Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms

DatoFOR-2013-12-12-1758
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord kommune, Troms
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, LOV-2008-06-27-71
Kunngjort20.03.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Storfjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre 12. desember 2013 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenter og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
2.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
3.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16, om kommunale vann- og avløpsgebyrer.
4.Forskrift 12. desember 2013 nr. 1758 om vann- og avløpsgebyrer i Storfjord kommune (dette dokumentet).
5.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Bestemmelse for bruk av vannmålere.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester Storfjord kommune leverer.

Vann- og avløpsgebyr beregnes etter selvkostprinsippet.

§ 2.Forskriftens virkeområde
-Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.
-Dersom kommunen overtar private vann- og/eller avløpsverk gjelder forskriften fra det tidspunkt overdragelsen skjer.
§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
1.Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.
2.Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
3.Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste, for festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Arealberegning:
1.Bruksareal (BRA) eller NS 3940 (forenklet)
2.Forenklet kan man si at bruksareal omfatter arealet innenfor boligens omsluttende vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS 3940.
3.Garasjeareal tilknyttet boenhet regnes med i gebyrpliktig areal.
-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, nybygg, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Nybygg:

Bygning som får selvstendig bygningsnummer i matrikkelen.

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Vann- og avløpsnett:
1.Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning/godkjent kommunal stikkledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen/godkjent kommunal stikkledning.
2.Felles privat samleledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. Eiendommer som har felles private vann- og/eller avløpsledninger har felles ansvar for drift og vedlikehold av disse.
3.Storfjord kommune kan etter søknad godkjenne etablering av kommunal samleledning og denne er da å oppfatte som kommunal, både når det gjelder bygging, drift og vedlikehold.
-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

Det er krav om at matrikkelenheten må være definert som fritidsbolig i matrikkelen.

-Boenhet:

Med boenhet forstås i denne forskrift enhver godkjent bygning/bolig/fritidsbolig/hytte med ett eller flere rom, med eget bad/WC og kjøkkendel. Det blir ikke definert som egen boenhet dersom en må gå gjennom annen boenhet for å komme til denne.

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Næringsvirksomhet

Ervervsmessig virksomhet.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av staten, fylket eller kommunen.

-Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens bruksareal.

-Årsgebyr:

Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av:

1.Abonnementsgebyr, fast del
2.Forbruksgebyr, variabel del.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr:
1.Abonnementsgebyr - fast del
2.Forbruksgebyr - variabel del (stipulert eller målt)
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning
-Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.
-Engangsgebyret for tilknytning av vann- og/eller avløp skal betales:
1.Når bebygd eiendom blir anboret/tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.
2.Ved nybygg dersom bygget blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsnett.
3.Ved annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsnett.
-Alle boenheter som er registrert i matrikkelen utløser krav om engangsgebyr for tilknytning.
-Engangsgebyr beregnes ikke ved tilbygg eller påbygg.
-For å bli anboret/tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett skal det foreligge skriftlig søknad fra abonnent og skriftlig godkjenning fra Storfjord kommune.
-Engangsgebyret skal være innbetalt før anboringen/tilknytningen utføres.
-Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter.
-Ved gjenoppbygging etter riving eller brann betales ikke tilknytningsgebyr.
-Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.
-Det kan inngås særavtaler med næringsvirksomheter om avvikende engangsgebyr for tilknytning der etablering av tjenesten medfører ekstra høye eller lave kostnader.
-Storfjord kommune foretar kontroll i forhold til tilknytning av vann- og/eller avløp.
§ 6.Årsgebyr
-Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler:
1.Abonnementsgebyr, fast del.
2.Forbruksgebyr, variabel del.
-Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke en andel av kommunens forventede årskostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.
-Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke en andel av kommunens forventede årskostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.
-Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.
-Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.
-Abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret er det faste gebyret det koster å være tilkoblet kommunalt ledningsnett. Abonnementsgebyr differensieres etter brukerkategori, henholdsvis næring, bolig og fritidsbolig. Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stor fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring:

Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag.

-Abonnementsgebyr for boliger:

Betales av abonnenter med definisjon som helårsbolig i matrikkelen. Dersom det er flere boliger/boenheter på eiendommen utløser hver av disse et eget abonnementsgebyr.

-Abonnementsgebyr for fritidsbolig:

Betales av abonnenter med definisjon som fritidsbolig i matrikkelen.

-Forbruksgebyr:
-Forbruksgebyret betales etter byggets/byggenes bruksareal eller etter målt forbruk for de bygg som har montert vannmåler.
-Frittstående garasjer som har innlagt kommunalt vann og/eller avløp må betale forbruksgebyr ut fra bruksareal.
-Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktiske (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.
-Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m³ . Andelen, som vil variere etter forventet brukstid, og omregningsfaktor for stipulert forbruk (m³ /m² ) er definert i gebyrregulativet.
-Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, ev. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr. m² . Omregningsfaktor for stipulert forbruk (m³ /m² ) er definert i gebyrregulativet.
-For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.
-Både kommunen og abonnenter kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.
§ 7.Vannmåler

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens «Bestemmelser for bruk av vannmålere» som vedtas som del av forskriften samt «Gebyrregulativet».

Kostnader for kjøp, installasjon, drift, avlesing m.m. dekkes av abonnenter.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). Abonnenten plikter å varsle fra til kommunen ved mistanke om målerfeil eller lekkasjer som gjør at slike differanser oppstår.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensingslovens § 7. I henhold til forurensingslovens § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningslovens § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11.Innbetaling av gebyrer
-Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.
-Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten straks det foreligger skriftlig godkjenning fra Storfjord kommune. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.
-Abonnementsgebyr og forbruksgebyr faktureres særskilt.
-Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over en eller flere terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.
-Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, avtales nytt à konto beløp.
-For å få gebyrgrunnlag som fritidsbolig må matrikkelenheten være registrert som fritidsbolig i matrikkelen. Dersom gebyrgrunnlag for fritidsbolig skal innvilges, må det søkes skriftlig til Storfjord kommune om bruksendring fra enebolig til fritidsbolig, som i henhold til plan- og bygningsloven er et søknadspliktig tiltak.
-Reduksjonen gjelder kun for forbruksgebyret.
-Det gis ikke reduksjon i abonnementsgebyret.
-Etter skriftlig søknad kan Storfjord kommune gi abonnenten enkeltvedtak om fullt fritak for årsgebyrene. Dette kan gis når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles Storfjord kommunes ledningsnett. Avgiftene stopper å løpe fra det tidspunktet anboringspunktet er plombert. Ny tilknytning krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres av kommunens personell.

Storfjord kommune forbeholder seg retten til å utføre kontroll i forbindelse med full fritak.

Dersom plomberingen på anboringspunktet brytes uten godkjenning av Storfjord kommune, oppheves fritaket fra det tidspunktet frakoblingen ble utført. Abonnenten faktureres med tilbakevirkende kraft fra frakoblingsdato.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskriften fattes av driftsjefen eller den han bemyndiger.

§ 14.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskriften skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klagegang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket.

Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrkravet er påklaget.

Vedtak om gebyrstørrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c), dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 15.Ikraftsettelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

Vedlegg til forskrift om vann og avløpsgebyrer i Storfjord kommune 

Bestemmelser for bruk av vannmålere 

1. Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av vannmåler
1.1. Måleren er abonnentens eiendom. Storfjord kommune kan bestemme type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.
1.2. Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler. Eier må selv kontakte godkjent rørlegger for installasjon i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Måleren skal være godkjent med plombering. Er en plombe brutt ved kontroll blir vannforbruket for denne termin fastsatt til fire ganger antatt forbruk basert på bruksareal.
1.3. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller av foretak godkjent av kommunen. 
2. Ansvar
2.1. Eier er ansvarlig for kjøp, installering, vedlikehold samt flytting av vannmåler.
2.2. Eier er ansvarlig for at installasjon av vannmåler blir innrapportert til Storfjord kommune, med opplysning om målernummer, installasjonsdato, målertype, dimensjon og målerstand.
2.3. Ved bytte av måler, er eier ansvarlig for innrapportering av målerstand på gammel måler.
2.4. Eieren er ansvarlig for at vannmåleren blir avlest en gang pr. år og at målerstanden blir innrapportert til Storfjord kommune. Avlesningskort mottas for avlesning i desember med en avlesningsfrist. Dersom avlesning ikke er utført og sendt Storfjord kommune innen fristen, vil vann- og avløpsgebyrene bli beregnet utfra fjorårets forbruk eller stipulert forbruk. 
3. Avlesning
3.1. Avlesning av vannmåleren foretas en gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
3.2. Avlesningsgebyr fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet. 
4. Gebyrberegning
4.1. For nye målere: Fra installasjonsdato.
4.2. For tidligere aktive målere: Fra avtalt avlesningspunkt. 
5. Kontroll
5.1. Storfjord kommune skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.
5.2. Storfjord kommune kan til enhver tid, ev. etter skriftlig søknad fra eieren, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5 %, foretas justeringer av årsgebyret for foregående år. Utskifting av måleren skjer uten kostnad for Storfjord kommune.
5.3. Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret. 
6. Flere tilknytninger
6.1. Hver eiendom skal normalt kun ha en tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende. 
7. Annet
7.1. Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
7.2. Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler.
7.3. Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4. 
8. Drift
8.1. Testing, reparasjon eller bytte av vannmåler skal foretas av godkjent rørlegger. Vannmåleren anbefales testet/skiftet etter 10 års bruk. 
9. Kontroll
9.1. Storfjord kommune forbeholder seg retten til å foreta kontroll av vannmåleren.