Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Hol kommune, Buskerud

DatoFOR-2014-04-30-597
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.05.2014
Sist endret
EndrerFOR-2007-11-29-1377
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort08.05.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Hol

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hol kommunestyre 30. april 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt lokale reglement, bestemmelser og regulativ. De viktigste dokumentene er listet under:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
3.Forskrift 30. oktober 2006 om krav til målere.
4.Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Hol kommune (dette dokument).
5.Gebyrregulativ for vann- og avløp.
6.Gjeldene normalreglement for sanitæranlegg, tekniske bestemmelser.
7.VA Norm vedtatt av Hol kommunestyre 7. mars 2013 i sak 15/13.
8.Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser i sak 17/14.
§ 1-1.Formål

Forskriften gir bestemmelser om betaling av gebyr for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter.

§ 1-3.Definisjoner 

Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboka (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som framgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27, § 28, § 29 og § 31 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke en andel av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Avløpsledning:

Med avløpsledning forståes i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann eller felles ledninger for disse avløpstyper. 

Avløpsvann:

Vann som slippes ut etter bruk i husholdninger eller industriprosesser, samt overvann i fellessystem og infiltrasjonsvann. 

Boenhet:

Bolig med et eller flere rom, eget bad/WC og kjøkkendel, og med separat inngang.

Boenhet blir definert ut fra bygningsnummer i Matrikkelen, og max 1 stk. fastledd for vann og avløp pr. bygningsnummer. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Jfr. plan- og bygningsloven § 31-2 og § 31-6. 

Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i tinglysingsregisteret. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom. 

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat ledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private ledningen. 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte, stølsbu eller godkjent seksjonert del av bygg. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyr. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

§ 1-4.Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

a)Engangsgebyr for tilknytning, for henholdsvis vann og avløp
b)Årsgebyr, for henholdsvis vann og avløp
c)Eget gebyr for bestemte tjenester som for eksempel leie av målere.

Gebyrsatser og gebyr for bestemte tjenester vedtas av kommunestyret i eget regulativ.

§ 1-5.Klage og omgjøring

Enkeltvedtak truffet i medhold av denne forskriften kan påklages til kommunen.

Gebyr må betales innen forfallsdato, unntatt når kommunen skriftlig har gitt frist for betalingen.

Kommunen kan etter skriftlig søknad frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Kommunens avgjørelse er å betrakte som et enkeltvedtak.

§ 1-6.Innbetaling av gebyr

Årsgebyrene blir fordelt over minst 2 terminer pr. år. For eiendommer som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, kan kommunen kreve à konto betaling pr. termin. Årlig avregning blir utført en av terminene etter måleravlesning.

Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling seinest ved tilknytning. Arbeid som krever byggetillatelse, herunder graving og fylling, må ikke settes i gang før gebyret er betalt. Dette gjelder enten det er krav om byggetillatelse etter plan- og bygningslova § 20-1 eller melding etter § 30-1, § 30-4, § 30-5 eller § 20-2.

Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 tilsvarende.

For alle nybygg og eksisterende bygg som tilknyttes eller er pålagt tilknytning til offentlig vann- og/eller avløp, innkreves fullt årsgebyr fra og med den dato da vann- og/eller avløpsledningen legges inn på eiendommen. For tilbygg e.l. som medfører endret årsgebyr innkreves justert årsgebyr fra og med et halvt år etter den dato da igangsettingstillatelse er gitt eller melding og tiltak er mottatt.

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med lovpant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1. Både årsgebyr og engangsgebyr for tilknytning er ellers tvangsgrunnlag for utlegg jf. tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7. Innkreving av gebyrene skjer etter reglene for innkreving av skatt.

Kap. 2. Tilknytingsgebyr

§ 2-1.Gebyrplikt

Tilknytingsgebyr for vann og avløp skal betales for:

a.Nybygg.
b.Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet.
c.Eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent.
d.Tilbygg/omgjøring av boliger/hytter/næring som krever ny tilkobling til hovedledning.
e.Annen permanent tilknytning til kommunalt vann eller avløpsanlegg som krever ny tilkobling til hovedledning.
§ 2-2.Utforming av gebyret

For bolig skal tilknytningsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp utgjøre et fast beløp pr. boenhet. For andre bygg skal tilknytningsgebyret utgjøre et fast beløp pr. eiendom dersom et bygg er oppdelt i flere eiendommer, for eksempel gjennom seksjonering.

For bygg som består av både bolig og annet type lokale, betales gebyr for hver av delene etter reglene i 1. ledd.

Dersom bygget erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes disse enhetene fra ved beregning av tilknytningsgebyret. Vilkåret er at ny igangsettingstillatelse gis innen 5 år etter at bebyggelsen er fjernet eller frakoplet. At det er færre enheter, gir ikke abonnenten grunnlag for krav om refusjon.

Tilknytningsgebyret kan differensieres for bolig- og fritidseiendommer som ligger i kommunalt eller privat boligfelt og som har betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnad for vann- og avløpsanlegg.

§ 2-3.Beregning av gebyret

For bolig- og fritidseiendommer fastsettes tilknytningsgebyret i forhold til bebyggelsens samlede areal. For næringsvirksomhet fastsettes tilknytingsgebyret etter beregnet maksimal belastning.

For midlertidige bygg og brakker beregnes ikke tilkoblingsgebyr - kun årsgebyr.

Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytning krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 2-4.Gebyrsats for tilknytning som ikke er godkjent

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldene sats på det tidspunktet kravet framsettes.

Eiendom med manglende innrapportering av tilkobling innen gitt frist dvs. tilkoblingstidspunkt, ilegges et ekstra gebyr 1 ganger tilkoblingsgebyret maks kr 50 000,- totalt for både vann og avløp.

§ 2-5.Ansvar og betalingsfrist

For nybygg er tiltakshaver ansvarlig for betaling av gebyret. For eksisterende bygg har hjemmelshaver/eier ansvaret.

Gebyret skal være betalt senest når tilknytning foretas.

Kap. 3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a.er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg.
b.er pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpet (lov om kommunale vann og kloakkavgifter § 1 og § 2).
§ 3-2.Utforming av gebyra

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med:

a.en fast del (abonnementsgebyr)
b.en mengdeavhengig del (forbruksgebyr).

Abonnementsgebyret er et fast beløp som belastes alle abonnenter og beregnes pr. eiendom eller boenhet tilsvarende som tilknytningsgebyr.

Forbruksgebyret er et variabelt gebyr som beregnes ut fra forbruk: målt eller stipulert. Eiendommer som har godkjent måler betaler forbruksgebyr basert på vannforbruk og pris pr. m³ . Øvrige abonnenter betaler forbruksgebyr etter stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens samlede areal.

§ 3-3.Eiendom uten godkjent tilknytning

Dersom tilknytningen ikke er godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyr etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakopling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoplingen er godkjent.

§ 3-4.Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvaret for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles måler, er solidarisk ansvarlig for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annet er fastsett i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

§ 3-5.Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten har ansvar for at kommunen har rett data om abonnementsforholdet.

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. Inntil kommunen har mottatt melding om endringer skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

Dersom mangelfulle eller feil opplysninger har ført til feilaktig gebyrberekning skal beregningene rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer dekkes ikke.

§ 3-6.Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr. Vannforbruk til sprinkelanlegg er ikke gebyrpliktig.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er plugga ved hovedledningen.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekking av merkostnadene.

For spillvann fra produksjonsprosess eller liknende som etter tillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning, direkte til vassdrag eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat.

§ 3-7.Betaling etter stipulert forbruk

Betaling etter stipulert forbruk gjelder for:

a.Eksisterende boliger/fritidsboliger som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning og som ikke har installert vannmåler.
§ 3-8.Betaling målt forbruk

Betaling etter målt forbruk gjelder for:

a.Alle typer nybygg som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
b.Eiendom som har utvendig eller innvendig basseng på over 3 m³ .
c.Alle midlertidige tilknytninger til kommunal vann- og/eller avløpsledning.
d.Næringseiendommer.
e.Alle nye tilkoblinger.

Eksisterende abonnenter som betaler etter stipulert forbruk, har rett til å få montert måler og betale gebyr etter målt forbruk.

Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk å installere måler, og betale gebyr etter målt forbruk.

Abonnent som har installert måler, kan ikke kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

§ 3-9.Tillegg i årsgebyr

Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av eget vann- og/ eller avløpsanlegg innen en gitt frist, og der dette medfører merkostnader for kommunen.

Tilleggsgebyr kan også ilegges der abonnenten unnlater å montere pliktig vannmåler.

Gebyrets størrelse bestemmes av kommunen og skal være i samsvar med kommunens kostnader knyttet til forholdet.

§ 3-10.Fradrag i årsgebyr:

Abonnenten har rett til redusert gebyr ved:

a.ikke varslet avbrudd i vannforsyninga i mer enn 24 timer.
b.ikke varslet avbrudd i vannforsyninga mer enn 2 ganger i løpet av et kalenderår, og der hvert avbrudd varer lenger enn 8 timer.
c.Når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes før bruk til drikke eller matlaging.

Vilkår for gebyrreduksjon er at avbruddet skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensning i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg.

Sats for gebyrreduksjon fastsettes i regulativet for gebyrsatser.

Krav om redusert gebyr må fremmes innen 4 uker etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

Kap. 4. Vannmåler

§ 4-1.Installasjon

Kommunen bestemmer:

-Hvor mange målere den enkelte abonnent skal ha
-type, størrelse og plassering
-når måler skal installeres.

Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende eiendom med måler, skal hver av de nye enhetene ha egen måler. Abonnenter kan samarbeide om felles måler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyret fordeles på abonnentene etter reglene i § 3-4 andre ledd.

Måler skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk. For eksisterende eiendom når denne tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr og tilleggsgebyr inntil måler er installert. For annen eiendom betales gebyr og tilleggsgebyr etter skjønn.

§ 4-2.Eierforhold

Måleren er kommunens eiendom.

§ 4-3.Kostnader

Måler som skal nyttes overfor kommunen som grunnlag for beregning av årsgebyr, bekostes av kommunen. For anskaffelse og installasjon av måleren betales en årlig leie, som utgjør 15 % av måler- og installasjonskostnaden.

§ 4-4.Avlesing

Abonnenten skal lese av måleren så nær fastsett tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsett frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesing, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan fastsette særskilt gebyr for dette.

§ 4-5.Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler tilgjengelig for avlesning og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadet eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plomberingen av måler er brutt. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 4-6.Nøyaktighetskontroll

Kommunen skal veilede abonnenten om egnet metode for egentesting av måler. Både kommune og abonnent kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler.

Nøyaktighetskontrollen skal foretas av ekstern kontrollinstans. Kontrollen foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet.

Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom testresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.

§ 4-7.Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålingen.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen antas å ha oppstått. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer dekkes ikke.

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

Er plomberinga av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

§ 4-8.Utskifting og flytting

Utskifting av måler bekostes av kommunen, men av abonnenten dersom behovet for utskifting skyldes forhold abonnenten har ansvar for.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

Kap. 5. Ikrafttreden mv.

§ 5-1.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrifter

Denne forskriften trer i kraft fra 1. mai 2014. Fra samme tid oppheves forskrift 29. november 2007 nr. 1377 for vann- og avløpsgebyrer, Hol kommune, Buskerud.