Forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg, Rømskog kommune, Østfold

DatoFOR-2014-03-14-558
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse14.03.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forRømskog kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79
Kunngjort24.04.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om tvungen slamtømming, Rømskog

Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre 20. mars 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 34 og § 79.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, slik at forurensning ikke fører til helseskade eller helsemessig ulempe, går ut over trivsel eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Den skal også sikre lik behandling av alle eiendommer med private avløpsanlegg.

§ 2.Virkeområde

Alle eiendommer som har eget sanitæranlegg i Rømskog kommune er omfattet av forskriften.

Forskriften gjelder tømming og transport av slam fra renseinnretninger for sanitært avløpsvann og tilsyn med nevnte anlegg.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent: Eier av eiendommen som omfattes av den kommunale tømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent hvis ikke annet er avtalt.
-Slam: Produkt fra mindre renseinnretninger som slamavskillere, minirenseanlegg, tette oppsamlingstanker, gråvannsrenseanlegg.
-Slamavskillere (septiktank): Tank inndelt i ett eller flere kammer for avslamming av avløpsvann før avløpsvannet går videre til rensing. Slamavskiller kan også bestå av flere kummer der hver kum utgjør et kammer, og som samlet danner en enhet.
-Oppsamlingsenhet: Slamavskiller, tett tank eller annen oppsamlingstank for avløpsslammet, herunder minirenseanlegg, fordelingskum og pumpekum inneholdende sanitært avløpsslam.
-Med gråvann menes avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
-Med svartvann menes avløpsvann fra toalett.
-Bomtur kalles fremmøte av slamrenovatøren på eiendom når det ikke kan foretas tømming av forskjellige årsaker. Det kan være at veien til anlegget ikke er kjørbar på grunn av dårlig vedlikehold eller hinder i veien. Anlegget kan også være utilgjengelig for tømming.
-Ekstratur kalles fremmøte av slamrenovatør på eiendom utenom planlagt tømmerute. Det oppstår ved ekstraordinært tømmebehov eller ved nytt fremmøte etter bomtur.
-Tømmerutine kalles utregning av antall tømminger som er nødvendig basert på anleggets størrelse og antall personer i husstand.
-Tetthetskontroll kalles utvidet kontroll med tette samleinnretninger for slam. Det skal også kontrolleres om det er nivåalarm i tanken og om denne fungerer. Spor etter utslipp som kan være fra tanken skal også undersøkes.
§ 4.Kommunal innsamling av slam

Kommunen skal tømme slamavskillere, minirenseanlegg, tette tanker og andre sanitæranlegg for avløpsslam.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med tyngre kjøretøy. Adkomst skal ha tilstrekkelig bæreevne og avstand fra vei til anlegg skal ikke overstige 30 meter og 5 meter løftehøyde fra bunn i kum til tank på bil.

Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Alle kummer må føres opp slik at toppen på kummen er lett å finne og betjene.

Ved alle forhold som medfører utilstrekkelig tømmerutine plikter abonnenten å melde dette til kommunen. Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.

Abonnenten skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan spørre etter dokumentasjon på tilsyn av anlegg.

Abonnenten skal sørge for at anlegget er i forskriftsmessig stand.

Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven.

§ 6.Slamrenovatørens rettigheter og plikter

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes.

Renovatør skal melde inn alle observerte avvik inkludert om det er foretatt bomtur eller ekstratur.

Planlagt tømming og transport skal foretas innenfor tidsrommet kl. 0700 til 2100 mandag til fredag, helligdager unntatt. Unntaksvis kan tømming og transport skje på lørdager inntil kl. 1800. I ekstraordinære situasjoner tømmes anlegg ved behov.

§ 7.Tømmefrekvens

Varsel om tømming vil bli annonsert i lokalpressen og på kommunens nettsider. 

Boliger


Slamavskillere med WCÅrlig
Slamavskillere uten WCMinimum hvert 3. år
Tette oppsamlingstankerÅrlig eller når den er påviselig full
Minirenseanlegg med våtslamlagerÅrlig
 

Fritidsboliger/Hytter


Slamavskillere med WCMinimum hvert 2. år eller når den er påviselig full
Slamavskillere uten WCMinimum hvert 3. år
Tette oppsamlingstankerMinimum hvert 2. år eller når den er påviselig full
Minirenseanlegg med våtslamlagerMinimum hvert 2. år eller når den er påviselig full

Tetthetskontroll (tette oppsamlingstanker) skal utføres hvert 5. år. Dokumentasjon skal sendes kommunen.

Kommunen kan bestemme tømmerutiner/frekvens for alle anlegg som er omfattet av forskriften.

§ 8.Tømmegebyr

Abonnenten skal betale gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen. Gebyret skal dekke kommunens kostnader for tjenesten. Kostnadene omfatter administrasjon, tømming av slam samt behandling av slam ved mottak.

§ 9.Innkreving av gebyr og renter

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 10.Saksbehandlingsgebyr etter forurensningsloven

Dersom kommunens saksbehandling knyttet til kontroll og/eller pålegg om utbedring krever vesentlig større arbeidsinnsats enn det som ligger til grunn for alminnelig tømmegebyr, kreves det saksbehandlingsgebyr, jf. forurensningsloven § 52a.

Kommunen fastsetter årlig gebyrets størrelse (normalt i kommunens årsbudsjett).

§ 11.Klageadgang

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages jf. forvaltningslovens § 2 første ledd.

§ 12.Overtredelser

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages jf. forvaltningslovens § 2 første ledd.

§ 13.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.