Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2013-11-28-1374
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerran kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort05.12.2013   kl. 13.45
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Verran

Hjemmel: Fastsatt av Verran kommunestyre 28. november 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall i Verran kommune.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Forsøpling: tømming, etterlatelse, oppbevaring eller transport av avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.
d)Dumping: all endelig henlegging av avfall/avfallsdeponering som ikke er godkjent av forurensningsmyndighetene.
e)Næringsavfall: avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
§ 4.Forbud mot åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall

Åpen brenning av avfall og brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av rent avfallstrevirke i vedovn,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk og når det ikke er til sjenanse for naboer/allmennhet,
e)Sankthansbål,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket når det ikke er til sjenanse for naboer/allmennhet,
g)brannvesenets øvelsesbrenning, forutsatt at stoffer som kan føre til forurensning er fjernet før øvelsen tar til,
h)kompostering av mindre mengder hageavfall på egnet sted.

Unntakene gjelder innenfor rammene av forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn samt forskrift om lokal luftkvalitet.

§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av administrasjonen i medhold av denne forskrift kan påklages til formannskapet som klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2014.