Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tønsberg kommune, Vestfold

DatoFOR-2013-12-11-1730
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5
Kunngjort16.01.2014   kl. 15.35
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Tønsberg

Hjemmel: Fastsatt av Tønsberg bystyre 11. desember 2013 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, jf. § 3 Definisjoner.

§ 3.Definisjoner
a)Abonnent: Eier/fester av eiendom som har private vann- og avløpsledninger tilknyttet kommunalt ledningsnett, direkte eller gjennom privat samleledning.
b)Avløpsanlegg: Ledninger og øvrige anlegg både for sanitært avløpsvann (spillvann), industrielt avløpsvann og overvann.
§ 4.Avgiftsplikt

Abonnenten er pliktig til å betale vann- og/eller avløpsgebyr for:

-Eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom samleledning.
-Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
§ 5.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes årlig av bystyret og framkommer av kommunens gebyrregulativ.

§ 6.Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr for vann- og/eller avløp skal betales:

-Ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg, dersom utvidelsen er større enn 30 kvm.
-Når eldre bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg, eller blir krevd tilknyttet iht. plan- og bygningsloven.

Ved eventuell gjenoppbygging etter riving eller brann, beregnes gebyr for arealdifferansen mellom gammel og ny bygning.

Det skal ikke betales nytt tilknytningsgebyr innenfor en tidsramme på 10 år, for oppføring av nytt bygg, etter brann eller riving.

Tilknytningsgebyr fastsettes i forhold bebyggelsens bruksareal (BRA). Arealet utregnes iht. Norsk Standard.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til tiltakshaver når igangsettelsestillatelse (byggetillatelse) er gitt, eller når eksisterende bygg skal kobles til kommunens ledningsnett og sanitærsøknad er mottatt.

Engangsgebyr forfaller til betaling senest ved tilknytning.

§ 7.Årsgebyr

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg.
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpt.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Offentlige virksomheter og eiendommer med næringsvirksomhet, skal betale årsgebyr etter målt forbruk. Det samme gjelder eiendommer med svømmebasseng. Se § 12 om bestemmelser for bruk av vannmåler.

Øvrige abonnenter betaler etter stipulert forbruk iht. kommunens gebyrregulativ.

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Både abonnent og kommunen kan kreve at årsgebyret fastsettes etter målt forbruk. Vannmåleren kan da ikke fjernes før tre år er gått.

For eiendommer som ikke er i bruk, men tilknyttet kommunalt nett, kreves et minstegebyr. Det gjelder for eiendommer hvor bygninger er under oppføring, er revet eller står tomme i minst 6 måneder.

Årsgebyr fordeles over 4 terminer pr. år.

Årsgebyr stoppes når stikkledning for vann og/eller avløp er plugget ved hovedledning, og dokumentasjon på dette er mottatt fra godkjent entreprenør.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan årsgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre privat drikkevannsanlegg innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, kan årsforbruket stipuleres.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på et slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler, for den tiden bygningen er tilknyttet kommunalt anlegg.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til to år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 10.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler 

§ 10-1. Installasjon av vannmåler og målerleie

Vannmåleren er kommunens eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.

Abonnenten bekoster installasjon og ev. flytting av vannmåleren. Rutinemessig vedlikeholdsutskifting betales av kommunen.

Abonnenten betaler en årlig leie av vannmåleren, som dekker utgiftene til anskaffelse, utskifting, kontroll og administrasjon.

Hvis abonnenten ønsker flere vannmålere for å skille ut spesielle kostnader, må det ordnes privat. 

§ 10-2. Avlesning av vannmåler

Avlesning av vannmåler foretas én gang pr. år. Abonnenten er ansvarlig for avlesning og innmelding innen gitt frist.

Abonnenter som unnlater å melde inn måleravlesning innen fristen, vil få forbruket stipulert eller beregnet etter gjennomsnittlig forbruk de tre siste år.

Ved manglende avlesning av måleren to år på rad, kan kommunen lese av måleren. Abonnenten må da betale et gebyr for avlesning. 

§ 10-3. Kontroll, feil og skade på vannmåler

Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet tid og dato.

Kommunen kan til enhver tid, ev. etter skriftlig søknad fra abonnent, la foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn +/- 5 %, foretas justering av årsgebyret for foregående år og eventuell utskifting av måleren skjer uten kostnad for abonnent. Viser kontrollen en feilavlesning på mindre enn +/- 5 %, betaler abonnent for kostnaden ved kontrollen, dersom det er abonnenten som har krevd kontroll av måleren.

Når måleren har vært ute av drift eller eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om, etter gjennomsnittlig forbruk de tre siste årene før feilen har oppstått, der dette er mulig.

Blir en vannmåler som er i bruk, borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.

Hvis en plombe på en vannmåler er brutt, kan kommunen fastsette årsgebyret.

§ 11.Klager

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemd, jf. forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven. Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften er vedtatt i Bystyret 11. desember 2013 og trer i kraft fra 1. februar 2014.