§ 5.Kommunal tømming av slam

I henhold til forurensningsloven § 26 er det tvungen kommunal slamtømming fra mindre sanitæranlegg. Alle eiendommer i kommunen hvor det oppstår slikt slam, jf. denne forskriftens § 2, omfattes av slamtømmingsordningen. Ingen kan utføre tømming av slam fra sanitæranlegg uten skriftlig tillatelse fra kommunen.

Ved tømming av anlegg hvor det oppdages feil eller mangler vil bli gitt melding videre til kommunens forurensningsmyndighet som vil følge opp anlegget i henhold til forurensningsforskriften og lokale forskrifter hjemlet i forurensningsforskriften.

Eieren plikter å holde tilsyn med anlegget. Dersom anlegget ikke tømmes med foreskreven/avtalt tømmefrekvens, skal eieren av anlegget ta kontakt med kommunen for å sørge for at tømming blir utført. Kommunen er ikke ansvarlig for skader og ulemper pga. tiltetting etc. Abonnenten plikter å holde tilsyn slik at oversvømmelse ikke skjer.

Dersom det er fare for oppdrift av sanitæranlegg når det er tømt, er abonnenten ansvarlig for at anlegget er tilstrekkelig forankret. Der det er foreskrevet av leverandør er abonnenten ansvarlig for fylling av vann i anlegget etter tømming.

Kommunen sørger for tømming i henhold til en tømmeplan. Tømming vil i hovedsak bli utført på snøbar mark. Abonnenten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan. Tømming skjer områdevis.

Varsel om tømming sendes i posten, eller kunngjøres på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Dersom adkomstforhold, eller andre forhold tilsier at aktuell tømmedag er upassende, plikter abonnenten å melde dette til kommunen for å avtale ny dato for tømming.

Abonnenten skal sørge for at sanitæranlegget er lett tilgjengelig for tømming med bil. Krav til kjørbar vei må være oppfylt. Når tømmevarsel er sendt ut skal deksel/lokk over anleggene være ryddet for eventuelle grus/fyllmasser, snø og is. Låste lokk skal være åpnet slik at de kan løftes av. Abonnenten skal sørge for at sanitæranlegget som skal tømmes er lett synlig for tømmeoperatøren.

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsling ikke har klargjort slamanlegget og adkomstveg for tømming, blir ikke anlegget tømt. Alle ekstrautgifter i forbindelse med bomtur/ekstratømming skal dekkes av abonnenten etter regning.

Dersom det oppstår behov for tømming av et anlegg oftere enn angitt i abonnementsforholdet, må abonnenten bestille hos kommunen og selv bekoste utgiftene med tømmingen.

Ved tømming av anlegget har kommunen, eller den som utfører tjenesten på vegne av kommunen, rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Kommunen har ikke ansvar for vedlikehold og/eller skader på privat vei og plass i forbindelse med slamtømming.

Tømming av sanitæranlegg skal skje i henhold til vilkår i utslippstillatelse eller i henhold til kommunens rutiner. Standard tømmefrekvenser er:

Type anleggTømmefrekvens
Slamavskillere for bebodd eiendomminimum hvert 2. år
Slamavskillere for fritidseiendomminimum hvert 4. år
Minirenseanleggminimum årlig
Tett tankminimum årlig

Tømming av sanitæranlegg for annen virksomhet enn bolig eller fritidshus reguleres i utslippstillatelse eller avtales i hvert enkelt tilfelle. Kommunen kan for det enkelte anlegg kreve andre tømmefrekvenser dersom det er nødvendig.

Kommunen har rett til å tilbakeføre ev. rejektvann fra slambil til anlegg ved tømming.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt.

§ 6.Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for at abonnenten har et hygienisk og effektivt tilbud for å bli av med sitt avfall, herunder muligheter for kildesortering av avfallet.

Kommunen kan selv stå for innsamlingen av avfall og tømming av slam som omfattes av denne forskriften, eller sette det ut til andre etter avtale.

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall fra husholdninger. Kommunen skal også ta imot EE-avfall som er næringsavfall, men kan kreve vederlag for mottaks- og lagringskostnader.

Kommunen fastsetter steder for utplassering av returpunkter for hytterenovasjon.

Kommunen plikter å utarbeide egne regler for beregning av gebyrenes størrelse basert på gebyrgrunnlaget.

§ 7.Krav til avfallssortering og bruk av avfallsbeholdere

Husholdningsavfall som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen, kildesorteres i følgende fraksjoner:

1.Bioavfall skal legges i egen beholder eller hjemmekomposteres i beholder godkjent av kommunen. Det er forbudt å legge avfall som ikke kan komposteres i biobeholder eller hjemmekomposteringsbeholder. Matavfall og annet vått avfall skal avrennes og innpakkes. Det må inngås egen avtale om hjemmekompostering.
2.Hageavfall kan leveres til særskilte kommunale innsamlingsordninger.
3.Papp, papir og kartonger som skal til gjenvinning skal legges i egen beholder. Det er forbudt å legge andre avfallstyper i denne beholderen.
4.Ren plastemballasje legges i egen beholder. Tilsmusset plastemballasje og emballasje som har inneholdt giftig-, oljeholdig- eller ekstremt brannfarlige produkter skal ikke sorteres som plastemballasje.
5.Farlig avfall skal legges i egen beholder, leveres til gjenvinningsstasjon eller annet godkjent mottak. Det må, så langt det er mulig, brukes originalemballasje ved retur av farlig avfall. Farlig avfall skal verken sammenblandes eller blandes med annet avfall.
6.Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) kan leveres til forhandler eller gjenvinningsstasjon. Småelektrisk avfall kan også legges i beholder for farlig avfall.
7.Grovavfall kan leveres til særskilte kommunale innsamlingsordninger eller kommunalt godkjente innsamlingsordninger i privat regi.
8.Inerte masser bør leveres til gjenvinningsstasjon.
9.Avfall fra hytte- og fritidseiendommer skal leveres til returpunkter som benyttes i fellesskap av flere abonnenter, plassert på steder fastsatt av kommunen.
10.Andre kildesorterte fraksjoner med godkjent innsamlingsordning skal leveres til returpunkter eller andre kommunale mottak. Sandnes kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner. Ved returpunktene er det forbudt å blande avfallet og etterlate seg restavfall.
11.Den del av husholdningsavfallet det ikke finnes etablerte gjenvinningsordninger for, skal legges i restavfallsbeholder. Dyreekskrementer, aske, sot og pussestøv skal pakkes inn, slik at det ikke frigjøres under tømming. Før anbringelse i oppsamlingsbeholderen skal sanitetsbind, bleier, bandasjer o.l. anbringes i tett emballasje. Ekskrementposer (colostomiposer) må tømmes og innpakkes tilsvarende. Sprøytespisser skal ha påsatt originalhette og ellers pakkes forsvarlig inn.

Det er ikke tillatt å legge varm aske, store metallgjenstander, eksplosiver eller selvantennelige stoffer i avfallsbeholderne.

Det er forbudt å legge døde kjæledyr i avfallsbeholderne. Den som eier dyret har også ansvar for at det blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte, og må betale omkostningene for en slik håndtering ved særskilte mottak, ev. gjennom veterinær.

Avfallsbeholderen må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Alt avfall skal legges oppi beholder/container. Det er ikke tillatt å plassere avfall oppå eller ved siden av beholder/container. Det er heller ikke tillatt å plassere avfall slik at lokket ikke forsvarlig kan lukkes igjen. Lokket skal holdes lukket.

Avfallsvekt pr. beholder skal ikke overstige følgende maksimale vektgrenser: 

80 liters beholder:40 kg
120 liters beholder:50 kg
140 liters beholder:50 kg
240 liters beholder:60 kg
660 liters beholder:100 kg
1100 liters beholder:75 kg
100 liters sekk:25 kg
160 liters sekk:30 kg
200 liters sekk:40 kg
240 liters sekk:40 kg

Disse vektene er nettotall.

Bruk av komprimeringsutstyr for beholdere skal godkjennes på forhånd og kontrolleres av kommunen.

Ved bruk av sekker må det ikke anbringes stikkende og/eller skjærende gjenstander som kan skade renovatørene. Sekkene må ikke fylles mer enn at de kan mules eller gi skikkelig bæregrep hvis muling ikke benyttes. Kun sekker som er godkjent av kommunen kan settes ut for avhenting samtidig med avfallsbeholder inneholdende samme avfallstype.

Kommunen kan pålegge abonnenter å bruke felles beholdere som for eksempel nedgravd avfallssystem, avfallssug, container eller andre lignende renovasjonsordninger. Kravene om kildesortering gjelder tilsvarende.

Kommunen kan vedta ytterligere innsamlings-/mottaksordninger for spesielle avfallstyper.

Abonnenten kan ved uforsvarlig behandling holdes økonomisk ansvarlig for beholderne, og skal følge de anvisninger som er gitt vedrørende plassering, kildesortering, renhold m.m.

Abonnenten plikter å informere bruker av eiendommen om gjeldende regler for avfallshåndtering.

§ 8.Plassering og tømming av avfallsbeholdere

Beholderne må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming, jf. også politivedtektene § 6. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av beholdere som skal tømmes, enn resten av året. Der plassforholdene ikke tillater utplassering av nok beholdervolum for løst avfall, eller andre sterke grunner taler for det, kan kommunen godkjenne bruk av beholder tilknyttet komprimator.

Abonnentene skal rette seg etter anvisning fra kommunen vedrørende korrekt plassering av beholdere som skal tømmes, selv om dette måtte avvike fra prinsippene nevnt under.

Når avfallshentingen foregår skal brukeren av beholderen ha plassert den ved kanten av kjørbar vei, ved åpning eller ved åpen (ikke lukket) port. Hvor det er felt mellom gang/sykkelvei og gate, skal beholderen bringes fram til kanten av gaten.

Beholdere skal stå slik at håndtak vender mot gaten (renovatøren) når den blir satt frem for tømming, hvis ikke annet er anvist av kommunen. Renovatør skal etter tømming sette beholderne tilbake til korrekt oppstillingsplass.

Beholdere skal plasseres på så fast underlag som mulig og slik at de kan trilles av renovatøren uten å måtte løftes. Hvor det er spesielt tilrettelagte oppstillingsplasser for beholdere (samleplasser), plikter renovatør kun å tømme beholdere som befinner seg på aktuelle samleplasser.

Abonnenter, herunder deltakere i fellesabonnement, kan, mot et eventuelt ekstra hentegebyr, avtale med kommunen annen plassering av beholdere enn fastsatt ovenfor.

På tømmedagen må beholderne være satt fram før tømmetid. Tømmingen vil tidligst skje kl. 0600. Kommunen fastsetter tømmefrekvensen og tømmedag for de enkelte avfallsbeholderne.

Brukeren plikter å følge med i kunngjøringer vedrørende avfallshenting for høytidsdager og bevegelige helligdager.

Etter tømming skal beholderen snarest mulig bringes tilbake på eiendommen.

Kommunens renovatør er bare pliktig til å ta med avfall som er plassert i godkjent beholder. Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til tømmekalenderen. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet, eller at innsamling bare skal foretas visse deler av året.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig blir sjenert av støv, lukt og støy. Beholderne skal forlates i lukket stand og på samme sted etter tømming. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

§ 9.Anskaffelse og bytte av avfallsbeholdere

Alle avfallsbeholdere tilhører Sandnes kommune. Investering og drift av nedgravd avfallssystem og avfallssugsystem i utbyggings-, transformasjons- og fornyelsesområder vil som regel måtte bekostes av utbyggeren/eieren.

Kommunen står for utlevering og vedlikehold av avfallsbeholderne, men ikke for renhold.

Endring av abonnement til større/mindre eller flere/færre beholdere skal kun foretas etter bestilling fra abonnent på en slik måte som kommunen bestemmer. Ved slik endring av abonnement kan abonnenten bli ilagt et nærmere fastsatt gebyr.

Ved flytting skal beholderne ikke medflyttes uten etter nærmere avtale med kommunen. Beholderne forblir kommunens eiendom. Dette gjelder også rød beholder for farlig avfall og brun kjøkkenbeholder til bioavfall.

Alle boliger skal ha det antall beholdere som kommunen bestemmer - vurdert etter avfallsmengde, avfallstype, sammensetning og behov. Ingen boliger skal kunne være uten avfallsbeholdere, jf. for øvrig bestemmelsene om fellesabonnement nedenfor. Kommunen kan gi skriftlig pålegg til abonnent eller deltakere i fellesabonnement om å øke antall eller størrelse på beholdere når forskriftens bestemmelser om sortering, vekt, fyllingsgrad, forpakning mv. ikke etterkommes, jf. bestemmelsene i § 7.

Sandnes kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder, nedgravd avfallssystem, avfallssug eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik det fremgår av § 1.

Flere abonnenter kan søke om fellesabonnement der to eller flere naboer kan ha felles beholder(e) for en eller flere avfallsfraksjoner. En av abonnentene i fellesabonnementet må stå ansvarlig overfor kommunen, jf. også § 3.

Kommunen avgjør når en beholder må repareres eller fornyes.

§ 10.Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har tilfredsstillende snuhammer eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et kjøretøy av type L. Vinterstid kan glatt veibane føre til at vei eller gate ikke kan betegnes som kjørbar vei, jf. også § 8, 2. avsnitt.

Veien må ha en fri høyde på minst 4,5 meter og en bredde på minimum 3,5 meter. Dersom bredde på 3,5 meter ikke kan imøtekommes, plikter veiholder eller eier å sørge for at det minimum er en korridor med bredde på 3,0 meter samt med tilrettelagte kurveutvidelser for kjøretøy type L, hvor byggverk, gjerder og andre innretninger samt vegetasjon ikke er til hinder for renovasjonsbilens framkommelighet. Dersom anmodning fra kommunen om beskjæring av hekker, busker og trær innen en bestemt tidsfrist ikke etterkommes, kan kommunen foreta slik beskjæring og belaste huseieren for kostnadene.

Dersom krav til kjørbar vei ikke kan imøtekommes, kan kommunen kreve at abonnenter bringer beholdere og eventuelle godkjente sekker fram til annen kjørbar vei, eventuelt til anvist samleplass.

For slamtømming kan det medføre at tømming ikke kan utføres på avtalt tidspunkt og at abonnenten kan bli ilagt tilleggsgebyr for oppmøte med uforrettet sak.

§ 11.Hygieniske krav til renovasjon

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall og slam skjer i samsvar med folkehelseloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall og slam etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 12.Renovasjonsgebyrer

Kostnader som kommunen har på avfallssektoren skal iht. forurensningsloven fullt ut dekkes inn gjennom gebyrer. Renovasjonsgebyrene kan differensieres for å stimulere til en kostnads- og miljømessig riktig avfallsbehandling.

Reglene i forurensningsloven om avfallsgebyrer får tilsvarende anvendelse også ved tømming av slam.

Abonnenten skal betale renovasjonsgebyr til kommunen for både pålagte og frivillig valgte tjenester i henhold til den kommunale renovasjonsordningen. Ved felles avfallsløsninger skal gebyret betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle andeler i fellesabonnementet.

Abonnenten plikter å melde endringer som kan ha betydning for abonnementet på eiendommen, herunder alle eierskifter og eventuelle bruksendringer.

Abonnement kan ikke sies opp annet enn ved at bolig er revet (tvungen renovasjon, jf. § 4). Abonnementet løper inntil det lovlig blir sagt opp av abonnent og det er sendt bekreftelse på oppsigelsen fra kommunen.

Gebyr skal betales av den som eier/fester en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller tømming av slam.

Leier av en eiendom kan unntaksvis stå som abonnent dersom dette avtales skriftlig mellom kommunen og eieren. Eieren kan uansett gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen.

Renovasjonsgebyret for husholdningsavfall består av to deler: En fast del og en variabel del.

1.Fast (avfallsuavhengig) del/grunngebyr:

Denne delen skal utgjøre en fast del av gebyrgrunnlaget, og er uavhengig av beholderstørrelse, -antall, tjenesteomfang mv. Hver eiendom belastes med minst ett grunngebyr. Dersom det er flere boliger på eiendommen, betales grunngebyr for hver enkel bolig. Ved to eller flere boenheter på eiendommen beregnes antall grunngebyr for disse etter antall bruksenheter som nyttes til boligformål jf. § 3.

2.Variabel (avfallsavhengig) del/volumgebyr:

Denne delen skal utgjøre den resterende del av gebyrgrunnlaget og beregnes som en differensiert gebyrdel, avhengig av beholderens størrelse, type og antall, tjenesteomfang, hentefrekvens, avfallets volum eller vekt.

Kommunen fastsetter til enhver tid hvilke abonnentgrupper og tjenester som skal inngå i differensiert gebyrordning, herunder forholdet mellom fast og variabel gebyrdel samt på hvilken måte gebyrdifferensiering skal foretas.

Renovasjonsgebyr for hytte- og fritidseiendom består kun av en fast del.

Firmahytter med inntil 10 sengeplasser, fast del x 2.

Firmahytter med mer enn 10 sengeplasser, fast del x 3.

Kommunen fastsetter også gebyr til dekning av utgifter for tilleggstjenester som f.eks. låsbare beholdere, henting av beholdere, utkjøring av nye eller innhenting av brukte avfallsbeholdere, mottak av avfall som leveres til mottaksplass og gjenvinningsstasjoner, ekstra innsamling fra enkeltabonnenter osv.

Renovasjonsgebyr for slam består av en variabel del, avhengig av størrelse på slamtank, type sanitæranlegg, geografisk område, tjenestens omfang og tømmefrekvens.

For andre ordninger som kommunen finner hensiktsmessig, kan kommunen innføre nye gebyrsatser.

Gebyrsatsene fastsettes årlig, eventuelt halvårlig, av bystyret.

§ 13.Innkreving av renovasjonsgebyr, renter mv.

Renovasjonsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 14.Unntak, fritak, dispensasjoner og klager

Kommunen kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gjøre unntak fra eller gi fritak eller dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften dersom særlige grunner tilsier dette. Søknader om unntak, fritak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, bruker og adresse samt hva det søkes om og begrunnelse. Søknader sendes til Sandnes kommune v/Bymiljø.

Abonnenter med egne beholdere kan søke om fritak fra deler av det kommunale renovasjonsgebyret for avfall pga. lange opphold utenfor hjemmet. 

FraværReduksjon variabelt gebyr
0–90 dager0
91–180 dager¼
181–270 dager½
271–360 dager¾
> 360 dager1

Skriftlig melding om at beholdere midlertidig ikke er i bruk, skal gis til kommunen i forkant.

Kommunen avgjør selv om utleverte beholdere skal hentes inn i fritaksperioden og kan beregne tilleggsgebyr for både innhenting og ny utlevering av beholdere, jf. § 12.

Abonnenter på kommunal tømming av slam kan kun få fritak for krav om kommunal slamtømming dersom egen avtale inngås med et godkjent tømmefirma og godkjennes av kommunen, eller dersom innlagt vann fysisk kobles fra bygninger på eiendommen. Frakobling av vann skal utføres av godkjent firma samt anmeldes til og godkjennes av kommunen.

Klager på vedtak fattet av kommunen med hjemmel i denne forskriften avgjøres av kommunens klagenemnd.

§ 15.Sanksjoner

Kommunen kan pålegge abonnenten å øke beholdervolumet hvis det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Ved feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Meldingen kan bli gitt skriftlig direkte av kommunens renovatør og/eller med brev fra kommunen til abonnenten. I slike tilfeller kan kommunen, på abonnentens regning, sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet.

Ved vedvarende feilsortering kan kommunen ilegge ekstra beholder/volum for restavfall, mot tilsvarende gebyrøkning. Kommunen kan ved feilsortering og/eller overfylte beholdere også pålegge bruk av lås.

Kommunens renovatør kan nekte å tømme avfallsbeholdere som er overfylte, for tunge eller på annen måte fylt opp i strid med bestemmelsene i § 7, eller som ikke til rett tid eller sted er plassert for tømming i henhold til bestemmelsene i § 8.

Dersom beholderne ikke bringes tilbake til eiendommen, kan kommunen gjøre det på abonnentens kostnad.

Ved gjentatte ekstratømminger for slam kan kommunen ilegge abonnenten hyppigere tømmefrekvens, mot tilsvarende gebyrøkning.

Kommunen kan nekte å tømme slam fra sanitæranlegg som ikke er klargjort for tømming eller på annen måte ikke er tilgjengelig for tømming.

Overtredelse av renovasjonsforskriften kan utover dette straffes med bøter etter forurensingsloven § 79, andre ledd.

§ 16.Tekniske bestemmelser

Renovasjonsteknisk plan skal foreligge ved alle reguleringssaker, inkludert bebyggelsesplaner, og byggesaker som innbefatter avfallsbesittere og offentlig eller privat renovasjon.

Med renovasjonsteknisk plan menes en helhetlig plan for hvordan praktisk renovasjon skal iverksettes og gjennomføres. Denne utarbeides av tiltakshaver/planeier i henhold til kommunalteknisk avfallsnorm.

Renovasjonsteknisk plan skal behandles av kommunen eller instans delegert denne myndighet.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig oppheves Avfallsforskrift og vedtekter for Sandnes kommune vedtatt av Sandnes bystyre 13. oktober 2009.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.