Forskrift om gebyr for teknisk forvaltningstjeneste, Austrheim kommune, Hordaland

DatoFOR-2013-12-18-1549
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forAustrheim kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909, LOV-1967-02-10-§27a, FOR-2011-12-14-1336, LOV-2009-04-17-19-§6
Kunngjort19.12.2013   kl. 15.55
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Austrheim

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Austrheim kommunestyre 18. desember 2013 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52 a, delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)§ 6.

I

Austrheim kommune har fastsett gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, med fleire. Regulativet kan fås ved å venda seg til Austrheim kommune, avdeling plan, bygg, oppmåling og miljø eller på kommunens heimeside www.austrheim.kommune.no.

II

Gebyrregulativet tek til å gjelde 1. januar 2014. Frå same tid blir forskrift 14. november 20121 om gebyrregulativ for teknisk sektor 2013, Austrheim kommune Hordaland oppheva.

1Ikkje kunngjort i Norsk Lovtidend