Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av oljeutskillere og graving i forurenset grunn, Halden kommune, Østfold

DatoFOR-2013-11-07-1319
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse07.11.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§2-12, FOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§52, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort21.11.2013   kl. 15.30
KorttittelForskrift om gebyrer for graving, Halden

Heimel: Fastsatt av av Halden kommunestyre 7. november 2013 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12 og § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 52a, og § 85.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling, kontroll og tilsyn av utslipp av oljeholdig avløpsvann, jf. forurensningsforskriften kapittel 15 og behandling og kontroll av tiltaksplaner for graving i forurenset grunn jf. forurensningsforskriften kapittel 2.

§ 2.Definisjoner

I forurensningsforskriften kapittel 2 menes:

a)forurenset grunn: jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til dette kapitlet, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse. Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig bakgrunnsnivå i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal likevel ikke anses for forurenset. Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert,
b)tiltakshaver: den person eller foretak som terrenginngrepet utføres på vegne av og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav,
c)terrenginngrep: graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak,
d)akseptkriterier: beregnede konsentrasjoner av enkeltstoffer eller stoffgrupper i grunnen, som kan aksepteres på bakgrunn av en risikovurdering basert på planlagt bruk av eiendommen og stedspesifikke forhold for øvrig. Klima- og forurensningsdirektoratet kan fastsette retningslinjer for hvordan akseptkriteriene skal utarbeides.

Etter forurensningsforskriften kapittel 15 menes: utslipp og påslipp av oljeholdig avløpsvann fra:

a)bensinstasjoner
b)vaskehaller for kjøretøy,
c)motorverksteder,
d)bussterminaler,
e)verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
f)anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. 

Avløpsanlegg/behandlingsanlegg

Et hvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg, utskilleranlegg og utslippsanordning.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-Søknad om utslippstillatelse i henhold til forurensningsforskriften kapittel 15
-Behandling av tiltaksplaner etter forurensningsforskriften kapittel 2
-Tilsyn og kontroll av etter forurensningsforskriften kapittel 2 og 15.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens saksbehandling, tilsyn og kontroll.

Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad.

§ 4.Kontroll/tilsynsgebyr

Det betales kontroll/tilsynsgebyr for hvert gjennomført tilsyn/kontroll innenfor kommunens myndighetsområde. Størrelsen på kontroll/tilsynsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn. Det vil ikke bli utført årlig kontroll.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyret når søknad om utslippstillatelse er avgjort. Kontroll/tilsynsgebyr sendes etter at kontroll/tilsyn er gjennomført.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak fattet etter § 4 og § 6 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 7. november 2013.