Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Eidskog kommune, Hedmark

DatoFOR-2013-11-28-1375
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse05.12.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidskog kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort05.12.2013   kl. 13.45
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Eidskog

Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommunestyre 28. november 2013 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 30. april.

I de deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt etter 15. mai løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.