Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Hol kommune, Buskerud

DatoFOR-2013-10-31-1765
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52
Kunngjort08.05.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Hol

Hjemmel: Fastsatt av Hol kommunestyre 31. oktober 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a.

§ 1.Virkeområdet

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Hol kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For tilsyn utført av kommunen skal det betales gebyr etter med gått tid. Tilsynet kan og gjennomføres som et dokumenttilsyn.

Satsen for med gått tid fastsettes årlig av kommunestyre gjennom gebyrregulativet for Hol kommune.

§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen.

Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet/dokumenttilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.