Forskrift om renovasjon, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-01-30-111
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse13.02.2014
Sist endret
EndrerFOR-1997-11-27-1519
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30
Kunngjort13.02.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om renovasjon, Trondheim

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim bystyre 30. januar 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften skal sikre en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av avfall fra husholdninger. Den skal også bidra til en estetisk akseptabel og sikkerhetsmessig forsvarlig renovasjon i en tett by. Denne forskrift har som formål å bidra til realisering av de forpliktelser kommunen har ved lov, samt de mål og strategier Trondheim kommune til enhver tid har nedfelt i sin kommunale avfallsplan.

§ 2.Virkeområde

I Trondheim er det tvungen innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

Denne forskriften gjelder kildesortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger og bedrifter hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften omfatter alle eiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning i Trondheim kommune.

Næringsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning. Kommunen kan likevel bestemme at næringsavfall skal omfattes av ordningen innenfor gjeldende lovverk, for eksempel ved blandingsgårder.

Forskriften omfatter også bestemmelser om avfallsgebyr.

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

Eier eller langsiktig fester av grunneiendom som er omfattet av kommunal renovasjon for husholdninger. Abonnent plikter å betale renovasjonsgebyr. 

Avfall:

Kasserte løsøregjenstander eller stoffer (forurensningsloven § 27). 

Avfallsgebyr:

Gebyr som kommunen fastsetter til dekning av kostnader forbundet med håndtering av husholdningsavfall, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll mv., både kapital- og driftskostnader. Kostnadene skal fullt ut dekkes gjennom dette gebyret. Gebyrinntektene skal ikke overstige kommunens kostnader forbundet med husholdningsavfallet. Skyldig avfallsgebyr er sikret med lovbestemt pant. 

Beholder:

Mindre enhet for oppsamling av avfall, plassert på bakkenivå under 1 m³ . 

Blandingsgård:

Grunneiendom som benyttes for både nærings- og boligformål. 

Bringesystem:

Mottakstilbud der avfallet ikke hentes hos abonnenten, men der abonnent/bruker selv bringer avfallet til et sentralt punkt, slik som returpunkt, midtbypunkt og gjenvinningsstasjon. 

Bruker:

Privatperson som benytter den kommunale avfallsordningen for husholdninger, og som enten selv er abonnent eller har en formell tilknytning til en abonnent ved enten å være medlem av samme husholdning, være leieboer, borettshaver eller besøkende. Næringslivet kan også være bruker der det er blandingsgårder. 

Container:

Enhet større enn 1 m³ for oppsamling av avfall. 

Farlig avfall:

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr (avfallsforskriften § 11-3). 

Fraksjon:

Type avfall som utgjør laveste sorteringsnivå ved kildesortering. Eksempler på fraksjoner kan være restavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og matavfall. 

Gjenvinningsstasjon:

Betjent avfallsmottak for kildesortert og blandet avfall, tilgjengelig for alle kommunens husholdningsabonnenter. En gjenvinningsstasjon skal særlig tilby mottak av fraksjoner som ikke hentes av renovatør, og av større avfallsmengder enn det husholdningene vanligvis produserer. 

Grunneiendom:

Fast eiendom som er identifisert med eget gårds- og bruksnummer i offentlig eiendomsregister, ev. også feste- eller seksjonsnummer. 

Hageavfall:

Organisk avfall fra privat hage. 

Hentested:

Sted hvor oppsamlingsenhet(er) plasseres i påvente av innsamling. 

Hundelatrine:

Beholder for oppsamling av ekskrementer fra hund. 

Husholdningsavfall:

Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Innsamling:

Henting og transport av avfall fra oppsamlingsenhet til sentralt avfallsmottak eller behandlingsanlegg. 

Kildesortering:

Sortering av avfall ved kilden, det vil si der avfallet oppstår. 

Matavfall:

Avfall fra matvarer. 

Midtbypunkt:

Oppsamlingssted for kildesortert avfall fra en bestemt gruppe abonnenter/brukere. Kommunen bestemmer hvilke abonnenter/brukere som omfattes av midtbyordningen. 

Returpunkt for farlig avfall:

Lokal, ubetjent oppsamlingssted/container hvor publikum kan levere farlig avfall. 

Nedgravde oppsamlingsenheter

Stasjonære avfallssugeanlegg, mobile avfallssugeanlegg og nedgravde containere. 

Næringsavfall:

Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Oppsamling:

Samlet oppbevaring av avfallet etter kildesortering, men før det hentes av renovatør. 

Oppsamlingsenhet

Samlebetegnelse for enhet som benyttes til oppbevaring av kildesortert avfall. 

Overflateenheter

Beholdere og container som står på bakken. 

Renovasjon:

Innsamling og bortkjøring av avfall. 

Renovasjonsrett:

Stedfestet plikt og rettighet som innebærer at en bestemt grunneiendom har rett til å plassere sin enhet for avfallsoppsamling på en annen grunneiendom. 

Renovatør:

Virksomhet som samler inn og kjører bort avfall. Samme uttrykk brukes også om operatør som utfører dette arbeidet. 

Returpunkt:

Lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, f.eks. glass, tekstiler osv. 

Stoppested for renovasjonsbil:

Punkt der renovasjonsbilen stopper for pålessing av husholdningsavfall. 

Våtorganisk avfall:

Lett nedbrytbart organisk avfall, slik som matavfall og lett nedbrytbart hageavfall (gras, løv mv.).

§ 4.Innsamling av husholdningsavfall 

1. Tvungen innsamling av husholdningsavfall

Alle grunneiendommer i kommunen omfattes av avfallsordningen.

Uten skriftlig avtale med kommunen er det ikke tillatt å drive innsamling av husholdningsavfall.

Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av husholdningsavfallet. For å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Det er ikke tillatt å brenne, grave ned eller sette fra seg husholdningsavfall utenom godkjent oppsamlingssted. 

2. Risikoavfall

Kommunen har egen ordning for innsamling av risikoavfall fra husholdninger. Risikoavfall er stikkende, skjærende, sprøyter, medisiner som ikke kan håndteres sammen med husholdningsavfallet. Risikoavfallet skal kildesorteres og leveres separat til den kommunale innsamlingsordningen. 

3. Farlig avfall

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengde farlig avfall under grense angitt i sentral avfallsforskrift.

For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen både egen innsamlingsordning og mottaksordning. 

4. Døde dyr

Kommunen har mottak for døde kjæledyr som er avlivet hos veterinær, dødd hjemme eller er påkjørt. Dette gjelder ikke hester. 

5. Grovavfall

Grovavfall er den del av husholdningsavfallet som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenheten hjemme. Eksempler på grovavfall kan være; bygningsavfall, kasserte møbler også videre. Kommunen har mottak av slikt avfall på godkjent kommunal gjenvinningsstasjon.

§ 5.Kildesortering av husholdningsavfall

Den enkelte husholdning plikter å kildesortere husholdningsavfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for.

Kildesortert avfall skal holdes adskilt og legges i egne beholdere/containere som enten står hjemme hos hver husholdning, på returpunkt/midtbypunkt/miljøstasjon eller gjenvinningsstasjon.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det den er ment for. Spesielt nevnes at det ikke må legges stein, jord, trekubber, eksplosiver, selvantennende eller etsende stoffer, hageavfall, bygningsavfall, varm aske, risikoavfall slik som sprøytespisser eller døde dyr i oppsamlingsenhetene.

Ekskrementer skal heller ikke legges i oppsamlingsenhetene, med unntak av godt innpakkede bleier, små mengder med hundeekskrementer o.l.

Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres, fås ved henvendelse til kommunen. Det vises også til § 3 og § 4 i denne forskrift. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Kommunen kan gjøre endringer i hvilke fraksjoner som skal kildesorteres.

Grovavfall fra husholdninger skal leveres til godkjent kommunal gjenvinningsstasjon.

1.Hageavfall

Hageavfall komposteres i egen hage, alternativt kan det leveres til kommunens mottaksplass.

2.Hjemmekompostering

Kompostering av abonnentens eget våtorganiske avfall på abonnentens egen grunneiendom.

Abonnenter som har eget areal som er egnet for bruk av varmkompost, kan inngå kontrakt med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Det kreves at abonnenten har gått kurs og at komposteringen skjer i en godkjent beholder.

Abonnenten må selv anskaffe beholder og kompoststrø.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 6.Oppsamling og innsamling av husholdningsavfall
1. Oppsamling
1.1 Overflateenheter
1.1.1 Ansvar

Alle overflateenheter tilhører kommunen, som også har ansvar for anskaffelse og utsetting. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

1.1.2 Bruk

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer jf. § 5.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær.

Kommunen kan bestemme at spesielle fraksjoner kan hentes på annen måte.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av hentested og oppsamlingsenhet mindre enn 1 m³ . For oppsamlingsenheter større enn 1 m³ har kommunen ansvar for renhold av containerne.

Kommunen kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut i fra forskriftens målsetting.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

1.1.3 Plassering

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de gir minst mulig hygieniske ulemper og sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, både ved oppbevaring og i forbindelse med tømming. Hentestedet skal plasseres slik at hentevei blir kortest mulig. Hentevei er strekningen fra hentested for avfallet til stoppested for renovasjonsbil hvor renovatøren må frakte avfallet manuelt.

Det skal avsettes et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal for oppsamlingsenhetene.

Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enhetene omplasseres.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med kommunen.

Hentestedet for beholdere skal ligge maksimalt 10 m fra kjørbar vei og være lett tilgjengelig. Avstanden regnes fra bilens stoppested til beholderens plassering. Ved tvilstilfeller fastsetter kommunen fra hvilket punkt avstanden skal regnes fra.

Abonnenten skal søke å oppnå renovasjonsrett på annen eiendom dersom dette vil kunne lette avfallsinnsamlingen vesentlig.

Kommunen kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse.

Hentevei, utforming av hentested, avfallsrom, sjakt etc. skal godkjennes av kommunen.

Kommunen kan for visse bydeler eller grunneiendommer stille krav om innretninger som reduserer fri tilgang til oppsamlingsenhet eller nedkast og som bidrar til bedre brannsikkerhet. Slike innretninger kan være låsing av beholder eller nedkast, oppbevaring av beholder bak port eller dør, låsing av dør mv.

1.2 Nedgravde oppsamlingsenheter
1.2.1 Ansvar

Alle nedgravde oppsamlingsenheter tilhører kommunen. Kommunen kan bestemme at enkelte deler skal være i privat eie, for eksempel betongelement for nedgravde containere. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, samt foretar og bekoster reparasjon og utskifting etter behov for de delene av installasjonen kommunen eier.

I forbindelse med at kommunen skal eie utstyr som står plassert på privat grunn, må det tinglyses bruks-, vedlikeholds- og utskiftingsrett på eiendommen.

1.2.2 Bruk

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer jf. § 5.

Kommunen har ansvar for renhold av nedgravde oppsamlingsenheter, med unntak av installasjoner innomhus for avfallssug.

1.2.3 Plassering og dimensjonering

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de gir minst mulig hygieniske ulemper og sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, både ved oppbevaring og i forbindelse med tømming.

Det skal avsettes et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal for oppsamlingsenhetene.

Plassering og dimensjonering av nedgravde oppsamlingsenheter skal følge gjeldene renovasjonsteknisk norm for Trondheim kommune.

2. Innsamling
2.1 Forutsetninger for innsamling

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften i henhold til § 4 og § 5.

2.2 Rutiner for innsamling

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Det er ulike tømmefrekvenser for ulike typer kildesortert avfall. For nærmere opplysninger om tømmefrekvenser henvises til egen informasjon.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmeplan.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

2.3 Fremkommelighet for renovasjonsbiler

Med adkomstvei menes her vei som renovasjonsbilen benytter fram til hentested for oppsamlingsenheter. Slike veier skal være kjørbare for større kjøretøy og ha tilstrekkelige snumuligheter. Adkomstvei for normal renovasjonsbil bør i hovedsak tåle akseltrykk på 10 tonn, ha veibredde på minimum 3,5 meter, fri høyde på minimum 4,5 meter og stigning på maksimalt 8 %. Kommunen kan bestemme at andre kjøretøy har andre krav til adkomstvei.

I perioder med is og snø må adkomstvei være tilstrekkelig ryddet og sandstrødd. Kommunen kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året.

Abonnentene plikter å fjerne vegetasjon som vanskeliggjør fremkommelighet for renovasjonsbilen. Dette gjelder også vegetasjon på annen manns grunn.

Abonnenten skal søke avklaring, endring eller håndheving av veirett der veirettslige forhold vanskeliggjør effektiv renovasjon.

2.4 Fremkommelighet for renovatør

Transportvei skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres med faste kjøreramper med maksimal helning 1:4.

I perioder med is og snø må transportvei og hentested være tilstrekkelig ryddet, sandstrødd og uten fare for takras etc. Kommunen kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året.

Oppsamlingsenhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr.

§ 7.Delegering

Forurensningsmyndighet etter denne forskrift tilligger kommunen, som kan delegere sin myndighet til Formannskapet. Formannskapet kan videre delegere sin myndighet til annen forvaltningsenhet.

§ 8.Klageadgang

Enkeltvedtak fattet etter delegasjon med hjemmel i denne forskrift kan påklages. Klageinstans er formannskapet.

§ 9.Sanksjoner og straff

Ved brudd på abonnentens plikter vil det bli gitt melding fra kommunen om at forholdet må rettes. Dersom retting av forholdet ikke skjer, kan kommunen gjennom enkeltvedtak ilegge abonnenten et tilleggsgebyr til dekning av kommunens merkostnader. Brudd på abonnentens plikter innebærer her bl.a. manglende eller feilaktig sortering, overfylte eller for tunge beholdere, feilaktig plassering av beholder, sterkt redusert fremkommelighet på adkomstvei/hentevei og bruk eller håndtering av beholdere i strid med denne forskriften.

Renovatøren kan nekte å tømme oppsamlingsenheten fram til forholdene er rettet på. For å unngå eventuelle hygieneproblemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenheten hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 10.Forholdet til helseforskrifter

All håndtering av husholdningsavfall med tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den lokale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Den lokale helsemyndighet har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra og med kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Denne forskriften erstatter avfallsforskrift 27. november 1997 nr. 1519, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.