Forskrift om handtering av avfall frå hushald, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommunar, Hordaland

DatoFOR-2013-12-18-1749
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2014
Sist endret
EndrerFOR-2006-12-11-1698
Gjelder forFusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommunar, Hordaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§48, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§50, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort20.02.2014   kl. 14.45
KorttittelForskrift om hushaldningsavfall, BIR, Hordaland

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Fusa kommunestyre 15. oktober 2013, Kvam heradsstyre 8. oktober 2013, Os kommunestyre 24. september 2013, Osterøy heradsstyre 30. oktober 2013, Samnanger kommunestyre 18. desember 2013, Sund kommunestyre 15. oktober 2013 og Vaksdal kommunestyre 30. september 2013 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 31, § 33, § 34, § 37, § 48, § 49, § 50, § 79, § 83 og § 85.

Kapittel 1. Innleiande krav

§ 1.Formål og verkeområde for forskrifta

Forskrifta gjeld for oppsamling, innsamling og behandling av avfall frå hushalda i det geografiske området som BIR er tildelt ansvar for,1 og skal sikre at dette blir gjort på ein forsvarleg måte med tanke på miljø, økonomi og helse. Forskrifta gjeld alle bustader i dette området.

Forskrifta skal vere med på å realisere dei pliktene som er gitte kommunen ved lov, medrekna å krevje inn avfallsgebyr. I tillegg skal ho gi grunnlag for å nå dei måla kommunen til kvar tid har sett i plandokumenta sine.

Næringsavfall er ikkje omfatta av denne forskrifta.

Somme typar næringsavfall kan leverast til BIR sine mottaksanlegg på særlege vilkår.

Forskrifta gjeld det ansvarsområdet kommunen er tildelt for hushaldsavfall etter forureiningslova.

1Kommunane har delegert ansvaret for forureiningslova § 30 til BIR AS. BIR AS har delegert dette ansvaret vidare til relevante dotterselskap.
§ 2.Definisjonar

Med abonnent er det her meint eigar eller festar av registrert grunneigedom eller seksjonert del av slik eigedom med oppsett bustad som er omfatta av denne forskrifta.

Med avfall er det her meint kasserte lausøyregjenstandar eller stoff (jf. forureiningslova § 27).

Med avfallsmottak er det her meint gjenvinningsstasjon eller anna tillate mottak av avfall, både betent og ikkje betent.

Med bustad er det her meint kvar ei sjølvstendig bueining som gir rom for kvile og matstell. Bueininga er omfatta av forskrifta dersom ho er permanent oppsett som bustad eller har hatt funksjon som bueining i tre månader eller meir. Ein bustad kan innehalde fleire bueiningar. Omgrepet bustad/bueining omfattar i denne forskrifta, utanom permanent oppsett byggverk, også burettslagshusvære, hybel eller rom i bufellesskap, hytte, fritidseigedom, campingvogn, brakke og andre liknande einingar som kvalifiserer gjennom funksjonskrav og tidskrav nemnde over.

Med farleg avfall er det her meint avfall som ikkje på teneleg vis kan handterast saman med anna hushaldsavfall eller næringsavfall på grunn av avfallstypen, eller fordi det kan føre til forureining og/eller skade på menneske og dyr.

Med hushaldsavfall er det her meint alt avfall frå bustad, medrekna større gjenstandar, som inventar og liknande.

Med kunde er det her meint den som leverer eller etterlèt hushaldsavfall til særskilt mottak for avfall eller til oppsamlingseiningar utlånte av BIR. Kunden kan vere leigetakar hos ein abonnent.

Med næringsavfall er det meint avfall frå offentlege eller private verksemder,1 organisasjonar, foreiningar og institusjonar.

Med oppsamlingseiningar er det her meint alle behaldarar, sekker, konteinarar eller nedkastpunkt m.m. som BIR brukar til oppsamling og innsamling av avfall.

Med rettleiing er det her meint rettleiingsmateriell som i nærare detalj forklarer korleis BIR tolkar forskrifta, og som gjer greie for den praksisen BIR har når avfallet blir samla inn. Retningslinjene skal vere tilgjengelege for abonnentar og kundar, og dei skal vere oppdaterte etter gjeldande praksis.

Med returpunkt er det her meint samleplass for levering av kjeldesorterte avfallstypar.

1Burettslag og verksemder som eig ein eigedom og driv utleige av bustad på eigedommen, er omfatta av denne forskrifta, jf. definisjonane i § 2 i forskrifta.

Kapittel 2. Kommunen sitt ansvar

§ 3.Hovudregelen om innsamling av hushaldsavfall

Kommunen har gitt det interkommunale selskapet BIR einerett på å samle inn hushaldsavfall. BIR kan vidare tildele denne eineretten innanfor dei ulike delane av avfallshandteringa til heileigde dotterselskap.

Utan samtykke frå BIR skal ingen andre samle inn hushaldsavfall. BIR kan fastsette nærare retningslinjer om kriterier for tildeling av samtykke og oppfølging.

Alle bustader som fell inn under verkeområdet til denne forskrifta, skal vere knytte til renovasjonsordninga og pliktar å betale avfallsgebyr.

Kapittel 3. Pliktene til BIR

§ 4.BIR sitt ansvar for renovasjonstenesta

BIR skal sørgje for oppsamlingseiningar, innsamling og transport av hushaldsavfall i tråd med føringar gitt i gjeldande avfallsplan. Investering i – og drift av – avfallssystem i utbyggings-, transformasjons- og fornyingsområde skal dekkjast av utbyggjar dersom ikkje anna er avtalt.

BIR kan gi særlege retningslinjer eller inngå avtalar for å presisere ansvarstilhøve og bruk knytte til oppsamlingseiningar omtalte i denne forskrifta.

BIR skal i kvar enkelt kommune ha avfallsmottak/gjenvinningsstasjon for store avfallseiningar, større mengder avfall, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og farleg avfall frå bustader.1

BIR skal i kvar enkelt kommune ha returpunkt for kjeldesorterte avfallstypar frå hushald.

BIR skal informere om høvet til kjeldesortering og om bruken av dei ulike avfallsløysingane.

BIR kan utarbeide rettleiar med presisering av krava i forskrifta.

1Plikt til mottak gjeld også avfall med opphav i mindre verksemder i samsvar med avfallsforskrifta kapittel 1, 11 og 14.

Kapittel 4. Pliktene til abonnentar og kundar

§ 5.Abonnentane/kundane si plikt til bruk av og betaling for renovasjonstenesta

Abonnenten/kunden skal bruke BIR si teneste for å samle opp og samle inn hushaldsavfall i tråd med denne forskrifta.

Større einingar, farleg avfall og elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikkje kastast i oppsamlingseininga, men leverast til ein gjenvinningsstasjon.

Abonnenten pliktar å betale for bruk av renovasjonstenesta. Dette gjeld renovasjonsgebyr jf. § 9 og betaling for levering på gjenvinningsstasjonar.

Abonnenten/kunden har plikt til å opplyse om talet på bustader og bueiningar som er knytte til tenesta. BIR kan auke volumet på oppsamlingseininga(ne) ut ifrå avfallsmengd og tal på bueiningar. Abonnenten vert kravd for kostnaden dersom han eller ho blir pålagd å auke volumet.

Søknad om fritak frå renovasjonstenesta skal rettast til BIR. BIR kan godkjenne søknaden på visse vilkår.

§ 6.Ansvaret abonnenten og kunden har for oppsamlingseininga

Abonnenten/kunden er ansvarleg for at BIR sine oppsamlingseiningar for avfall blir plasserte og brukte i samsvar med denne forskrifta eller retningslinjer gitt med heimel i denne.

Abonnenten/kunden er ansvarleg for å setje fram oppsamlingseiningar til hentestad på tømmedag eller levere avfall til felles oppsamlingseining, slik BIR har tilvist, eller som er skriftleg akseptert av BIR. Abonnenten/kunden må innrette seg etter saklege endringar av hentestad. Oppsamlingseininga skal ikkje stå på fortau eller offentleg veggrunn utanom tømmedagen.

Abonnenten/kunden er ansvarleg for å plassere oppsamlingseininga slik at det ikkje vert vanskeleg for renovatøren å komme til og handtere den. Abonnenten/kunden er ansvarleg for at oppsamlingseininga ikkje fører til skade på omgivnadene. Oppsamlingseininga skal vere rein og plassert på ein slik måte at det ikkje er til sjenanse for omgivnadene.

Abonnenten er økonomisk ansvarleg for oppsamlingseiningar som er komne bort eller øydelagde utover normal slitasje, og tap som følgje av aktlaus bruk.

Kapittel 5. Tekniske føresegner

§ 7.Planarbeid og krav om renovasjonsteknisk plan

BIR skal gi uttale til planforslag1 i samband med kommunens handsaming og før endelig vedtak.

Ved planlegging av ny infrastruktur for avfall i bustadområde under utbygging eller fornying, skal det utarbeidast ein renovasjonsteknisk plan (RTP). BIR skal gi uttale til RTP før kommunal handsaming av byggjesaken.

RTP skal gjere greie for avfallsløysinga. Han skal innehalde informasjon om talet på bustader, korleis kjeldesortering vert teken hand om, kvar oppsamlingsutstyr blir plassert, og kva type oppsamlingsutstyr som skal brukast og kapasiteten på det. Nærare spesifikasjonar er gitte i BIRs renovasjonstekniske norm (RTN).2

1Jf. plan- og bygningsloven kapittel 11 om kommuneplan og kapittel 12 om reguleringsplan.
2Se BIRs nettsider www.bir.no. under renovasjonsteknisk norm (RTN).
§ 8.Krav til køyring på privat veg

Det skal vere råd å køyre på private tilkomstvegar som BIR nyttar fram til hentestad for oppsamlingseiningar. Dei skal vere forsvarlege for bruk av større køyretøy og ha stor nok plass til at større køyretøy kan snu. Ved bruk av privat tilkomstveg kan BIR krevje at det blir inngått skriftleg avtale om rett til bruk av vegen for å samle inn hushaldsavfall. Avtalen skal vere mellom BIR og vegeigar.

Kapittel 6. Administrative føresegner

§ 9.Avfallsgebyr

Avfallsgebyret vert fastsett årleg av kommunen i eige gebyrvedtak.

Avfallsgebyret skal så langt det er mogleg vere differensiert slik at betalinga avspeglar bruken av tenesta.

Avfallsgebyret gjeld pr. heile kalendermånad. Gebyrplikta for nytt abonnement gjeld frå den første i månaden etter at abonnenten er omfatta av forskrifta. Lov om eigedomsskatt § 25 3. ledd, § 26 og § 27 gjeld tilsvarande for oppgjer og innkrevjing av avfallsgebyret.

Avfallsgebyret er sikra med legalpant etter Lov om pant § 6-1.

§ 10.Kontroll

BIR kan utføre kontroll og gransking for å sikre at reglane i denne forskrifta blir gjennomførte.

Framgangsmåten ved kontroll skal følgje lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova) § 15, med mindre heimel for anna ligge føre.

BIR kan kontrollere oppsamlingseiningar for misbruk og forsøpling. Dersom avfall er sett vekk ulovleg og det er råd å spore avfallet tilbake til ein person eller verksemd, vil den eller dei som har sett frå seg avfallet, kunne bli belasta for å rydde opp etter denne forskrifta § 11, 2. ledd.

Når abonnenten/kunden leverer avfall ved avfallsmottak, kan BIR krevje dokumentasjon for at avfallet er frå hushald. BIR kan også kontrollere opplysningane som er gitt.

§ 11.Pålegg om opprydding og heimel for kostnadsdekning og straff

BIR kan gje pålegg om at den som har etterlate, tømt eller lagra avfall i strid med forureiningslova § 28 eller denne forskrifta, skal fjerne avfallet og rydde opp innan ein viss frist.

Dersom det er naudsynt at BIR utfører fjerning og opprydding, skal den som har brote denne føresegna, dekkje rimelege kostnader BIR har hatt til dette arbeidet.

Alvorlege brot på denne forskrifta kan straffast med bøter.

§ 12.Delegert mynde til å fatte einskildvedtak m.m.

Mynde til å fatte einskildvedtak etter denne forskrifta er delegert frå kommunen til BIR med heimel i forureiningslova § 83 andre ledd.

Kommunen si oppgåve med å krevje inn gebyret kan delegerast til BIR.

§ 13.Høve til å klage

Reglane i forvaltningslova gjeld for behandling av saker etter denne forskrifta.

Klage på einskildvedtak med heimel i denne forskrifta skal sendast til BIR. Dersom BIR held vedtaket ved lag, vert klaga send til ei særskild klagenemnd. Nemnda er politisk oppnemnd av eigarkommunane i BIR. Vedtak i klagenemnda kan ikkje påklagast.

§ 14.Tilhøvet til anna lovgiving

Denne forskrifta grip ikkje inn i regelverk i helselovgiving og forskrifter gitte med heimel i slik lovgiving som regulerer forureining og handtering av avfall.

§ 15.Iverksetjing

Denne forskrifta vert vedteken i dei respektive kommunestyra/bystyra/heradstyra og tek til å gjelde 1. mars 2014. Frå same tid vert forskrift 11. desember 2006 nr. 1698 for håndtering av husholdningsavfall mv. – BIR, Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommuner, Hordaland.