Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller, Bodø kommune, Nordland

DatoFOR-2014-05-07-1323
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse07.05.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø kommune, Nordland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§15a-4, LOV-1981-03-13-6-§81
Kunngjort30.10.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om fettholdig avløpsvann, Bodø

Hjemmel: Fastsatt av Bodø bystyre 7. mai 2014 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 81.

§ 1.Formål

Lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett og krav om fettavskiller skal sikre at fett separeres fra avløpsvann for å unngå driftsproblemer. Forskriften skal påse at fettavskiller driftes riktig slik at den virker etter hensikten.

§ 2.Fettholdig avløpsvann

Fettavskiller tilknyttes spillvannsledning for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett fra avløpsvann. Fettholdig avløpsvann kan skape problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

§ 3.Virkeområde – virksomheter som skal ha fettavskiller
(1) Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettavskiller. Virksomheter som omfattes av denne forskrift:
a)bedrifter som produserer eller frembyr fettholdig næringsmidler (slakterier, meierier, bakerier, ferdigmatprodusenter/catering, stormarkeder med ferskvaredisk, etc),
b)spisesteder som restauranter, kafeer, gatekjøkken, kantiner, etc,
c)institusjoner og lignende med kantine/kjøkken.
(2) Både nyetablerte og eksisterende virksomheter omfattes av denne forskrift.
(3) Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve at også andre virksomheter som slipper avløpsvann med fettinnhold mer enn 150 mg/l inn i offentlig avløpsnett, skal installere fettavskiller.
(4) Kommunen kan ved søknad gi dispensasjon fra kravet om fettavskiller ved virksomheter som i utgangspunktet omfattes av kravet, dersom fettkonsentrasjonen i avløpet ikke overskrider 150 mg/l
§ 4.Avløpsvann som skal føres til fettavskiller
(1) Bare avløpsvann som inneholder fett av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ledes inn i fettavskilleren. Spillvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner, oppvaskmaskiner, overvann og kjølevann skal ikke ledes til fettavskiller. Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder, etc. skal ikke ledes til fettavskiller, men til egen separat oljeutskiller. Utslipp av oljeholdig avløpsvann er regulert i forurensingsforskriften kapittel 15.
(2) Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett skal ikke ledes til fettavskiller. Frityrfett skal samles opp og leveres til godkjent mottak.
§ 5.Søknad

Påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er søknadspliktig og skal godkjennes av kommunen. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet som ikke har tillatelse og ved vesentlig endring av påslipp.

§ 6.Dimensjon og plassering

Fettavskilleren dimensjoneres ut i fra mengden avløpsvann og avløpsvannets beskaffenhet. Det må fastsettes en maksimal dimensjonerende vannføring. Fettavskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til Norsk Standard (NS-1825-1 og NS-1825-2).

§ 7.Drift, vedlikehold og rapportering
(1) Virksomheten skal sørge for regelmessig tømming og rengjøring av fettavskiller. Tømmehyppigheten vil avhenge av fettavskillerens utforming og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppighet på 4-12 ganger pr. år vil være normalt. Minimumskrav for tømming er 2 ganger pr. år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve endring av tømmehyppigheten dersom det er behov for det.
(2) Avskilt fett skal leveres til godkjent mottak. Dokumentasjon på levering skal framvises kommunen i årsrapport/kontroll.
(3) Virksomheten skal sende inn årsrapport innen 1. februar for foregående år.
(4) Minst en gang pr år skal avskillervolumet tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk. Samtidig skal alle overflater inspiseres og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur, osv.
(5) Konsentrasjon av fett i avløpsvann som ledes til kommunalt avløpsnett skal ikke overskride 150 mg/L. Virksomheter med fettholdig avløpsvann skal på oppfordring fra kommunen dokumentere avløpsvannets fettinnhold.
(6) Temperaturen på avløpsvann ut fra fettavskilleren skal ikke overstige 30° C.
(7) Kommunen skal ha uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått. Kommunen kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som angår fettavskiller.
§ 8.Dispensasjon

Kommunen kan ved enkeltvedtak gi dispensasjon fra krav i forskrift i tilfeller hvor aktiviteten i virksomheten er av en slik art at den ikke medfører fettholdig avløpsvann eller for virksomheter hvor behovet for tømming er lavere enn minimum tømmehyppighet.

§ 9.Ansvar

Virksomheten har ansvar for å etterfølge bestemmelsene i denne forskrift.

§ 10.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i denne forskrift blir gjennomført, kan kommunen treffe vedtak om tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73 jf. forurensingsforskriften § 41 -6.

§ 11.Erstatning

Overtredelse kan gi grunnlag for krav om skadeserstatning jf. forurensingsloven kap 8.

§ 12.Avvik

For virksomhet som har avløpsvann som virker fordyrende eller besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg vises det til lokal forskrift 8. desember 2011 nr. 1389 om vann- og avløpsgebyrer § 11 (2).

§ 13.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til fylkesmannen jf. forurensningsforskriften § 41-5. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 7. mai 2014.