Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr, Skiptvet kommune, Østfold

DatoFOR-2013-12-10-1701
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkiptvet kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort09.01.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tømming av avløpsanlegg, Skiptvet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skiptvet kommunestyre 10. desember 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 34, § 52a, § 79, § 83 og § 85.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder:

1)Tømming fra alle slamavskillere og andre renseinnretninger for avløpsslam, privet, minirenseanlegg, tette oppsamlingstanker for avløp som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.
2)Gebyrplikt.
§ 2.Definisjoner

Som abonnent regnes hjemmelshaver av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen for slam. Dersom eiendommen er festet bort, skal festeren likevel regnes som abonnent om ikke annet er avtalt.

Med slam menes produkt fra tømming av mindre renseinnretninger så som slamavskillere, minirenseanlegg og tette oppsamlingstanker.

Som slamavskiller regnes samlekummer mv. for avslamming av sanitært avløpsvann, samt oppsamlingstanker for ubehandlet avløpsvann fra husholdninger og fritidsbebyggelse med innlagt vann.

Med tette tanker menes oppsamlingsanlegg for sanitært avløpsvann uten utslipp fra husholdninger og fritidsbebyggelse med innlagt vann.

Med minirenseanlegg menes anlegg for rensing av sanitært avløpsvann og gråvann fra husholdninger og fritidsbebyggelse med innlagt vann.

Kap. 2. Oppsamling av slam mv.

§ 3.Kommunens plikter

Kommunen skal tømme slam fra alle slamavskillere og andre renseinnretninger for avløpsslam, privet, minirenseanlegg og tette oppsamlingstanker for avløp.

Varsel om tømmetidspunkt gis gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Kommunen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømmingen. Arbeidet skal imidlertid utføres slik at ikke unødig skade på eiendom oppstår.

Kommunen har ikke ansvar for vedlikehold og/eller skader på privat vei og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Tømmeutstyr skal være slik innrettet at tømming og transport skjer på en hygienisk og estetisk måte.

§ 4.Abonnentens plikter
a)Vedlikehold, samt klargjøring av avløpsanlegg før tømming

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes, er lett tilgjengelige for tømming. Overdekning av kumlokk og lignende med snø, is, jord, osv. fjernes, og andre hindringer for fri adkomst for renovatøren skal ordnes av abonnenten før tømming utføres.

b)Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle renovasjonskjøretøy med akseltrykk på inntil 8 tonn, totalvekt 26 tonn. Vinterstid skal veien være brøytet og eventuelt sandstrødd. Veien må ha en fri høyde på minst 4 meter og fri bredde på minimum 4 meter. Ikke kjørbar vei blir ikke betjent når kommunen vurderer veien som ikke kjørbar.

Adkomst fra oppstillingsplass for tømmebil til kum skal ikke overstige 30 m fra der bilen kan plasseres. Sugehøyde fra bunn i kum til tank på bil skal ikke overstige 5 m. Dette gjelder nye anlegg.

c)Når plikter ikke overholdes

I tilfeller hvor abonnenten ikke har klargjort slamavskilleren for tømming etter forutgående varsling eller hvor veiforhold eller andre hindringer medfører at tømming ikke kan utføres, faktureres fremmøtegebyr for hvert enkelt fremmøte. Dersom tømming ikke lot seg gjennomføre skal dette utføres så raskt som mulig og senest 1 md. etter ordinær rute.

Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven.

§ 5.Tømming av slamavskiller, tette tanker og minirenseanlegg

Tømmefrekvens (minimum):

Boliger
tette oppsamlingstanker1 gang årlig eller oftere*
minirenseanlegg med våtslamlager1 gang årlig
slamavskiller med vannklosett tilknyttet1 gang årlig
slamavskiller u/vannklosett tilknyttet m/volum mindre enn 2 m³1 gang årlig
slamavskiller u/vannklosett tilknyttet m/volum 2 m³ eller større3. hvert år
 
Fritidsbebyggelse
tette oppsamlingstankerHvert 2. år eller oftere**
minirenseanlegg med våtslamlager2. hvert år
slamavskiller med vannklosett tilknyttet2. hvert år
slamavskiller u/vannklosett tilknyttet m/volum mindre enn 2 m³2. hvert år
slamavskiller u/vannklosett tilknyttet m/volum 2 m³ eller større2. hvert år
*= Tanken skal tømmes hver gang den påviselig er full eller den kan tømmes rutinemessig inntil 9 md. etter forrige tømming.
**= Tanken skal tømmes hver gang den påviselig er full.

Ekstra tømminger utover den bestemte ordningen må bestilles og bekostes av abonnent. Det er kun entreprenør godkjent av kommunen som har tillatelse til å tømme anlegg.

Kap. 3. Gebyrer, innkreving mv.

§ 6.Avgift for tvungen tømming av avløpsanlegg

Abonnenten skal betale et årlig tømmegebyr til kommunen i henhold til gjeldende regulativ. Gebyr skal også betales for ekstra tømming, og der det påløper ekstrakostnader ved vanskelig adkomst.

Kommunen fastsetter årlig gebyrets størrelse (normalt i kommunens årsbudsjett).

Ved eierskifte er eier av eiendommen, ved tidspunktet for utsendelse av avgiften, ansvarlig for at denne blir betalt.

§ 7.Innkreving av gebyr og renter

Gebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hvert anlegg.

§ 8.Behandlingsgebyr etter forurensningsloven

Behandlingsgebyr belastes dersom pålegg om utbedringer av avløpsanlegg, tette tanker mv. ikke overholdes (jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kap. 16).

Kommunen fastsetter årlig gebyrets størrelse (normalt i kommunens årsbudsjett).

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 9.Søknad om dispensasjoner

For bolighus som har stått ubebodd kan det etter søknad innvilges midlertidig fritak for tvungen slamtømming. Boliger som har fått tømt sitt avløpsanlegg for året før kommunen mottar slik søknad skal betale fullt gebyr for dette året uavhengig av hvor mange måneder boligen har vært bebodd.

Kommunen kan i enkeltilfeller etter søknad frita enkelte eiendommer for ordningen, jf. § 1 nr. 1.

§ 10.Delegert myndighet

Kommunen har delegert behandling av dispensasjoner og søknader etter § 1 nr. 1, samt annen tømmerutine og/eller tidspunkt, f.eks. for anlegg med spesiell plassering, utførelse eller belastning etter § 5 til Rådmannen eller den han/hun bemyndiger.

§ 11.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningslovens kap. VI. Klagen sendes til kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for kommunens klageinstans.

§ 12.Overtredelser

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd. Gjentatte overtredelser kan medføre inndragelse av utslippstillatelse.

§ 13.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014.