Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2013-11-28-1376
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort05.12.2013   kl. 13.45
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Røyrvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Røyrvik kommunestyre 28. november 2013 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1.

I. Generelle bestemmelser

Kommunale abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
3.Forskrift 28. november 2013 nr. 1376 om vann- og avløpsgebyr, Røyrvik kommune Nord-Trøndelag (dette dokument).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativet
-Gjeldende Normalreglement for sanitær (Tekniske og administrative bestemmelser)
-Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, med tilhørende veiledning
-NS-EN-1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann. 

For nyanlegg etter 1. januar 2014 gjelder følgende:

Kommunalt ledningsnett for vann går fram til 50 meter fra husvegg på eiendom som skal tilknyttes (gjennomgående hovedledning kan føres nærmere).

Avløpsledning lagt sammen med, og i samme grøft som vannledning, får samme grensesnitt mellom kommunal og privat anlegg som for vannledning. For andre avløpsledninger avklares grensesnitt i hvert enkelt tilfelle.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale, for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.
-Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plassert bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier//fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 27-1, § 27-2 og § 18-1 har krevd tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledning.
-Eier av egen bo- eller næringsvirksomhet.
-Abonnementsgebyr

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

-Avløpsvann

- Spillvann og overvann

-Spillvann
-Avløpsvann fra sanitæranlegg uansett type av eiendom (bolig/industri/annen næring mv.)
-Overvann
-Avløpsvann fra tak, annen utvendig areal, drenering mv.
-Boenhet

Boenhet etter denne forskrift er en bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel.

-Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksarealet omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.
-For detaljer se NS-3940.
-Bruksendring

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Eiendom med flere boenheter

Eksempel på en slik eiendom er enebolig med hybel/sokkelleilighet, tomannsbolig, borettslag eller leilighetskompleks.

-Ekspansjonskar

Innretning for å fange opp termiske bevegelser (ekspansjon) i vann og andre væsker. Installasjon av vannmåler med tilbakeslagsventil kan i enkelte tilfeller medføre lekkasje fra varmtvannsberederen, og montering av et ekspansjonskar vil forhindre slike lekkasjer. Ekspansjonskaret må kontrolleres, og eventuelt etterfylles med luft, årlig.

-Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Felles privat stikkledning

Privat ledning eid i fellesskap av abonnement som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Forbruksgebyr

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Fritidsbolig/hytte

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

-Gebyrregulativ

Kommunens gjeldende prisoversikt for enhet for tekniske tjenesters kommunale gebyrer. Satsene i betalingsregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Kombinerte bygg

Bygg som inneholder både næringsenhet(-er). En næringsenhet er et selvstendig lokale (egen enhet som er utleid til næringsvirksomhet).

-Leveringsvilkår

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.

-Næringsvirksomhet

Ervervsmessig virksomhet.

-Offentlig virksomhet

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Privat stikkledning

Vann- og avløpsledning som går fra kommunens ledning til abonnentens tomtegrense, eller eventuell stoppekran.

- Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal eller tidligere målt forbruk.

-Tilbakeslagsventil

Ventil som hindrer tilbakestrømming av væske. Monteres for eksempel i vannmåler for å hindre at vann strømmer tilbake til ledningsnettet.

-Tilknytningsgebyr

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og avløpstjenester.

-Vannmåler

Apparat som måler vannmengde.

-Årsgebyr

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Tilknytningsgebyr
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Engangsgebyr for fylling av tanker
-Avlesningsgebyr (ved manglende innrapportering av målerstand).
§ 5.Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:

-Ved nybygg, eller ved utvidelse/ombygging av eksisterende bygg til ny boenhet.
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Tilknytningsgebyr beregnes for hver enhet som tilknyttes (kårhus, driftsbygning, redskapshus etc.).

Tilknytningsgebyret fastsettes etter de regler som vedtas av kommunestyret, og framgår av kommunens gebyrregulativ.

Ved gjenoppføring av bygning etter brann eller riving innen 5 år, skal tilknytningsgebyrer ikke betales ved tilknytning til samme ledninger.

§ 6.Årsgebyr 

§ 6-1. Gebyrplikt

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpt.

Ubebygd eiendom fritas fra å betale vann- og avløpsgebyr, likeså de eiendommer som ble innvilget gebyrfritak i forbindelse med utbygging av vann- og avløpsledningene. Ny bebyggelse på disse eiendommene blir ikke fritatt for tilknytnings- og årsavgifter. 

§ 6-2. Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. 

§ 6-3. Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker. 

§ 6-4. Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med:

-En fast del (fastdel)
-En mengdeavhengig del.

Fastdelen beregnes som fast sats pr. bygning og pr. boenhet.

Mengdeavhengig del beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³ .

Det gis ikke nedsatt gebyr pr. m³ for storforbrukere av vann. 

§ 6-5. Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten har ansvar for at kommunen får korrekte data om abonnementsforholdet. Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. Inntil kommunen har mottatt melding, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere. Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke. 

§ 6-6. Beregning av gebyr

Samme forbruk m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløp, og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene.

For spillvann fra produksjonsprosess eller lignende som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat. 

§ 6-7. Betaling etter stipulert forbruk

Regler for fastsetting av stipulert forbruk vedtas av kommunestyret ved behandling av gebyrregulativet, og framgår av kommunens gebyrregulativ. 

§ 6-8. Betaling etter målt forbruk

Alle boenheter og bygg med innlagt vann skal ha installert vannmåler. Hytteeiendommer og boligeiendommer som er tilkoplet pr. 1. mai 2013 er unntatt fra dette. Alle nye vann- og/eller avløpsabonnenter, utenom fritidseiendom skal montere vannmåler.

Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter § 6-7 å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Den enkelte abonnent kan kreve at årsforbruket fastsettes ut fra målt forbruk. Abonnent som har installert måler, kan ikke kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk. 

§ 6-9. Gårdsbruk

Normalt tillates ikke uttak av vann til vatningsanlegg. I særskilte tilfeller kan kommunen godkjenne slikt uttak. 

Melkeromsavløp

Melkeromsavløp fra landbrukseiendommer kan etter søknad tilkobles kommunalt avløpsnett når følgende forutsetninger er tilstede:

-at avløpsanlegget det dreier seg om, har avløpsmengde fra melkerom som utgjør mindre enn 20 % av total tilrenning til anlegget.

Dersom driftsforholdene gjør det nødvendig kan kommunen pålegge abonnentene å behandle avløp fra melkerom før det slippes ut på kommunalt nett. 

§ 6-10. Slakteri

Uttak av vann til slakterivirksomhet, skal ha installert vannmåler. Avløp fra slakteri kan etter søknad tilkobles kommunalt avløpsnett, når Mattilsynet har godkjent behandlingsanlegget for slakteriavfallet.

For mobile slakterier skal engangsgebyr betales etter mottatt mengde i hvert enkelt tilfelle. 

§ 6-11. Snøproduksjon

Normalt tillates ikke uttak av vann til produksjon av kunstsnø. I særskilte tilfelle kan etter søknad kommunen godkjenne slikt uttak. Uttak av vann til snøproduksjon skal ha vannmåler.

Det skal ikke beregnes avløpsgebyr for vann brukt til produksjon av kunstsnø. 

§ 6-12. Restriksjoner på vannleveranse

Restriksjoner for vannforbruket, eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

§ 7.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler 

§ 7-1. Installasjon

Kommunen bestemmer:

-hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-type, størrelse og plassering.

Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende eiendom med vannmåler, skal hver av de nye enhetene ha egen vannmåler. (Brukes fellesmålere, må det inngås avtale med hver enkelt enhet).

Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse, eller eiendommen tas i bruk, for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, beregnes gebyr etter skjønn inntil måler er installert. 

§ 7-2. Eierforhold

Vannmåler er abonnentens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt. 

§ 7-3. Kostnader

Vannmåler og installasjon bekostes av abonnenten. 

§ 7-4. Avlesning av vannmåler

Måleravlesningskort blir sendt ut i posten (starten av desember hvert år) til alle abonnenter som har montert vannmåler. Abonnenten skal lese av vannmåler så nært fastsatt tidspunkt for avregning (årsskifte) som mulig, og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist. Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesning uten ytterligere varsel til abonnenten, og kan fastsette særskilt gebyr for dette.

Ved gjentatte manglende avlesninger av vannmåleren vil kommunen kunne fastsette årsgebyret skjønnsmessig, og dette forbruket vil bli gjeldende. Eventuelle m³ som er til gode i abonnentens favør, vil ikke bli tilbakebetalt ved neste avlesningstidspunkt. 

§ 7-5. Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesning og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten omgående sørge for reparasjon eller installasjon av ny måler, og melde dette til kommunen på skjema montering vannmåler. Som skade regnes også plombering av måler er brutt. Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret. 

§ 7-6. Nøyaktighetskontroll

Kommunen kan gi pålegg om kontroll og reparasjon av måleren. Abonnenten dekker kostnadene ved kontrollen, men dersom den ved kontroll viser mindre avvik enn 5 %, betales utgiften av kommunen. Kontrollen foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet. 

§ 7-7. Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling regnet fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.

Det er abonnentens ansvar at måleren til enhver tid måler riktig. Abonnenten har derfor ikke krav på tilbakebetaling dersom kontroll viser for høyt forbruk.

§ 8.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis, når pålegg om tilknytning gis, eller når eksisterende bygg kobles til kommunal ledning.

Årsgebyr kan innkreves sammen med øvrige kommunale gebyr og avgifter, og fordeles over det antall terminer som kommunen bestemmer. Ved for sein betaling beregnes morarenter etter gjeldende satser. Ved purring påløper gebyr etter gjeldende satser.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 9.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på vann- og kloakkgebyrer er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 10.Delegering

Kommunen kan delegere myndighet i denne forskriften ved eget delegeringsvedtak.

§ 11.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Fra samme tid oppheves forskrift 15. september 19941 om vann- og avløpsgebyrer, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.