Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Nesna kommune, Nordland

DatoFOR-2013-12-18-1776
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2004-12-17-1913
Gjelder forNesna kommune, Nordland
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort02.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Nesna

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nesna kommunestyre 18. desember 2013 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 16.

1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Forskriftens formål:

Forskriften gir bestemmelser om beregning og betaling av gebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester, samt abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter i denne sammenheng.

§ 1-2.Virkeområde:

Forskriften gjelder alle abonnenter, jf. definisjon.

§ 1-3.Definisjoner 

§ 1-3-1 Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning direkte eller gjennom felles privat samleledning med forbindelse til kommunal ledning.

Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven har krevd tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.

Eier/fester av eiendom har plikt til å betale gebyr etter denne forskrift. 

§ 1-3-2 Gebyrgrunnlag:

Årlige kostnader forbundet med etablering og drift av kommunale vann- og avløpsanlegg. Gebyrgrunnlaget beregnes i egne regnskap for hver sektor (vann- og avløp) etter de til enhver tid gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 

§ 1-3-3 Årsgebyr:

Andelen av gebyrgrunnlaget som kan innkreves fra hver abonnent.

Årsgebyret skal være todelt og består av fastgebyr og forbruksgebyr.

Fastgebyret skal dekke kommunens årlige kostnader for vann- og avløpsanlegg som ikke har sammenheng med forbruk.

Forbruksgebyret beregnes etter målt eller stipulert forbruk.

Summen av innkrevde årsgebyrer skal dekke beregnet gebyrgrunnlag for hver sektor (vann- og avløp) og kan utjevnes over en periode på inntil 5 år. 

§ 1-3-4 Gebyrregulativ:

Betegnelsen for kommunens prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

Gebyrregulativet har status som forskrift etter lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. 

§ 1-3-5 Bruksareal:

Beregnes etter NS-3940, ved beregning av bruksareal (BRA) er garasje unntatt areal.

Benyttes ved beregning av stipulert forbruk. 

§ 1-3-6 Boenhet:

Bolig med ett eller flere rom med separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel.

§ 1-3-7 Fritidsbolig:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

§ 1-3-8 Privat stikkledning:

Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledning er bygningseiers ansvar fra og med anboring/avgrening på hovedledningen. 

§ 1-3-9 Felles privat samleledning:

Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunal hovedledning. 

§ 1-3-10 Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

§ 1-3-11 Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

§ 1-3-12 Gebyrplikt:

Plikt til å betale gebyr for vann og avløp omfatter:

-Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Eiendom som er pålagt tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning i medhold av plan- og bygningsloven.

§ 1-3-13 Ansvar for betaling:

Eier eller fester av fast eiendom regnes som abonnent og har betalingsplikt etter denne forskrift.

2. Rettigheter og plikter

§ 2-1.Abonnenten har krav på:
-vannforsyning hele døgnet med tilstrekkelig mengde av god kvalitet iht. gjeldende lovverk, samt tilstrekkelig/forsvarlig vanntrykk ved uttak fra kommunal vannledning
-sikker bortledning og rensing av avløpsvann hele døgnet iht. gjeldende lovverk og som ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på abonnentens eiendom.
§ 2-2.Abonnenten plikter å:
-betale vann- og avløpsgebyrer i den størrelse og til den tid som kommunen bestemmer med hjemmel i denne forskrift.
-vedlikeholde stikkledning og interne installasjoner slik at det ikke oppstår lekkasjer eller unødig vannforbruk.
-ikke belaste kommunalt avløpsnett med kjemikalier/væsker/giftstoffer som kan medføre skade på avløpsanlegg, renseanlegg/renseinnretninger, eller medføre risiko for helse ved arbeid på disse, eller medføre skade på resipienten.
-innrette seg etter pålegg/varsel fra kommunen når det oppstår spesielle situasjoner som f.eks. i forbindelse med forurensing av drikkevannet (kokevarsel) eller pålegg om sparing pga. manglende kapasitet, midlertidig stenging av kommunal ledning ved arbeid på ledningsnettet, spyling av kommunal vannledning etc.
§ 2-3.Kommunen har krav på å:
-få dekket alle kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene og som fremkommer av gebyrgrunnlaget
-kunne vedta og endre bestemmelser, reglementer, tillatelser og lignende for å ivareta sin funksjon som tjenesteleverandør på en god måte.
§ 2-4.Kommunen plikter å:
-levere vann- og avløpstjenester iht. gjeldende lovverk og i den utstrekning som er nødvendig for både abonnenten og fellesskapet.
-informere om innhold i og endringer i vann- og avløpstjenestene, som er av betydning for abonnenten.
-Varsle abonnenter hvis det oppstår forurensing av drikkevann (kokevarsel), eller behov for midlertidig stenging av vann- eller avløpsledning.

3. Gebyrtyper:

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Årsgebyr
-Fastgebyr (Fast del uavhengig av forbruk)
-Forbruksgebyr (Variabel del, målt eller stipulert).
§ 3-1.Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for tilknytning av vann- og/eller avløp skal betales:

-For nybygg som tilknyttes kommunalt vann- og/eller avløpsledning.
-For bebygd eiendom som blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-For midlertidig tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Ved annen permanent tilknytning til vann- og/eller avløpsledning.

Ved gjenoppbygging etter brann eller riving av bygning som har vært tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning, betales ikke engangsgebyr hvis gjenoppbyggingen skjer innen 5 år.

Gebyrenes størrelse vil framgå av gebyrregulativ for vann og avløp som vedtas årlig av kommunestyret.

§ 3-2.Gebyr for midlertidig tilknytning:

Gebyr for midlertidig tilknytning skal betales som engangsgebyr for:

-Bygninger, byggeplasser, anlegg, brakkerigger o.l. som har behov for eller fått pålegg med hjemmel i lovverk, om tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning.

På installasjon for midlertidig tilknytning til kommunal vannledning, skal monteres godkjent vannmåler og betales årsgebyr (variabel del) etter målt forbruk. Målt vannforbruk legges til grunn ved beregning av gebyr for avløp, med mindre det er dokumenterbare forhold som tilsier at vannmengde til avløp avviker fra målt vannforbruk.

Engangsgebyr for midlertidig tilknytning skal dekke kommunens faktiske kostnader i forbindelse med tilkopling og frakopling (dokumentert selvkost) med separate faktura for tilkopling og frakopling.

Eier/fester skal betale årsgebyr (fastgebyr og forbruksgebyr) etter gjeldende regulativ med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Tiltakshaver eller eier regnes som abonnent med betalingsplikt etter denne forskrift.

§ 3-3.Fastgebyr (fast del uavhengig av forbruk):

Fastgebyr ilegges uavhengig av hvordan forbruksgebyret beregnes.

For boligeiendommer betales fastgebyr pr. boenhet uavhengig av eierform, (off. eller privat utleiebolig, borettslag eller sameie) og uavhengig av areal og vannforbruk som 1 x grunnbeløp pr. boenhet.

Andre abonnentkategorier med vannbetaler årsgebyr fastdel (ett grunnbeløp) pr. påbegynt 500 m³ målt vannmengde. (Vannforbruk for foregående år legges til grunn.)

For driftsbygninger i landbruk betaler abonnementsgebyr = 1 x grunnbeløpet (uavhengig av vannforbruk).

Samlet andel i % av gebyrgrunnlaget som innkreves som fastdel bestemmes årlig av kommunestyret og vil framgå av vedtatt gebyrregulativ.

Grunnbeløpets størrelse beregnes deretter ut fra antall abonnenter/grunnbeløpsenheter/boenheter.

Summen av beregnede/innkrevde fastgebyrer skal ikke overstige kommunens faste utgifter for hhv. vannforsyning og avløpsanlegg.

Gebyrenes størrelse vil framgå av gebyrregulativ for vann og avløp som vedtas årlig av kommunestyret.

§ 3-4.Forbruksgebyr (variabel del):

Forbruksgebyr betales pr. m³ som målt eller stipulert forbruk.

For abonnenter med vannmåler legges forrige års forbruk til grunn. For nye abonnenter med vannmåler, stipuleres forbruket og avregnes på faktura for første termin etterfølgende år.

Stipulert forbruk for abonnenter uten vannmåler beregnes etter BRA og en arealfaktor = 1 m³ /m²

Forbruksgebyr for fritidsboliger uten vannmåler beregnes etter forbruk stipulert til 80 m³ /år pr. fritidsbolig.

Driftsbygninger i landbruket betales for maks 150 m³ forbruk i året.

Beregnet m³ -pris vil framgå av gebyrregulativ for vann og avløp som vedtas årlig av kommunestyret.

§ 3-5.Vannmålere, vannmålergebyr:

Vannmålere skal være abonnentens eiendom.

Alle abonnenter som er næringseiendommer, driftsbygninger i landbruket, offentlige eiendommer pålegges å ha vannmåler, senest innen 30. juni 2014.

Installasjon av vannmåler bekostes av abonnenten og skal kun monteres av godkjent rørleggerforetak som bekrefter installasjonen på fastsatt skjema. Reparasjon og ev. utskiftning av vannmåler skal kun utføres av godkjent rørleggerforetak og ny melding på fastsatt skjema skal leveres kommunen. Vannmåler skal være plombert og være montert etter innvendig stoppekran, før avgrening til første tappested. Vannmåleren skal være plassert lett tilgjengelig for vedlikehold og kontroll og skal ikke bygges inn.

Vannmåler skal være tilpasset abonnentens vannbehov/uttak av vann, og være av god kvalitet og ha god målenøyaktighet. Vannmålerens telleverk skal være numerisk (med lesbare siffer).

Vannmåler hos abonnenter med nybygg som har plikt til å ha vannmåler etter denne forskrift, skal vannmåler være montert før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlig for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie eller eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for variabel del av årsgebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

Abonnenten avleser vannmåler en gang årlig og sender inn avlesing på fastsatt skjema hvert år innen den frist som kommunen bestemmer.

Hvis det ved kontroll viser seg at plombering av vannmåler er brutt, skal abonnenten betale vannavgift (variabel del) etter stipulert forbruk for foregående år og fram til det tidspunkt plombering er gjenopprettet og ny avlesing av telleverket levert. Gjelder abonnementet næringseiendom eller offentlig eiendom, skal det ved påvist brudd av plombering, ilegges et tilleggsgebyr = beregnet årsgebyret for variabel del for foregående år.

4. Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte eller stipulerte vannforbruket, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Dette gjelder også ved driftsforstyrrelser ved brudd på vann- eller avløpsledning, vanlig vedlikehold og reparasjonsarbeid.

Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens bestemmelser om prisavslag.

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene for foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

Etter skriftlig søknad til kommunen, kan abonnenten få fritak for årsgebyrene. Ved innvilget fritak for vann- og avløpsgebyrer, skal abonnenten, med mindre kommunelegen ikke motsetter seg det, fysisk frakoples kommunal vannledning på anborings- eller avgreningsstedet. Betalingsplikt for vann- og avløpsgebyr opphører fra det tidspunkt kommunen mottar skriftlig dokumentasjon fra godkjent rørleggerforetak om at frakopling er foretatt. Ny tilknytning/gjenåpning krever ikke ny betaling av tilknytningsgebyr. Både frakopling og ev. ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens regning og etter kommunens anvisning.

5. Innbetaling av gebyrer:

§ 5-1.Årsgebyr for abonnement og forbruk

Årsgebyrene fordeles over to terminer pr. år, og innkreves på felles faktura for vann- og avløpsgebyr med betalingsvilkår etter vanlig regler for offentlige krav.

Forbruksgebyr etter målt forbruk, betales a-konto fordelt over fakturerte terminer, basert på forbruket året før. Avregning skjer ved første termin året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan nytt a-kontobeløp registreres.

§ 5-2.Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for tilknytning, forfaller til betaling ved innvilget igangsettingstillatelse. For bebygd eiendom er forfallstidspunktet ved faktisk tilknytning. Dette gjelder også for midlertidig tilknytning.

§ 5-3.Ved manglende betaling av årsgebyrer:

Dersom årsgebyr ikke betalt innen en måned etter at den betalingspliktige har mottatt varsel om innbetaling, kan formannskapet, eller den i kommunen som formannskapet gir myndighet, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. Kostnadene med avstenging og gjenåpning, belastes abonnenten.

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen i medhold av Panteloven § 6-1.

6. Bruk av tvangsmulkt:

Bygningsmyndigheten kan fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningslovens § 32-5 dersom abonnenten etter pålegg i henhold til pbl. § 31-3 og § 31-4, unnlater å etterkomme pålegg om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist. Tvangsmulkt kan ilegges så lenge det ulovlige forholdet vedvarer, eller den kan ilegges som engangsbeløp.

7. Klage

Avgjørelse etter denne forskriften som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse har status som forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap VII.

8. Ikrafttredelse:

Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

Samtidig oppheves forskrift 17. desember 2004 nr. 1913 om vann- og avløpsgebyrer, Nesna kommune, Nordland.