Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Eidsberg kommune, Østfold

DatoFOR-2014-02-27-1109
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse28.08.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort28.08.2014   kl. 14.15
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Eidsberg

Hjemmel: Fastsatt av Eidsberg kommunestyre 27. februar 2014 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle faste eiendommer i kommunen.

§ 3.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. november til 15. april.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.