Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning, Askøy og Bergen kommuner, Hordaland

DatoFOR-2014-01-22-172
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2014
Sist endret
EndrerFOR-2006-12-11-1698
Gjelder forAskøy og Bergen kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§48, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§50, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort20.02.2014   kl. 14.45
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Askøy og Bergen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Askøy kommunestyre 12. desember 2013 og Bergen bystyre 22. januar 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 31, § 33, § 34, § 37, § 48, § 49, § 50, § 79, § 83 og § 85.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Forskriftens formål og virkeområde

Forskriften gjelder for oppsamling, innsamling og behandling av husholdningsavfall i det geografiske området som BIR er tildelt ansvar for1 og skal sikre at dette blir gjort på en forsvarlig måte med tanke på miljø, økonomi og helse. Forskriften gjelder alle boliger i området.

Forskriften skal bidra til å realisere de forpliktelser som er gitt kommunen ved lov, herunder innkreving av avfallsgebyr. Den skal også gi grunnlag for å nå de målene som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter.

Næringsavfall omfattes ikke av denne forskriften.

Enkelte typer næringsavfall kan leveres til BIR sine mottaksanlegg på særskilte vilkår.

Forskriften gjelder det ansvarsområdet som kommunen er tildelt for husholdningsavfall etter forurensningsloven.

1Kommunene har delegert ansvar for forurensingsloven § 30 til BIR AS. BIR AS har videredelegert dette ansvaret til relevante datterselskaper.
§ 2.Definisjoner

Med abonnent menes eier eller fester av registrert grunneiendom eller seksjonert del av slik eiendom med påstående bolig som omfattes av denne forskriften.

Med avfall menes her kasserte løsøregjenstander eller stoffer (jf. forurensningsloven § 27).

Med avfallsmottak menes her gjenvinningsstasjon eller annet tillatt mottak av avfall, både betjent og ubetjent.

Med bolig menes i denne forskriften enhver selvstendig boenhet som gir rom for hvile og matstell. Boenheten omfattes av forskriften, dersom den er permanent oppsatt som bolig, eller har hatt funksjon som boenhet i tre måneder eller mer. En bolig kan inneholde flere boenheter. Begrepet bolig/boenhet inkluderer i denne forskrift, foruten permanent oppsatt byggverk, også borettslagsleilighet, hybel, eller rom i bokollektiv, hytte, fritidseiendom, campingvogn, brakke og andre lignende enheter som kvalifiserer gjennom ovennevnte funksjonskrav og tidskrav.

Med farlig avfall menes avfall som ikke på hensiktsmessig måte kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin beskaffenhet eller på grunn av at det kan medføre forurensing og/eller skade på mennesker og dyr.

Med husholdningsavfall menes alt avfall fra bolig, herunder større gjenstander, som inventar og lignende.

Med kunde menes enhver som leverer eller etterlater husholdningsavfall til særskilt mottak for avfall eller til oppsamlingsenhet utlånt av BIR. Kunden kan være leietaker hos abonnent.

Med næringsavfall menes avfall fra offentlige eller private virksomheter,1 organisasjoner, foreninger og institusjoner.

Med oppsamlingsenheter menes alle beholdere, sekker, containere eller nedkastpunkt, mm. som BIR bruker til oppsamling og innsamling av avfall.

Med veiledning menes i denne forskriften retningslinjer og veiledningsmateriell som i nærmere detalj beskriver BIRs tolkning av forskriftens bestemmelser, og redegjør for BIRs praksis ved utførelse av avfallsinnsamlingen. Veiledere skal være tilgjengelig for abonnenter og kunder og være oppdatert etter gjeldende praksis.

Med returpunkt menes samleplass for levering av kildesorterte avfallstyper.

1Borettslag og virksomheter som eier en eiendom og driver utleie av bolig på eiendommen omfattes av denne forskriften, jf. definisjonene i forskriften § 2.

Kapittel 2. Kommunens ansvar

§ 3.Hovedregelen om innsamling av husholdningsavfall

Kommunen har gitt det interkommunale selskapet BIR enerett på innsamling av husholdningsavfall. BIR kan videre tildele denne eneretten innenfor de ulike delene av avfallshåndteringen til heleide datterselskaper.

Uten samtykke fra BIR skal ingen andre samle inn husholdningsavfall. BIR kan fastsette nærmere retningslinjer om kriterier for tildeling av samtykke og oppfølging.

Alle boliger, som faller inn under denne forskriftens virkeområde, skal være tilknyttet renovasjonsordningen og plikter å betale avfallsgebyr.

Kapittel 3. BIRs plikter

§ 4.BIRs ansvar for renovasjonstjenesten

BIR skal sørge for oppsamlingsenheter, innsamling og transport av husholdningsavfall i tråd med føringer gitt i gjeldende avfallsplan. Investering i – og drift av avfallssystemer i utbyggings-, transformasjons- og fornyelsesområder skal dekkes av utbygger med mindre annet er avtalt.

BIR kan gi særlige retningslinjer eller inngå avtaler for å presisere ansvarsforhold og bruk knyttet til oppsamlingsenheter omtalt i denne forskriften.

BIR skal i den enkelte kommune ha avfallsmottak/gjenvinningsstasjoner for store avfallsenheter, større mengder avfall, elektriske og elektronisk avfall (EE-avfall) og farlig avfall fra bolig.1

BIR skal i den enkelte kommune ha returpunkter for kildesorterte avfallstyper fra husholdningen.

BIR skal informere om kildesorteringsmulighetene og bruk av de ulike avfallsløsningene.

BIR kan utarbeide veileder med presisering av forskriftens bestemmelser.

1Plikt til mottak omfatter også avfall med opphav i mindre virksomheter i samsvar med avfallsforskriften kapittel 1, 11 og 14.

Kapittel 4. Abonnentens og kundens plikter

§ 5.Abonnentens/kundens plikt til bruk av og betaling for renovasjonstjenesten

Abonnenten/kunden skal bruke BIR sin tjeneste for oppsamling og innsamling av husholdningsavfall, i tråd med denne forskriften.

Større enheter, farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes i oppsamlingsenhet, men leveres til en gjenvinningsstasjon.

Abonnenten plikter å betale for bruk av renovasjonstjenesten. Dette gjelder renovasjonsgebyr jf. § 9 og ved betaling for levering på gjenvinningsstasjoner.

Abonnenten/kunden har plikt til å opplyse om antall boliger og boenheter som er tilknyttet tjenesten. BIR kan øke volumet på oppsamlingsenheten (e) i forhold til avfallsmengde og antall boenheter. Abonnenten belastes kostnaden ved pålegg om økt volum.

Søknad om fritak fra renovasjonstjenesten rettes til BIR. BIR kan innvilge søknaden på visse vilkår.

§ 6.Abonnentens og kundens ansvar for oppsamlingsenheter

Abonnenten/kunden er ansvarlig for at plassering og bruk av BIR sine oppsamlingsenheter for avfall skjer i samsvar med denne forskriften, eller retningslinjer gitt i medhold av denne.

Abonnenten/kunden er ansvarlig for å sette frem oppsamlingsenheter til hentested på tømmedag eller levere avfall til felles oppsamlingsenhet, som anvist av BIR eller som er skriftlig akseptert av BIR. Abonnenten/kunden må innrette seg etter saklige endringer av hentested. Oppsamlingsenheten skal ikke plasseres på fortau eller offentlig veigrunn bortsett fra på tømmedag.

Abonnenten/kunden er ansvarlig for å plassere oppsamlingsenheten slik at den ikke vanskeliggjør renovatørens tilkomst og håndtering. Abonnenten/kunden er ansvarlig for at oppsamlingsenheten ikke medfører skade på sine omgivelser. Oppsamlingsenheten skal være ren og oppbevares slik at den ikke er til sjenanse for omgivelsene.

Abonnenten er økonomisk ansvarlig for oppsamlingsenheter som er bortkomne eller ødelagt ut over normal slitasje, og tap som følge av uaktsom bruk.

Kapittel 5. Tekniske bestemmelser

§ 7.Planarbeid og krav om renovasjonsteknisk plan

BIR skal gi uttale til planforslag1 i forbindelse med kommunens behandling og før endelig vedtak.

Ved planlegging av ny infrastruktur for avfall i boligområder under utbygging eller fornyelse, skal det utarbeides en renovasjonsteknisk plan (RTP). BIR skal gi uttale til RTP før kommunal behandling av byggesaken.

RTP skal beskrive avfallsløsningen, herunder informasjon om antall boliger, hvordan kildesortering ivaretas, plassering av oppsamlingsutstyr samt type og kapasitet. Nærmere spesifikasjoner er gitt i BIRs renovasjonstekniske norm (RTN).2

1Jf. plan- og bygningsloven kapittel 11 om kommuneplan og kapittel 12 om reguleringsplan.
2Se BIRs nettsider www.bir.no under renovasjonsteknisk norm (RTN).
§ 8.Krav til kjøring på privat vei

Private adkomstveier som BIR benytter frem til hentested for oppsamlingsenheter skal være kjørbare. De skal være forsvarlig for bruk av større kjøretøy og ha stor nok plass til at større kjøretøy kan snu. Ved bruk av private adkomstveier, kan BIR kreve at det blir inngått skriftlig avtale om rett til benyttelse av veiene for innsamling av husholdningsavfall. Avtalen inngås mellom BIR og veieiere.

Kapittel 6. Administrative bestemmelser

§ 9.Avfallsgebyr

Avfallsgebyret fastsettes årlig av kommunen i eget gebyrvedtak.

Avfallsgebyret skal så langt det er mulig differensieres slik at beløpets størrelse står i forhold til bruk av tjenesten.

Avfallsgebyret gjelder pr. hele kalendermåned. Gebyrplikten for nytt abonnement gjelder fra den første i måneden etter at abonnenten er omfattet av forskriften. Lov om eiendomsskatt § 25 3. ledd, § 26 og § 27 gjelder tilsvarende for oppgjør og innkreving av avfallsgebyret.

Avfallsgebyret er sikret med legalpant etter lov om pant § 6-1.

§ 10.Kontroll

BIR kan foreta kontroll og granskning for å sikre gjennomføringen av bestemmelsene i denne forskrift.

Fremgangsmåten ved kontroll skal følge lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 15, med mindre hjemmel for annet foreligger.

BIR kan kontrollere oppsamlingsenheter for misbruk og forsøpling. Avfall som er ulovlig hensatt og som kan spores tilbake til en person eller virksomhet, vil kunne bli belastet for opprydning etter denne forskrift § 11, 2. ledd.

Når abonnenten/kunden leverer avfall ved avfallsmottak, kan BIR kreve dokumentasjon på at avfallet er husholdningsavfall. BIR kan også foreta kontroll av de opplysningene som blir gitt.

§ 11.Pålegg om opprydding og hjemmel for kostnadsdekning og straff

BIR kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med forurensningsloven § 28 eller denne forskriften, skal fjerne avfallet og rydde opp innen en viss frist.

Dersom det er nødvendig at BIR foretar fjerning og opprydding, skal den som har overtrådt ovennevnte bestemmelser dekke rimelige kostnader BIR har hatt til dette arbeidet.

Alvorlige overtredelser av denne forskriften kan straffes med bøter.

§ 12.Delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak mv.

Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter denne forskriften er delegert fra kommunen til BIR med hjemmel i forurensningsloven § 83 annet ledd.

Kommunens oppgave med å innfordre gebyret kan delegeres til BIR.

§ 13.Klageadgang

Forvaltningslovens regler gjelder for behandling av saker etter denne forskriften.

Klage på enkeltvedtak med hjemmel i denne forskriften fremsettes for BIR. Dersom BIR opprettholder vedtaket oversendes det til en særskilt klagenemnd. Nemnda er politisk oppnevnt av BIRs eierkommuner. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.

§ 14.Forholdet til annen lovgivning

Denne forskriften griper ikke inn helselovgivning og regelverk gitt med hjemmel i slik lovgivning, som regulerer forurensing og håndtering av avfall.

§ 15.Ikrafttredelse

Denne forskriften vedtas i det respektive kommunestyre/bystyre/heradstyre og trer i kraft 1. mars 2014. Fra samme tid oppheves forskrift 11. desember 2006 nr. 1698 for håndtering av husholdningsavfall mv. – BIR, Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommuner, Hordaland.