Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid, Hamar kommune, Hedmark

DatoFOR-2013-12-18-1774
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-21-1379
Gjelder forHamar kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1992-09-25-107
Kunngjort14.08.2014   kl. 13.15
KorttittelForskrift om tildeling av kulturtilskudd, Hamar

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hamar kommunestyre 18. desember 2013 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.

1. Generelle bestemmelser

1.1 Formål

Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at kommunens befolkning opplever Hamar som en god kommune å bo og leve i.

Aktørene skal oppleve kommunen som en forutsigbar medspiller, samtidig som kommunen kan stille krav til lag og organisasjoner om at de arbeider for å nå kommunens mål om medbestemmelse, likestilling, arbeid for toleranse og integrering.

Føring for ordningen er nedfelt i kommunens overordnede styringsdokumenter.

1.2 Tilskuddsordninger:
1.Oppstartstilskudd
2.Driftstilskudd til frivillige organisasjoner
3.Tilskudd til kunst- og kulturtiltak
4.Tilskudd til festivaler
5.Tilskudd til nærmiljøtiltak
6.Tilskudd til anlegg og spillemidler - egen ordning, ta kontakt med kommunen
7.Tilskudd til integrering
8.Tilskudd til tilrettelegging. 

Tilskuddsordningen gjelder ikke for:

-Formål som primært ivaretar medlemmenes yrkes-, eller økonomiske interesser
-Humanitære eller sykdomsrelaterte organisasjoner
-Politiske partier, skolelag, bedriftslag og lukkede arrangement
-Nasjonale og religiøse høytidsdager (17. mai eget budsjett)
1.3 Definisjoner

I forbindelse med tilskuddsordningen definerer Hamar kommune begrepene slik:

Frivillige lag og organisasjoner: Skal være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap, og med minimum 15 betalende medlemmer bosatt i Hamar. Laget skal ha valgt styre på minimum 3 medlemmer med leder og økonomiansvarlig.

Medlem: Skal være aktivt medlem! Person som er oppført i lagets- /organisasjonens medlemsregister og har betalt kontingent.

Grupper og enkeltpersoner: Aktører med ikke-kommersiell hensikt.

1.4 Tilskuddsordningen gjelder for:
-Frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner i Hamar kommune
-Regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen
-Grupper og enkeltpersoner i Hamar kommune.

I unntakstilfeller kan tilskudd innvilges til lag, gruppe eller enkeltpersoner utenfor Hamar kommune. Tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Hamar kommune eller at det bygges nye relasjoner som styrker kulturlivet i byen.

Grunnlag for tilskudd defineres under den enkelte tilskuddsordning jf. pkt. 2. Felles for alle ordninger er at barn og unge 13–20 år prioriteres, og at tilskudd fra kommunen ikke gis som fullfinansiering.

1.6 Krav til søkere

For å få offentlig støtte må søker:

-være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer. Enkeltpersoner skal oppgi fødselsnummer.
-ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt. (For å få opprettet bankkonto må organisasjonen ha organisasjonsnummer) Se www.brreg.no
-motarbeide alle former for diskriminering
-gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede og som har ledsagerbevis
-Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Hamar kommune.

Unntatt fra kravene kan være prosjekter ledet av ungdom hvor det kan vurderes enklere krav.

Flere vilkår kan fremkomme under den enkelte tilskuddsordning jf. pkt. 2.

1.7 Søknadsbehandling

Kommunens søknadsskjema skal benyttes og fylles ut nøyaktig. Søknadsskjema finnes på www.hamar.kommune.no. Søk under fanen kultur og fritid eller ved henvendelse til kommunens Servicekontor. Søknader om tilskudd kan sendes elektronisk til postmottak hamar.kommune.no eller til Hamar kommune, kulturavdeling, postboks 4063, 2306 Hamar.

I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknad om tilskudd sendes gjennom hovedorganisasjonen og være undertegnet av enten leder eller kasserer.

Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg.

Søknadsfrister fremkommer under den enkelte tilskuddsordning jf. pkt. 2.

1.8 Klageadgang

Vedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, med unntak av kulturpris, kan påklages jf. forvaltningsloven § 28, 2.ledd. Klagefrist er 3 uker fra den dato underretningen om vedtaket er kommet fram. Klage sendes Hamar kommune v/Kulturavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

1.9. Kontroll

Opplysninger gitt i søknadene vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste retten til fremtidig støtte, samt at forholdet blir anmeldt.

1.10 Kulturpriser

Hamar kommune tildeler også kulturpriser jf. pkt. 3.

1.11 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig oppheves forskrift 21. desember 2011 nr. 1379 om tildeling av tilskudd til kulturarbeid, Hamar kommune, Hedmark.

2. Tilskuddsordninger

TilskuddFormålGrunnlag for tilskudd (tildelingskriterier)Krav til dokumentasjonFrist
2.1 OppstartstilskuddTilskuddet skal bidra til at innbyggerne i Hamar får tilgang til ett bredt spekter av frivillige organisasjonerTilskudd kan gis til nystartede lag og foreninger i Hamar. Det kan gjøres unntak om kravet om minimum 15 medlemmer.
Tilskuddets størrelse er fastsatt til kr 3 000
Vedlegg:
Vedtekter vedtatt i organisasjonen
Løpende
2.2 Driftstilskudd til frivillige organisasjonerTilskuddet skal bidra til at innbyggere i alle aldre og med ulike forutsetninger får tilgang til ett bredt spekter av kultur- og fritidsaktiviteter i HamarTilskuddet er ment å dekke organisasjonens vanlige drift- og administrasjonsutgifter og består av:
Basistilskudd gis som et fast kronebeløp til alle godkjente organisasjoner med minimum 15 medlemmer
Medlemstilskudd gis som fast kronebeløp pr aktive medlem under 20 år bosatt i Hamar Basis - og medlemstilskudd gjelder ikke for lag og organisasjoner som primært har humanitære og sykdomsrelaterte formål, tros- og livssynssamfunn og organisasjoner med virkeområde avgrenset til lokalmiljøet, f.eks. velforeninger og borettslag. Disse kan imidlertid søke aktivitetstilskudd.
Aktivitetstilskudd gis til alle lag og foreninger på bakgrunn av aktivitetsnivå og nivå på driftskostnader. Tilskuddet kan gis som delvis kompensasjon for utgifter til:
- drift og leie av anlegg/lokaler
- materiell/utstyr
- leder- og instruktøropplæring
- tidsavgrensede prosjekter
- ungdomstiltak
- inkludering og tilrettelegging
Det gis ikke tilskudd til:
- Innkjøp av personlig eid materiell og utstyr
- Reise- og turnèstøtte
- Studentprosjekter
Eget søknadsskjemaÅrlig og absolutt frist 15.3
2.3 Kunst- og kulturtiltakTilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Hamars kunst- og kulturtilbud.Tilskudd kan gis til kulturarrangement, -produksjoner og -prosjekter i Hamar kommune.
Ved vurdering av søknad vektlegges blant annet:
- Høy kunstnerisk kvalitet
- Samarbeid med - eller deltakelse av profesjonelle aktører
- Eksperimentelle og nyskapende tiltak
- Tilgjengelighet for alle
- Mangfold og samhandling
- At arrangementet har interesse for publikum generelt
Det gis ikke tilskudd til:
- Tiltak av utpreget kommersiell karakter
- Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
- Kursvirksomhet, seminarer, studiereiser, utdanning
- Reise- og turnestøtte
- Produksjon av publikasjoner, bøker og filmer som ikke har særskilt betydning for Hamar
Underskuddsgaranti kan vurderes i forbindelse med risikoarrangement og hvor kommunen er med i planleggingen.
Søknader med søknadsbeløp over kr 50 000 har søknadsfrist to ganger pr. år. Slike søknader kan kreve politisk behandling.
Eget søknadsskjema
Rapportskjema må sendes inn senest 8 uker etter gjennomført arrangement
Løpende og senest 4 uker før tiltaket skal gjennomføres
Siste frist: 1. november
Søknadsfrister:
15. mars og
15. september
2.4 FestivalerTilskuddet skal bidra til å:
- Styrke og stimulere det helårige kulturlivet og kunstproduksjonen i Hamar
- Profilere kommunen utad og styrke Hamars omdømme som Innlandets hovedstad
- Gi opplevelser for innbyggere i kommune og region på et nasjonalt og internasjonalt nivå
- Være attraktive for tilreisende
Tilskudd kan gis til festivaler som arrangeres årlig eller annen hvert år med minst to dagers varighet.
I tillegg til de generelle vilkårene som går fram av pkt. 1, vil følgende faktorer bli vektlagt ved tildeling av tilskudd:
- Festivalenes kunstneriske profil
- Festivalenes soliditet og profesjonalitet
- Festivalenes utviklingsmulighet og egeninntjening
Hamar kommune kan gi tilskudd for inntil tre år av gangen.
Det inngås egen avtale med arrangøren der det går fram hvordan Hamar kommune skal profileres i program og på festivalområdet/konsertstedene.
Eget søknadsskjemaEn gang pr. år
15. september året før
2.5 NærmiljøtiltakFormålet er å stimulere til etablering av permanente aktivitetstiltak og sosiale møteplasser i nærmiljøet.Tilskuddet gis til investerings- og vedlikeholdstiltak som både styrker, trygger og skaper aktivitet i nærmiljøene, der nærmiljøene selv kan bidra med vesentlig egeninnsats. Eksempler på tiltak er bygging av nærmiljøanlegg og opprustning av lekeplasser og områder som bidrar til å skape aktivitet og sosiale møtepunkt i nærmiljøet.
Søknader som omhandler barn og unge vil prioriteres. Ordningen kan ses i sammenheng med søknad om spillemidler.
Eget søknadsskjema
Rapport før sluttutbetaling
15. mars
2.6 Anlegg (spillemidler)Stimulere til bygging/rehabilitering av ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturarenaer.Søknader til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg behandles i henhold til Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Søknader om kulturarenaer behandles iht. Hedmark fylkeskommunes gjeldende retningslinjer.
Søknad om spillemidler forutsetter at Hamar kommune eller Kulturdepartementet har gitt anlegget idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
Ta kontakt med rådgiver idrett og friluftsliv ved kulturkontoretSøknadsfrist
15. okt:
Frist for søknad om spillemidler
Husk forhåndsgodkjenning!
2.7 IntegreringStimulerer til deltakelse i lag og foreninger, språktrening, inkludering i det norske samfunn.Barn/unge under 20 år med flyktningestatus/opphold på humanitært grunnlag.
Noe av midlene kan også nyttes til voksne med spesielle behov som et ledd i økt integrering.
Søknadsskjema
Kopi av betalt kontingent/treningskort/årskort trening
Hele året
2.8 TilretteleggingStimulere til deltakelse i lag og foreninger for personer med nedsatt funksjonsevne.
(F.eks. personer med utviklingshemming, personer med fysisk funksjonshemming, personer med psykisk helseproblemer)
Søknad.Søknad

3. Kulturpriser

FormålTildelingskriterierForslagFrist
KulturpriserHamarprisen er en kulturpris for Hamar kommune. Utdeles på grunnlag av en betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kultur- og/eller samfunnslivet.Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner med tilknytning til Hamar.
Vedtas av Hamar Formannskap og består av et prisbeløp samt innrammet tegning.
Hamarprisen reglement
Alle kan komme med forslag til aktuelle kandidater til kulturprisene. Forslaget skal være skriftlig begrunnet.Årlig