Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vefsn kommune, Nordland

DatoFOR-2013-12-18-1737
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse18.12.2013
Sist endret
EndrerFOR-2008-03-05-288
Gjelder forVefsn kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort23.01.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Vefsn

Hjemmel: Fastsatt av Vefsn kommunestyre 18. desember 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre unødvendig forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. I tillegg ønskes det å legge til rette for bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon og materialgjenvinning.

Forskriften er dessuten oppklarende overfor publikum på en del forhold som er gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon mv. samt forurensningsloven.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med: 

Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs. 

Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra klima- og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt – med mindre det er gitt unntak fra dette i forskriftens § 5.

Det tillates ikke noen form for brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning i småovner. Herunder inngår blant annet produksjonsavfall fra bedrifter, industri samt bygge- og anleggsbransjen – med mindre det foreligger gyldig utslippstillatelse.

Åpen brenning i skogmark er forbudt i tidsrommet 1. mai–10. september uten brannsjefens tillatelse.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt under forutsetning av bestemmelsene gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon mv. med tilhørende forskrifter ivaretas:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av ubehandlet avfallstrevirke i vedovn (med unntak av impregnert trevirke).
c)Brenning av avispapir og liknende til opptenning.
d)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.
e)Bål i forbindelse med Sankthansfeiring, Olsok og andre eldre tradisjonelle båldager i nærhet av sjø/vann. Disse bålene skal ikke inneholde bildekk, trykkimpregnert materiale, plast, isolasjonsmateriale og lignende.
f)Ranke- og flatebrenning i skogbruket.
g)Halmbrenning i jordbruket.

Unntakene gitt i § 5 a, d, e, f og g gjelder imidlertid ikke i skogmark i tidsrommet 1. mai–10. september. Her gjelder fortsatt hovedregelen i § 4 tredje ledd om skriftlig tillatelse fra brannsjefen i kommunen.

§ 6.Dispensasjon

Brannsjefen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad.

Brann- og redningstjenesten i Vefsn har generell dispensasjon til å brenne kondemnable hus/bygninger samt benytte øvingsanlegg for opplæring av egne/annet personell. Herunder inngår utendørs brenning av sprit/diesel i brennkar.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelser i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av brannsjefen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 18. desember 2013 og gjelder inntil videre og erstatter forskrift 5. mars 2008 nr. 288 om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vefsn kommune, Nordland