Forskrift om tildeling av kommunal bolig, Kongsvinger kommune, Hedmark

DatoFOR-2013-12-12-1731
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse12.12.2013
Sist endret
EndrerFOR-2011-02-10-141
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort16.01.2014   kl. 15.35
KorttittelForskrift om tildeling av kommunal bolig, Kongsvinger

Hjemmel: Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 12. desember 2013 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til forutsigbarhet og rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Kongsvinger kommune.

Ved tildeling av rett til å leie nøktern kommunal bolig skal kommunen medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.

Utleie av kommunale boliger skjer i samsvar med husleieloven § 11-1.

Forskriften gjelder ikke akuttboliger.

§ 2.Målgruppe

Målgruppen for kommunale boliger er personer som er vanskeligstilte i boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

§ 3.Tildeling og forvaltning

Rett til å leie kommunale boliger i Kongsvinger kommune tildeles etter søknad som vurderes individuelt etter vilkårene (§ 4) i denne forskriften. Tildelingen skjer i enkeltvedtak med klagerett til kommunal klagenemnd. Det kan stilles vilkår for leieretten i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Inngåelse og oppsigelse av husleiekontraktene besørges av den som til enhver tid er gitt myndighet til dette. Kontrakter inngås i tråd med enkeltvedtak og i samsvar med husleieloven § 11-1.

Vilkår satt i enkeltvedtaket og husleiekontrakten må ha saklig sammenheng med leieforholdet og kan f.eks. være forpliktelse til å ta imot tjenester fra kommunale enheter.

Ansvar for drift og forvaltning av de til enhver tid eksisterende boliger reguleres ikke av denne forskriften.

§ 4.Vilkår for å leie kommunal bolig

Søker må enten være uten bolig eller ha behov for annen bolig av økonomiske, sosiale eller helsemessige årsaker.

For å kunne bli vurdert som søker til kommunale boliger stilles følgende vilkår:

1.Søker må ha fylt 18 år.
2.Søker må ha lovlig opphold i Norge.
3.Søker må ha bodd i Kongsvinger de siste 2 år.

Kravet til botid gjelder ikke flyktninger som skal førstegangbosettes etter avtale mellom Staten og Kongsvinger kommune.

Det kan gis dispensasjon fra kravet om 2 års botid dersom søker har sterk tilknytning til Kongsvinger kommune og har behov for tjenester knyttet til boligen.

4.Søker greier ikke – alene eller med bistand fra Nav – skaffe egen bolig i det ordinære boligmarkedet.

Inntekt og formue vurderes i forhold til økonomisk evne i det ordinære boligmarkedet. Personer med lav eller ingen inntekt skal søke om statlig bostøtte til delvis dekning av husleien.

Uoppgjort gjeld som følge av tidligere leieforhold knyttet til kommunal bolig, kan gi grunnlag for avslag på søknad. Det kan eventuelt stilles krav om nedbetalingsavtale for skyldig husleie, misligholdte kommunale lån eller skadeserstatning før søknaden behandles.

Midlertidig husleiekontrakter kan forlenges etter søknad dersom leier fremdeles fyller vilkårene for retten til å leie. Ny husleiekontrakt kan bare skrives etter ny vurdering og nytt enkeltvedtak.

§ 5.Prioritering

Er antallet søkere som fyller vilkårene for å leie kommunal bolig større enn antall boliger til disposisjon, prioriteres søkere som etter en helhetsvurdering synes å ha størst behov.

§ 6.Klagerett

Vedtak i henhold til forskriften kan påklages til Kongsvinger kommunes klagenemnd. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

Klage sendes den instans som har fattet vedtaket. Saken vil da bli vurdert på nytt. Dersom klager ikke får medhold, sendes saken til klagenemnda for endelig avgjørelse.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 10. februar 2011 nr. 141 om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune, Hedmark.