Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2013-10-31-1425
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-1996-04-10
Gjelder forSnillfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2012-03-16-12, FOR-2004-06-01-931, LOV-2008-06-27-71
Kunngjort12.12.2013   kl. 15.00
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Snillfjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Snillfjord kommunestyre 31. oktober 2013 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 16 og lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Definisjoner
a)Abonnent

Eier/fester av eiendom som tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg. Eiendommen skal være registrert med eget matrikkelnummer.

b)Abonnement

Den avtale som opprettes mellom eier/fester av eiendom som tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg. En eiendom kan bestå av flere abonnement.

c)Anlegg/bygg
-Bygg innredet for varig opphold (boenhet = enebolig, hytte, fritidsbolig, -leilighet, hybelleilighet/bileilighet/kjellerleilighet etc.). Et bygg kan inneholde flere boenheter.
-Driftsbygning, gårdsbruk – bygning for husdyr.
-Lagerbygning – bygning for oppbevaring av varer.
-Garasje/verksted – bygning for oppbevaring av motoriserte kjøretøy.
-Småbåthavn (båtklubb) – område for utlegg/opplagring av private båter, hvor det også er vannpost.
-Kaianlegg – båt-/ferjeselskap som har vannforbruk.
-Campingplass.
-Vanningsanlegg, gartneri.
-Andre eiendommer.
d)Næringsvirksomhet

Aller former for offentlig og privat næring, inklusive gårdsbruk.

e)Fritidsbolig/hytte

Fast eiendom med bebyggelse som er regulert/godkjent/bruksendret som fritidsbolig.

f)BRA

Bruksareal etter NS 3940. Forenklet kan man si at arealet omfatter:

-Arealet innenfor boenhetens omsluttende vegger
-Andel av fellesareal som tilhører boenheten, også det som ligger utenfor boenhetens omsluttende vegger.
g)Bruksendring

Med bruksendring menes endring mellom ulike kategorier som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte, lager, industri, næring, offentlig virksomhet etc.

h)Olje-/fettutskiller

Kum som er utformet til å skille ut olje-/fettholdige væsker fra vann. Oljen/fettet samles og behandles som spesialavfall. Vannet føres ut på spillvannsnettet.

i)Stipulert forbruk

Forventet eller antatt forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bygningsareal.

j)Hovedledning (vannledning, kloakkledning)

Kommunalt eide vann- og avløpsledninger (f.eks. samleledning, fordelingsnett etc.).

k)Stikkledning

Privat eid (en eier, eller flere eiere i fellesskap) vann- og avløpsledninger som forbinder hovedledningen med abonnentuttak.

l)Gebyrregulativ

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt kommunale tjenester. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

m)Standard abonnementsvilkår

Vilkår som regulerer forholdet mellom abonnent og kommune med henblikk på rettigheter og plikter.

§ 1-2.Formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyr som abonnenter skal betale for vann- og avløpstjenester som kommunen leverer.

Prisene beregnes etter overordnede (statlige) retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og finnes i kommunens gebyrregulativ. Dette prinsippet innebærer at avgifter/gebyr dekker alle kostnader kommunen har til vann- og avløpstjenester, uten at det beregnes overskudd av virksomheten.

§ 1-3.Virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, jf. definisjon i § 1-1 pkt. c, samt midlertidig tilknytning, jf. § 2-2.

§ 1-4.Gebyr

Engangsgebyr- og årsgebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret, og fremkommer i eget regulativ.

Regulativet revideres årlig i forbindelse med kommunens budsjettbehandling.

Årsgebyret bestemmes av eiendommens status (f.eks. helårsbolig, fritidsbolig, næringseiendom, lager etc.). Dersom status ønskes endret fra f.eks. helårsbolig til fritidsbolig må det søkes kommunen om bruksendring iht. plan- og bygningsloven.

§ 1-5.Abonnentens ansvar

Abonnenten har ansvar for at kommunen til hver tid har korrekte data om abonnementsforholdet.

Abonnenten har ansvar for at det private vann og avløpsanlegget, til enhver tid, er i slik stand at det ikke fremmer noen form for skade på kommunens anlegg, dette gjelder med hensyn på forurensningsforhold og på tekniske anlegg.

Abonnenten har ansvar for å rette feil og mangler ved sitt private anlegg straks en blir kjent med dette.

Dersom reparasjon ikke utføres innen gitt frist, har kommunen rett til å utbedre feilen på abonnentens regning.

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet så snart de har oppstått. Inntil slik melding kommer skal abonnenten betale årsgebyr iht. enhver tids gjeldende avtale. Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal forholdet rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer dekkes ikke.

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyr/avgifter. Tilknytningsgebyr skal være betalt senest når tilknytning foretas.

§ 1-6.Kommunens ansvar

Kommunen skal levere vann med god drikkekvalitet, jf. gjeldende regelverk (drikkevannsforskriften).

Kommunen skal sørge for at eget avløpsanlegg fungerer på en slik måte av sanitært avløpsvann blir håndtert iht. gjeldende regelverk (forurensningsforskriften).

Kap. 2. Engangsgebyr

Følgende engangsgebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester:

-Tilknytningsgebyr for permanent tilknytning til kommunal hovedledning.
-GPS-registrering av tilkoblingspunkt på kommunal vann-/avløpsledning.
-Gebyr for midlertidig tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg.
-Gebyr for fysisk stenging/åpning av privat vann- og avløpstilknytning.
-Tilleggsgebyr (ved ulovlig tilknytning, og dersom abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav).

Nye abonnenter skal søke kommunen om tilknytningstillatelse for vann og avløp. For denne tjenesten betales et tilknytningsgebyr som er abonnentens/brukerens bidrag til anleggskostnadene ved å etablere kommunalt vann- og avløpsanlegg. Det anses som ulovlig tilknytning så lenge det ikke konkret er søkt om tillatelse.

Tilknytningsgebyret beregnes fra det gis tilknytningstillatelse etter søknad. Ved ulovlig tilknytning etterregnes gebyret iht. § 5-3 c, sanksjoner og staff.

§ 2-1.Tilknytningsgebyr
a)Nybygg eller utvidelse av eksisterende bygg når utvidelsen er større enn 50 m² .
b)Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg.
c)Bebygd eiendom som kommunen, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, § 27-2, krever tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg.
d)Plikten kan også gjelde ubebygd eiendom som kommune kunne ha krevd tilknyttet kommunalt vann og kloakkanlegg dersom eiendommen var bebygd. Eller ubebygd eiendom som er tilknyttet kommunalt ledningsnett som f.eks. overvannsledning.
e)Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. For eksempel vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg, vannpost på yttervegg, felles vannpost i hytteområder, campingplass, småbåthavn mv.
f)Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag utmåles gebyret etter skjønn. Krav om gebyr og beregning av beløp innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunkt kravet fremsettes.

Åpning av plombert vannledning/terset avløpsledning utløser ikke nytt tilknytningsgebyr dersom det er betalt for dette ved første gangs tilknytning.

Eiendommer som har bygd godkjent avløpsanlegg med ferdigattest utstedt av kommunen ikke eldre enn 10 år innvilges 50 % reduksjon i tilkoplingsgebyr ved frivillig eller tvungen påkopling.

Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg skal skje i henhold til kommunens «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp».

§ 2-2.Gebyr for midlertidig tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg

Gjelder for midlertidige bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er permanent plassert, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode (inntil 3 år). Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker. Det skal betales minstegebyr for slik tilknytning, og vannmåler skal installeres og gebyr betales etter målt forbruk.

§ 2-3.Gebyr for GPS-registrering

Ved etablering av ny tilkobling til kommunens vann-/avløpsledning skal tilkoblingspunkt koordinatfestes med GPS. Dersom arbeidet utføres av kommunen, skal det beregnes gebyr iht. gebyrregulativet.

§ 2-4.Gebyr for fysisk stenging/åpning av privat vann- og avløpstilknytning

Plombering i forbindelse med stenging/gjenåpning av private vann-/avløpsledninger skal utføres av kommunen og vil være belagt med gebyr. Gebyr fremkommer i gebyrregulativet.

§ 2-5.Tilleggsgebyr
-Tilleggsgebyr ilegges dersom abonnenten unnlater å etterkomme kommunens pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller avslammingstank. Tilleggsgebyret begynner å løpe 6 måneder etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære avløpsgebyr, og gebyret beregnes for hvert påbegynte kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.
-Når avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tilleggsgebyr.
-Tilleggsgebyr ilegges dersom abonnenten unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasje på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, Tilleggsgebyret begynner å løpe 1 måned etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære vann- og/eller avløpsgebyr, og gebyret beregnes for hvert påbegynte kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.

Gebyrets størrelse bestemmes slik at det er i samsvar med påførte kostnader for kommunen samt 50 % påslag. Tilleggsgebyr behandles som enkeltvedtak. Gebyrer jf. § 5-3, sanksjoner og straff.

§ 2-6.Unntak fra gebyrplikten
a)For ubebygd eiendom dersom årsaken til at eiendommen ikke er bebygd, er byggeforbud i følge lov eller vedtekter av offentlig myndighet, eller annen grunn som eieren ikke har ansvar for.
b)Tilknytning av sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

Kap. 3. Årsgebyr

Følgende årlig gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester:

-Årsgebyr for kommunalt vann- og avløp.

Årsgebyr betales av alle abonnenter.

Årsgebyr skal beregnes fra og med det gis tilknytningsgodkjenning etter søknad.

Årsgebyr for vann er todelt med en fast og en variabel del. Den faste delen varierer for de enkelte abonnementskategoriene, jf. § 1-1 pkt. c, d og e, og skal være med å dekke kostnadene ved drift og vedlikehold av anlegget. Den variable delen skal dekke kostnader vedrørende produksjon og transport av vannet til forbruker, basert på stipulert eller faktisk forbruk.

For alle abonnement gjelder at avløpsmengde regnes lik forbrukt vannmengde (faktisk eller stipulert).

Både kommunen og den enkelte abonnent kan kreve at årsgebyret skal fastsettes ut fra faktisk forbruk.

Hvem som skal ha installert vannmåler; kfr. § 3-1.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann, og/eller sammensetningen av dette, avviker vesentlig fra faktisk vannforbruk, kan kommunen basere årsgebyret for avløp på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller etter særskilt avtale.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler er solidarisk ansvarlig for gebyret. Gjelder slikt samarbeid, etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

Fritak fra årsgebyrets fastdel gis kun når eiendommen er fysisk frakoblet kommunens ledningsanlegg.

Forfalte krav er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant, § 6-1. Årsgebyr kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 3-1.Årsgebyr
-Næringsvirksomheter, gårdsbruk, offentlige og private virksomheter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt i m³ ) vannforbruk. Forbruk måles med installert vannmåler.
-Fritids-/hytteabonnement betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt i m³ ) vannforbruk, eller etter stipulert forbruk.
-Boligabonnement betaler den variable delen av årsavgiften på grunnlag av faktisk (målt i m³ ) vannforbruk, eller etter stipulert forbruk.
-Øvrige abonnenter betaler den variable delen av årsavgiften på grunnlag av faktisk (målt i m³ ) vannforbruk.
§ 3-2.Stipulert forbruk/faktisk forbruk

Stipulert forbruk fastsettes i forhold til eiendommens/bebyggelsens størrelse og bruksformål. Enhetspris og differensieringen fremkommer i kommunens gebyrregulativ.

Faktisk forbruk fremkommer ved avlesing av vannmåler som er tilknyttet abonnementet. Enhetspris fremkommer i kommunens gebyrregulativ.

§ 3-3.Småbåthavner og kaianlegg

Småbåthavner og kaianlegg får levert vann etter måler og ordinære satser.

§ 3-4.Redusert årsgebyr

Abonnenten har rett til redusert årsgebyr i følgende tilfeller:

a)Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer
b)Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen mer enn 2 ganger i løpet av ett kalenderår, og hvert avbrudd varer lenger enn 8 timer
c)Når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes før bruk til drikke eller matlaging.

Vilkår for gebyrreduksjon må være at mangelen skyldes forhold på kommunens side, f.eks. forurensning i vannkilde eller feil på kommunalt anlegg.

Krav om redusert avgift må fremmes innen 4 uker etter at forholdet oppsto. Dette dersom kommunen ikke har fattet vedtak om eget tiltak til avgiftreduksjon.

Kap. 4. Vannmåler

Installasjon og bruk av vannmåler reguleres av kommunens standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

§ 4-1.Installasjon

Kommunen bestemmer:

-hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-type, størrelse og plassering
-hvem som skal ha vannmåler, når måler skal installeres.

Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende eiendom med vannmåler, skal hver av de nye enhetene ha egen vannmåler. Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet.

Vannmåler skal være installert når tilkobling er utført og ikke senere enn når det gis brukstillatelse. For eksisterende tilknyttet eiendom etter avtale med kommunen.

Unnlates dette, skal abonnementet for boligeiendom omfatte stipulert årsavgift etter § 3-1 og tilleggsgebyr inntil måler er installert etter § 5-2. For annen eiendom beregnes årsavgift og tilleggsgebyr etter skjønn.

§ 4-2.Eierforhold

Kommunen leverer og bekoster installasjon av vannmålere, og bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket, der det er tilrettelagt for montering. Abonnenten må selv bekoste eventuelle tilleggskostnader vedrørende installasjon, flytting eller avinnstallering av måleren. Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåleren, som inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold og administrasjon. Gebyr fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

§ 4-3.Avlesing av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsavgift skjønnsmessig. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan fastsette særskilt gebyr for dette.

§ 4-4.Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plomberingen av måler er brutt.

Kommunen kan føre tilsyn med måler.

§ 4-6.Nøyaktighetskontroll

Abonnenten plikter å sette seg inn i metode for egentesting av måler.

Kontrollen skal foretas med måleutstyr og i henhold til prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet. Kommunen dekker kostnader ved kontrollen.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

§ 5-1.Innkreving, renter mv.

Forfalt krav på årsavgift, og andre gebyrer med påløpte renter og kostnader, er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Avgiften og gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer (tilknytningsgebyr) gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 tilsvarende.

§ 5-2.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret eller den som er delegert myndighet etter kommunens delegeringsreglement.

§ 5-3.Sanksjoner og straff

Kommunen kan kreve tilleggsgebyr når abonnenten unnlater å:

a)gjennomføre pålegg som kommunen har utstedt.
b)å montere pliktig vannmåler.
c)søke om tilknytningstillatelse (dvs. ulovlig tilknytning til kommunalt vann-/avløpsanlegg).

For a) skal gebyret utgjøre 100 % av årsavgiften for hhv. vann og/eller avløp. Gebyret beregnes ut fra gjennomsnittlig forbruk for de tre foregående år for vannmåler, eller etter gjeldende satser på det tidspunkt kravet fremsettes.

For b) skal abonnenten for boligeiendom betale årsavgift for vann- og avløp etter stipulert forbruk inntil måler blir installert. I tillegg skal abonnenten betale tilleggsgebyr med 100 % av årsavgiften pr. år. For annen eiendom stipuleres forbruk og tilleggsgebyr etter skjønn, men slik at tilleggsgebyret ikke overstiger stipulert årsavgift.

For c) skal abonnenten betale gebyr etter gjeldende sats på det tidspunkt kravet fremsettes. I tillegg skal abonnenten betale tilleggsgebyr med 100 % av gjeldende tilknytningsgebyr.

Tilleggsgebyr løper fra utløpsfristen for gjennomføring og frem til tiltaket er gjennomført.

§ 5-4.Endring av forskrift

Kommunestyret kan fastsette endringer i, eller i medhold til denne forskrift.

§ 5-5.Klage

Enkeltvedtak, etter forskriften, følger forvaltningslovens kap. IV og V, og kan påklages. Klage sendes til den instans i kommunen som har fattet vedtaket. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.

Endelig behandling av klagen blir gjort i klagenemd som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket.

§ 5-6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2014.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. april 19961 for vann- og kloakkgebyrer, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.