Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Modum kommune, Buskerud

DatoFOR-2013-12-06-1538
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forModum kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2005-06-17-101, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-2008-06-27-71, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-2012-03-16-12, LOV-2002-06-14-20, FOR-2002-06-26-847, LOV-1967-02-10-§27a, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort19.12.2013   kl. 15.55
KorttittelForskrift om kommunalt gebyrregulativ, Modum

Hjemmel: Fastsatt av Modum kommunestyre 6. desember 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova), lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensingsloven) § 26 og § 34, lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova). 

Modum kommune har vedtatt gebyrregulativ etter delingsloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven, forurensingsloven, vass- og kloakkavgiftsloven, brannvernloven med forskrifter og jordloven. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Modum kommune, servicetorget, 3370 Vikersund, telefon 32 78 93 00 eller på kommunens hjemmeside på internett: www.modum.kommune.no.

Gebyrregulativet erstatter tidligere gebyrregulativ 12. desember 20101 og trer i kraft fra 1. januar 2014.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.