Forskrift om tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner i Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2013-12-18-1708
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse09.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2006-10-25-1739
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort09.01.2014   kl. 15.30
RettetTilføyd opphevelse i § 14 14.01.2013.
KorttittelForskrift om tilskudd til organisasjoner, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 18. desember 2013 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.Formål

Oslo kommune skal ved tilskuddsordningene legge til rette for en aktiv og attraktiv by til glede og nytte for byens befolkning. Tilskudd kan gis til organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud på idretts- og friluftsområdet, og som støtter opp under arbeid for å ivareta naturen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for Oslo kommunes tildeling av tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner i kommunen, og til tiltak på Oslo kommunes eiendommer i andre kommuner.

§ 3.Vilkår

Tilskudd som gis skal underbygge tiltak som primært er rettet mot Oslos innbyggere. Tiltakene skal gjennomføres i tråd med de beskrivelser som er oppgitt i søknaden. Det skal fremkomme tydelig i annonsering eller ved annen kunngjøringsform at tiltak eller drift er støttet av Oslo kommune.

Tilskudd til drift gis ikke til organisasjoner som faller inn under andre tilskuddsordninger i Oslo kommune. Tilskudd til tiltak kan innvilges på tross av at det faller inn under andre tilskuddsordninger, såfremt formålet med tiltaket er i tråd med § 1. Det kan ikke tildeles tilskudd i strid med EØS-avtalens forbud mot ulovlig offentlig støtte.

§ 4.Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for tilskuddene fastsettes av Oslo kommune hvert år gjennom budsjettvedtak.

§ 5.Kunngjøring

Tilskuddsordningene kunngjøres hvert år innen 15. januar i dagspressen og på Oslo kommunes nettsider. Kunngjøringen skal inneholde informasjon om:

a)formålet med ordningen
b)søknadsfrist
c)krav til søknaden i henhold til § 6
d)vilkår for tildeling av tilskudd i henhold til § 3
e)fremgangsmåte for innsending av søknad.
§ 6.Krav til søknaden

Søknaden skal være undertegnet og innholde opplysninger om følgende:

a)hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket
b)prosjektbeskrivelse, med bakgrunnen for og formålet med tiltaket
c)framdriftsplan, med beregnet start- og avslutningstidspunkt
d)budsjett og finansieringsplan.

I utlysningsteksten eller retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning kan det stilles ytterligere krav til hva søknaden bør inneholde av opplysninger.

§ 7.Søknadsbehandling

Oslo kommune vurderer om de formelle og faglige kriterier for støtte er oppfylt. Søknader som vurderes å falle utenfor Oslo kommunes ansvarsområde kan gis avslag.

Som hovedregel støttes ikke tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Søkere informeres skriftlig om Oslo kommunes vedtak i eget brev. Ved vedtak om tilskudd vil tilsagnsbrevet og/eller utlysningsteksten for den enkelte tilskuddsordning gi nærmere bestemmelser om vilkårene for tilskuddet, herunder:

a)betingelser for utbetaling av tilskuddet
b)forutsetning om at eventuell øvrig finansiering av tiltaket er i orden
c)krav til rapportering og regnskap
d)om utbetaling vil skje i én eller flere rater
e)tilskuddsmottakers aksept av de gitte forutsetninger for tilskuddet.
§ 8.Vedtak og klage

Støtten til tiltak fordeles av byrådet når rammebevilgningen er vedtatt av bystyret.

Underretning om vedtaket skjer skriftlig og skal være begrunnet.

Vedtak om tildeling og avslag skal anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b og kan påklages jf. forvaltningslovens kap. 6. Klagen fremsettes for det organ som har truffet vedtaket senest 3 uker etter at klager har mottatt underretning om vedtaket.

§ 9.Utbetaling av tilskudd

Utbetaling kan foretas når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er oppfylt, når det er nødvendig for gjennomføring av tiltaket eller når tiltaket er satt i gang.

Det fastsettes i tilsagnsbrevet om tilskuddet skal utbetales i én eller flere rater. Dette er avhengig av tilskuddets størrelse og tiltakets art.

§ 10.Rapportering

Det skal snarest mulig og senest innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført eller avsluttet sendes inn rapport om gjennomføringen av og regnskap for tiltaket, som viser hvordan tilskuddet fra Oslo kommune er brukt. Rapport og regnskap skal være undertegnet av den eller de ansvarlige for tiltaket.

§ 11.Regnskap

Regnskap for tilskudd over kr 300 000 skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra dette kravet er foretak som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. I tillegg til ordinær revisjonsgjennomgåelse skal det særlig bekreftes at regnskapsført tilskudd samsvarer med tilsagnsbrevet, at andre offentlige tilskudd er spesifisert i regnskapet og at rapportering vedrørende oppfølgingskriterier i henhold til tilsagnsbrevet er korrekt.

§ 12.Oppfølging og kontroll

Oslo kommune kan kontrollere at tilskudd nyttes etter forutsetningene.

Når det av kommunale midler ytes tilskudd eller bidrag til offentlig eller privat virksomhet skal det overfor mottakeren tas forbehold om adgang for den forvaltningsgren som yter bidrag eller tilskudd til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.

Oslo kommune kontrollerer at den økonomiske rapporteringen fra tilskuddsmottakerne er i tråd med ovenfor anførte krav, og at bekreftelse som kreves fra revisor foreligger.

§ 13.Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom tiltaket ikke er startet opp eller det ikke er anmodet om utbetaling av tilskuddet innen to år etter at tilsagnsbrev er mottatt av søker. Oslo kommune kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen etter skriftlig og begrunnet anmodning fra tilskuddsmottaker.

Dersom tilskuddet ikke er nyttet etter forutsetningene, eller bestemmelsene i denne forskriften for øvrig er misligholdt, vil tilskudd som ikke er utbetalt bortfalle, og utbetalte tilskudd kan kreves tilbakebetalt.

§ 14.Ikrafttredelsestidspunkt

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringstidspunktet. Fra samme tid oppheves forskrift 25. oktober 2006 nr. 1739 for tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner, Oslo kommune, Oslo.