Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Gjerdrum kommune, Akershus

DatoFOR-2013-12-11-1771
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2003-11-26-4674
Gjelder forGjerdrum kommune, Akershus
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort05.06.2014
KorttittelForskrift om va-gebyrer, Gjerdrum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gjerdrum kommunestyre 11. desember 2013 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) kapittel 11.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg kap. 11.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.
3.Forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).
4.Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
5.Forskrift 11. desember 2013 nr. 1771 om vann- og avløpsgebyrer, Gjerdrum kommune, Akershus (dette dokumentet).
6.Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Tekniske og administrative bestemmelser).
7.Forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) med tilhørende veiledning.
8.Forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift).
9.Gjeldende VA-norm for Gjerdrum kommune.
§ 1-1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 1-3.

§ 1-3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Sanitæranlegg:

Abonnenteid teknisk innretning for tapping, transport, oppbevaring eller rensing av vann eller avløp.

b)Abonnent:

Eier av privat sanitæranlegg, som er tilknyttet kommunens vannforsynings- eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet.

c)Abonnement:

Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitæranlegg til kommunens vann- eller avløpsanlegg. Avtale om tilknytning via fellesledning regnes som abonnent.

d)Eiendom:

Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i tinglysningsregisteret.

e)Fritidseiendom:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbebyggelse, eller bolig som kun har innlagt vann via sommerledning.

f)Boenhet og næringsenhet:

Boenhet er en bolig med et eller flere rom og separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. Eneboliger med kun en utleieenhet, regnes som en boenhet.

En næringsenhet er et selvstendig lokale som driver ervervmessig virksomhet, eller en egen enhet som er utleid til næringsvirksomhet.

g)Bruksareal (BRA) etter Norsk Standard NS 3940:

Forenklet omfatter bruksareal:

-Arealet innenfor boligens omsluttende vegger.
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger.
h)Avløpsledning:

Med avløpsledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger).

i)Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endringer som omfattes av pbl. § 20-1 første ledd bokstav d, som for eksempel endringer fra fritidseiendom og til bolig.

j)Felles privat stikkledning:

Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett.

k)Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

l)Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

m)Målt forbruk:

Forbruk, avlest fra vannmåler.

n)Tilknytningsgebyr:

Engangsgebyr ved påkobling til kommunalt ledningsnett.

o)Årsgebyr:

Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr for kommunens vann og/ eller avløpstjenester.

p)Abonnementsgebyr:

Abonnentsgebyr (fast del), dekker en del av kommunens driftskostnader for vann og eller avløpstjenester.

q)Gebyrregulativet:

Betegnelse på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

§ 1-4.Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

-Tilknytningsgebyr for vann og avløp (engangsgebyr)
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning (eksempel brakkerigg)
-Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning av vannforsyning
-Gebyr for avlesing av vannmåler
-Gebyr for leie av vannmåler.
§ 1-5.Klage og omgjøring

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunens Klagenemd. Gebyr må betales innen forfallsdato, unntatt når kommunen har gitt henstand med betalingen.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis, dersom særlige grunner tilsier det.

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre klager. Rådmannens avgjørelse kan påklages til Formannskap/Klagenemd.

Klager som fremstår som prinsippsaker behandles av Kommunestyret.

Vedtak om gebyrenes størrelse (gebyrregulativ) regnes også som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd c.

Fastsettelsen av vann- og avløpsgebyrer for den enkelte gebyrpliktige vil som regel følge automatisk av regler fastsatt i kommunal forskrift. Dette er ikke enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd b.

Dersom gebyrfastsettelsen er resultat truffet individuelt ovenfor den enkelte gebyrpliktige, vil det derimot være et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28.

Levering av vann hører inn under lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp og kan påklages i samsvar med reglene i denne loven.

2. Tilknytningsgebyr

§ 2-1.Gebyrplikt

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales gebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Bruksareal (BRA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr. Jf. § 1-3, pkt. 3.

Engangsgebyr for tilknytning skal betales:

-Ved nybygg.
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.
-For eiendom der kommunen i medhold av plan- og bygningsloven har krevd tilknytning til vann- og eller avløpsledning.
-Tilbygg/påbygg betales tilknytningsgebyr basert på økt BRA, herunder isolerte vinterhager.

Ved tilbygg/påbygg < 5 m² utløses ikke krav om tilknytningsgebyr, dersom dette ikke er våtrom/bad.

Tilknytningsgebyr skal ikke betales for:

a)For bygg med midlertidig tilknytning, for eksempel brakkerigg.
b)For tilknytning av sprinkelanlegg.

Tilknytningsgebyr for næringsbygg fastsettes av antall m² som berøres av vann og avløp.

Det skilles mellom kontor som er tilknyttet vann og avløp og lager uten vann og avløp.

§ 2-2.Utforming av tilknytningsgebyret

Dersom bygget erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes disse enhetene fra ved beregning av tilknytningsgebyret. Vilkåret er at ny igangsettelse gis innen 5 år etter at bebyggelsen er fjernet eller tilkoblet.

Ved tilbygg/påbygg betales gebyr for økt antall m² . At antall m² er lavere enn tidligere, gir ikke abonnenten grunnlag for krav av refusjon.

Det gis ikke fradrag i tilknytningsgebyr, selv om eiendommen har bidratt til finansiering av infrastruktur gjennom for eksempel utbyggingsavtale.

Tilknytningsgebyr for næringsbygg fastsettes av antall m² som berøres av vann og avløp.

Det skilles mellom kontor som er tilknyttet vann og avløp og lager uten vann og avløp.

§ 2-3.Gebyrsats

Gebyrsats skal være gjeldende gebyrsats på det tidspunkt kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning.

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunkt kravet fremsettes.

§ 2-4.Ansvar og betalingsfrist

Eieren av eiendommen har ansvaret for betaling av gebyret. Gebyret for eksisterende bebyggelse skal være betalt senest når tilknytning foretas. Ved nybygg skal gebyret senest betales når midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis.

3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt og ikrafttreden

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som er:

a)tilknyttet vann- eller avløpsanlegg
b)pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpt.

Gebyrplikten inntrer:

a)for enhet med stipulert forbruk: ved tilknytning
b)for øvrige enheter: når vannmåler er eller skal være installert.
§ 3-2.Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakopling

Er tilknytningen ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn.

Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakopling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakopling er godkjent.

§ 3-3.Ansvar for gebyrene

Eier har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnent eller annen regningsmottager.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlig for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter, eller bindende vedtak i sameiet.

§ 3-4.Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med:

a)en fast del (abonnentsgebyr)
b)en mengdeavhengig del (forbruksgebyr, målt eller stipulert).

Hvor stor andel av årsgebyret som skal være henholdsvis fast del og mengdeavhengig del, fastsettes hvert år i gebyrregulativet. Det samme gjelder gebyrsatsene.

Boligabonnenter er inndelt i følgende brukerkategorier:

-eneboliger
-leiligheter > 100 m²
-leiligheter < 100 m²
-hytte/fritidseiendom
-landbruk med forbruk < 200 m³ .

Næringseiendommer er inndelt i følgende brukerkategorier:

-kommunale bygg
-våt næring (vannkrevende)
-tørr næring
-kombinasjon av våt og tørr næring (for eksempel kontordel og lager)
-landbruk med forbruk > 200 m³ .
§ 3-5.Ansvar for opplysninger om abonnent

Eier har ansvar for at kommunen har korrekte data om abonnentsforholdet. Eier skal melde om endringer i abonnentsforholdet til kommunen. Inntil kommunen har mottatt melding, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

§ 3-6.Beregning av gebyr

Vannforbruk til sprinkelanlegg er ikke gebyrpliktig.

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vann- og avløpsgebyr.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er plugget ved hovedledningen.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt forbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdning og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene.

For spillvann fra produksjonsprosess eller lignende, som etter egen utslippstillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat.

§ 3-7.Betaling etter stipulert forbruk

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligens størrelse (bruksareal BRA), der det i gebyrregulativet fastsettes et forholdstall mellom BRA og vannvolum.

Har eiendommen utvendig eller innvendig basseng på over 3 m³ skal den betale gebyr etter målt forbruk.

§ 3-8.Betaling etter målt forbruk

Målt forbruk skal betales ved:

Bygg for næringsformål, offentlige formål og lignende, samt bygg for både bolig- og andre formål. Annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i henhold til § 2-1.

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vanlig vannmåler fravikes, dersom vannforbruket kan fastsettes på andre måter.

Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter § 3-7 å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

§ 3-9.Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse, dekkes normalt ikke.

4. Vannmåler

§ 4-1.Installasjon

Kommunen bestemmer:

-hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-type og plassering
-når måler skal installeres.

Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil bli uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyr fordeles på abonnentene etter reglene i § 3-3, 2. ledd.

Pålagt vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse, eller når eiendommen tas i bruk. For eksisterende eiendom, når den tilknyttes.

§ 4-2.Eierforhold

Vannmåler er kommunens eiendom, dersom ikke annen ordning er avtalt med abonnenten.

§ 4-3.Kostnader

Vannmåler som ovenfor kommunen skal benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr, bekostes av kommunen. Ekstra vannmålere inkludert installasjon, bekostes av abonnenten.

§ 4-4.Avlesing av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nært tidspunkt for avregning som mulig, og sende inn resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Ved ikke avlest målerstand kan kommunen stipulere forbruk etter tidligere års forbruk Kommunen kan også selv foreta avlesning uten ytterligere varsel til abonnenten, og kan fastsette særskilt gebyr for dette.

§ 4-5.Tilsyn og vedlikehold

Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade på vannmåler.

Kommunen kan føre tilsyn med vannmåler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 4-6.Nøyaktighetskontroll

Enkel kontroll:

Både kommunen og abonnent kan kreve nøyaktighetskontroll av vannmåler. Kommunen avgjør om kontrollen skal utføres av kommunen eller av ekstern kontrollinstans.

Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet. Kommunen dekker kostnadene ved kontrollen.

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

§ 4-8.Utskifting og justering

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en vannmåler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis. Krav om endret måleområde for ny måler skal vurderes.

Kostnadene ved justering og utskifting av vannmålere dekkes av kommunen.

5. Vedtaksmyndighet

§ 5-1.Vedtaksmyndighet

Vedtaksmyndighet etter denne forskrift innehas av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere denne myndighet til annet organ.

6. Ikrafttreden

§ 6-1.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Fra samme tid oppheves forskrift 26. november 2003 nr. 4674 om vann- og avløpsgebyrer, Gjerdrum kommune, Akershus.