Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Ås kommune, Akershus

DatoFOR-2013-11-20-1344
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2011-11-23-1302
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5
Kunngjort28.11.2013   kl. 14.50
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Ås

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ås kommunestyre 20. november 2013 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5.

§ 1. Gebyrplikt

§ 1-1.Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder:
-Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, § 27-2 og § 30-6, samt forurensningslovens § 23, kan kreves tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning enten direkte eller via felles privat ledningsnett.
§ 1-2.Eieren står ansvarlig for betaling av gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt gebyrplikten første gang inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtaleforlengelse blir 30 år.
§ 1-3.Blokker, rekkehus etc. organisert som borettslag eller lignende former for rettssubjekter skal som hovedregel betale årsgebyrene samlet.

§ 2. Definisjon av avløpsledning

§ 2-1.Med avløpsledning forstås i disse forskriftene:
-separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning)
-ledninger for tak-, drens- og overflatevann (overvannsledninger)
-fellesledninger for disse avløpsvanntypene.

§ 3. Gebyrtyper

§ 3-1.Gebyrene omfatter:
-Tilknytningsgebyr for vann
-Tilknytningsgebyr for avløp
-Årsgebyr for vann
-Årsgebyr for avløp.

§ 4. Gebyrsatser

§ 4-1.Gebyrsatser fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunktet som kommunestyret bestemmer.

§ 5. Begrensninger på vannleveranser m.m.

§ 5-1.Uforutsette hendelser som medfører restriksjoner på vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse (mindre enn 12 timer) eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.
§ 5-2.Kommunen er uten ansvar om private ledninger tilstoppes av slam, rust eller faste legemer, med mindre det skyldes uaktsomhet fra kommunens side.
§ 5-3.I spesielle tilfeller kan det bli innført restriksjoner for bruk av vann. Dette kan være nødvendig for å sikre at alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning.

§ 6. Tilknytningsgebyrer

§ 6-1.Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales i følgende tilfeller:
-Når eiendom/tinglysingsenhet blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning
-ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygning(er) på eiendommen
§ 6-2.Tilknytningsgebyrene fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse, målt som bruksareal, jf. NS-3940 [237200]. Kommunestyret fastsetter gebyrstørrelsene hvert år.

Det kan inngås særavtaler med næringsvirksomheter om avvikende tilknytningsgebyr der etablering av VA-tjenesten medfører ekstra høye eller lave kostnader.

§ 6-3.Tilknytningsgebyrene faktureres når igangsettingstillatelse er gitt.
§ 6-4.De som er med og betaler opparbeidelseskostnader til hovedanlegg for vann og avløp skal betale lav sats for tilknytningsgebyr. Øvrige betaler høy sats for tilknytningsgebyr.
§ 6-5.Ved deling av tilknyttet eiendom skal det betales tilknytningsgebyr i henhold til § 6-4.
§ 6-6.Dersom det kan dokumenteres at kostnadene (eksklusiv tilknytningsgebyr) overskrider normalkostnadene ved tilknytning i området, kan det kreves tilknytningsgebyr etter lav sats selv om vedkommende ikke har vært med på opparbeidelseskostnadene for det kommunale ledningsnettet.
§ 6-7.Kommunen har når som helst rett til å beregne gebyrpliktig areal på nytt.
§ 6-8.For bygninger/eiendommer som bare tilknyttes overvann, kan tilknytningsgebyret beregnes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

§ 7. Årsgebyrer

§ 7-1.Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales for eiendommer som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
§ 7-2.Årsgebyrene skal normalt være basert på målt vannforbruk, med en todelt gebyrordning med et fast abonnementsgebyr og en forbruksavhengig del.
§ 7-3.For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert på tross av pålegg, fastsettes vannforbruket etter bygningens areal målt i bruksareal. Vannforbruket og avløpsmengden baseres på et stipulert forbruk til 4 m³ pr. m² bruksareal pr. år.
§ 7-4.Eiendom som har godkjent vannmåler, betaler årsgebyr både for vann og kloakk i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m³ -pris. Kommunestyret fastsetter m³ -prisen.

Årsforbruket for både vann og avløp fastsettes normalt etter prinsippet om at vann inn = vann ut. Dersom avløpsmengden avviker i forhold til det målte vannforbruket, skal avløpsgebyret baseres på den avløpsmengden som bestemmes av kommunen.

§ 7-5.Årsgebyr betales fra dato for installasjon av vannmåler. Dersom vannmåler ikke er installert skal det betales årsgebyr fra den dato det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
§ 7-6.Det kan gis fritak for betaling av årsgebyrer for vann og/eller avløp dersom bygning på eiendom ikke er i bruk. Forutsetningen er imidlertid at perioden hvor bygningen ikke er i bruk, er mer enn 6 måneder sammenhengende, og at vannforsyningen blir stengt og plombert av kommunen. Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendom.
§ 7-7.Eiendommer tilknyttet avløp men ikke vann, betaler årsavgift etter målt vannforbruk fra egen vannkilde. Dette betyr at det skal være montert vannmåler på egen vannkilde. Vannmåleren avleses på vanlig måte.
§ 7-8.For eiendommer som har tilknytningsplikt etter Plan- og bygningsloven § 27-1 og § 27-2, men likevel ikke bruker det kommunale anlegget, skal det betales abonnementsgebyr for vann og/eller avløp, og et stipulert forbruk på 0,5 m³ pr. m² bruksareal pr. år.
§ 7-9.For bygninger/eiendommer som bare er tilknyttet overvann, kan årsgebyret beregnes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.
§ 7-10.Hytter, fritidshus og liknende tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg skal betale årsgebyr etter målt forbruk på lik linje med helårsbebyggelse.

§ 8. Fradrag i årsgebyrene

§ 8-1.For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har kloakkvann som i sammensetning/mengde avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk i gunstig retning for kommunens anlegg, kan det beregnes et fradrag i årsgebyret for kloakk. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.
§ 8-2.Hytter, fritidshus o.l. tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg skal betale årsgebyrer etter målt vannforbruk på lik linje med helårsbebyggelse.
§ 8-3.Kommunen kan etter søknad sette ned den variable delen av gebyrene i spesielle tilfeller.

§ 9. Tillegg i årsgebyrene

§ 9-1.Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.
§ 9-2.Ved manglende avlesning av vannmåler og innsendelse av målerstand, faktureres à konto-beløp basert på siste års forbruk.

Hvis siste års forbruk er ukjent, faktureres à konto-beløp basert på stipulert forbruk, jf. § 7-3.

§ 10. Sanksjoner

§ 10-1.Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis tvangsmulkt dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.
§ 10-2.Abonnenten plikter å utbedre feil, mangler, lekkasjer på egne stikkledningsanlegg for vann, jf. drikkevannsforskriftens § 4 innen 1 måned.

Dersom abonnenten etter pålegg i henhold til plan- og bygningslovens, byggteknisk forskrift kap. 15 II og III unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne stikkledningsanlegg for vann innen gitt frist, kan kommunen fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningslovens § 32-5.

§ 10-3.Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid og/eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, kan kommunen velge å foreta avlesning av vannmåler for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

§ 11. Bestemmelser for installasjon, bruk og avlesning av vannmålere

§ 11-1.Ås kommunestyre har vedtatt at alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett, skal være tilknyttet vannmåler. Vannmålere utleveres av kommunen. Eier/fester av eiendommen bekoster måler samt montering av måleren.
Forbygninger med flere boenheter/bruksenheter gjelder følgende:
-Bygninger med enheter som har ulike eiere (seksjonerte bygg o.l.) skal normalt ha en måler pr. enhet.
-Bygninger med enheter som har samme eier (borettslag o.l.) skal som hovedregel ha en fellesmåler.
-For landbrukseiendommer skal det normalt monteres egen måler til driftsbygninger. Åkervanning tillates ikke tilknyttet kommunens nett.
-Etter søknad kan kommunen dispensere fra bestemmelsene nevnt foran.
§ 11-2.For målerinstallasjonene gjelder dessuten følgende:
-Abonnenten skal holde måleren i orden og lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Dersom en måler blir borte, skadet eller plombering brutt, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Vedlikeholdet foretas av kommunen.
-1. gangs installasjon av måleren skal foretas av autorisert foretak godkjent for utførelse av innvendige sanitærinstallasjoner og betales av abonnenten. Kommunen sørger for plombering av måleren.
-Abonnenten plikter å underrette kommunen om alle tiltak etter ovennevnte punkt.
-Kommunen kan, enten på eget initiativ eller etter søknad fra abonnenten, foreta kontroll av måleren. Dersom kontrollen viser en feilavlesning på minst 5 %, utføres justering eventuelt utskifting.
-Dersom kontrollen viser at feilavlesningen er mindre enn 5 %, belastes abonnenten alle kostnader i forbindelse med kontrollen, når kontrollen er krevd av ham.
-Dersom feilavlesningen er større enn 5 % og feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den perioden som det er tvil om, etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er påvist og etter at den er utbedret.
-Dersom feilavlesningen er mindre enn 5 % foretas ingen justering av gebyret.
-Abonnenter som i tillegg til kommunal vannforsyning har egen vannkilde skal sørge for at det ikke er fysisk forbindelse mellom de to vannforsyningene. Det skal være måler på uttaket fra kommunens ledning selv om uttaket for tiden ikke er i bruk. Avløpsgebyr fastsettes på grunnlag av totalt målt vannforbruk.
-Normalt skal det bare være en måler pr tinglysingsenhet. Unntaksvis og etter skriftlig søknad kan kommunen gi dispensasjon for montering av flere enn en måler. I så fall skal summen av måleravlesningene danne grunnlaget for fastsettelse av årsgebyrene for både vann og avløp for tinglysingsenheten.
-For installasjon og bruk av måleren gjelder forøvrig kommunens tekniske bestemmelser, herunder plikt til å forberede plass for installering av måler i nybygg.
-Ås kommune vil foreta utskifting av målerne etter behov. Kostnadene til utskifting dekkes av kommunen.

§ 12. Midlertidige tilknytninger

§ 12-1.Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann og/eller avløp, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.
§ 12-2.Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter § 7 i denne forskriften. Det skal ikke betales tilknytningsgebyr etter § 6.
§ 12-3.Det skal installeres vannmåler ved den midlertidige tilknytningen. Vannmåler utleveres av Ås kommune mot et depositum tilsvarende 400 x m³ -prisen for vann og avløp.
§ 12-4.Depositum etter § 11-3 betales tilbake når den midlertidige tilknytningen har opphørt. Ansvarlig rørlegger/entreprenør skal da plugge på tilknytningspunktet, rengjøre kum/ledningsnett hvor tilknytningen har vært foretatt og levere vannmåleren tilbake.

§ 13. Innbetaling av årsgebyr

§ 13-1.Gebyrene fordeles over 4 terminer pr. år. For enhet som betaler etter målt forbruk, foretas avregning etter måleravlesning i forbindelse med 1. termin påfølgende år.
§ 13-2.Dersom årsgebyr ikke er innbetalt innen 1 måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan kommunen, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. Utgiftene med stenging og påsetting av vannet igjen, vil bli belastet abonnenten.
§ 13-3.Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 14. Særlige regler og avtaler

§ 14-1.Eiendommer som ønsker å knytte seg til kommunens vann- og/eller avløpsnett, skal sende søknad om dette. Søknad fylles ut på eget skjema av autorisert foretak godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige sanitærinstallasjoner.
§ 14-2.Ingen anlegg tilknyttet det kommunale vann- og/eller avløpsnettet må settes i gang før det er sendt inn søknad og godkjenning foreligger.
§ 14-3.Alle innvendige og utvendige arbeider med vann- og/eller avløpsledninger skal utføres av autorisert foretak godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige sanitærinstallasjoner.
§ 14-4.Kommunen har rett til å kontrollere alle private vann- og/eller avløpsanlegg som er tilknyttet kommunens ledningsnett.
§ 14-5.Ledninger eller utstyr som ikke er i bruk skal fjernes hvis kommunen krever det.
§ 14-6.Forøvrig gjelder det til enhver tid gjeldende «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).

§ 15. Ikrafttreden, overgangsregler og myndighet

§ 15-1.Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2014. Fra samme dato oppheves forskrift 23. november 2011 nr. 1302.
§ 15-2.Denne forskriften forvaltes av kommunalteknisk avdeling.

§ 16. Klage

§ 16-1.Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskriften skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i Forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.