Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Lenvik kommune, Troms

DatoFOR-2013-12-19-1743
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2010-02-25
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort06.02.2014   kl. 14.40
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Lenvik

Hjemmel: Fastsatt av Lenvik kommunestyre 19. desember 2013 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. desember til 1. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2014.

Samtidig oppheves lokal forskrift 25. februar 20101 for Lenvik kommune om frist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret vedtatt av Lenvik kommunestyre 25. februar 2010, sak 6/10, pkt. 3.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.