Vedtekter for kommunale barnehager, Enebakk kommune, Akershus

DatoFOR-2014-05-19-1025
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse15.08.2014
Sist endret
EndrerFOR-1988-05-30-784
Gjelder forEnebakk kommune, Akershus
HjemmelLOV-2005-06-17-64-§7
Kunngjort07.08.2014   kl. 15.00
KorttittelVedtekter for kommunale barnehager, Enebakk

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Enebakk kommunestyre 19. mai 2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 7.

Administrasjon

Kommunestyret i Enebakk v/utvalg for kultur, oppvekst og skole har ansvaret for forvaltning av barnehagene i kommunen, herunder tilsynet av barnehagene (bhl. § 16).

Flateby, Kirkebygden og Ytre Enebakk barnehage eies av Enebakk kommune og drives i samsvar med lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager, de forskrifter og retningslinjer som Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsetter, kommunale vedtak og rutiner samt planer for den enkelte barnehage. Den enkelte barnehages virksomhet er beskrevet i barnehagens virksomhetsplan.

Enhetsleder er den enkelte barnehages administrative leder og har det overordnede pedagogiske ansvaret og oppfølging av den daglige driften. Enhetslederens nærmeste overordnede er kommunalsjef for Kultur, oppvekst og skole. 

Foreldreråd (FAU) og samarbeidsutvalg (SU)

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre og ansatte likt representert, representant fra eier (politiker) og enhetsleder. Enhetsleder er sekretær for samarbeidsutvalget.

Lover, hjemmel 

Formålsparagrafen

Bhl. § 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

Taushetsplikt

De ansatte i barnehagene, samt alle som behandler saker etter bhl., har taushetsplikt om de forhold de blir kjent med. Taushetsplikten er hjemlet i bhl. og forvaltningsloven, § 13 til § 13f. 

Opplysning og meldeplikt

Barnehagen har opplysningsplikt til sosialtjenesten (bhl. § 21) og lov om barneverntjenester (bhl. § 22). 

Politiattest (bhl. § 19)

Ved tiltredelse må de ansatte fremlegge politiattest av ny dato. Kommunen kan kreve politiattest av andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen.

Helse, miljø og sikkerhet

Barnehagene skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Barnehagene bruker Kvalitetslosen som system for håndtering av avviksbehandling. 

Helseforhold

Hver barnehage har opprettet et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomhetene (interkontrollforskriften).

Link til internkontrollforskriften:

http://lovdata.no/forskrift//1996-12-06-1127

Link til forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler:

http://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928

1.Når et barn skal begynne i barnehagen, skal det legges frem en erklæring om barnets helse. Dersom barnet har fulgt ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. (Bhl. § 23)
2.Barnehagens personale har plikt til å levere egenerklæring vedrørende tuberkulosekontroll. (Bhl. § 23)
3.Helsemyndighetene i kommunen fører tilsyn med de helsemessige og hygieniske forhold i barnehagene, jf. lov om miljørettet helsevern.

Driften

Barnehagene har åpent fra 07.00–17.00. Barnehagene tilbyr 100 % plass.

Barnehagene er stengt julaften, romjula, påskeuka, samt sommerstengt uke 29. 

Ferie

Ferieavvikling kan føre til sammenslåing av oppholdssted innenfor barnehager i kommunen. Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. (Juli er betalingsfri). Barnas sommerferie må være fastlagt senest 1. mai. Barnas hovedferie, 3 uker må tas i perioden uke 26–33. 

Måltider

Barna får et måltid pr. dag, 4 dager i uka. Kostpenger betales etter gjeldende satser og kreves inn sammen med foreldrebetalingen. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. 

Planleggingsdager

Barnehagene har 5 planleggingsdager pr. år. Dato for planleggingsdagene fastsettes administrativt og barnehagene følger planleggingsdagene til SFO. Barnehagene holder stengt på planleggingsdagene.

Opptak mv.

Kommunen, ved barnehagekonsulenten, legger til rette for en samordnet opptaksprosess som enhetsledere i alle godkjente barnehager i kommunen er deltagende i. Barnehageplasser må søkes elektronisk via barnehageportalen. Barnehagene er godkjente for barn i alderen 0–6 år.

Barnehageåret starter 15. august. Barnehageplass gis frem til barnet begynner på skolen. Skolestartere har oppstart ved SFO 1. august. Disse må ha tatt ut ferien sin innen utgangen av juli.

Ved fraflytting fra kommunen, vil barnet miste plassen etter 1 måneder fra flyttetidspunktet. 

Rett til barnehageplass

Ot.prp.nr.52 (2007-2008) om lov om endring i barnehageloven, rett til barnehageplass, ble vedtatt i Stortinget den 12. juni 2008. Loven trådte i kraft fra 1. januar 2009.

Kommunens ansvar: «Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.»

Innholdet i retten til barnehageplass: § 12a: «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt.»

Det følger av Ot.prp.nr.52 (2007-2008) pkt. 4.7.6. at kommunen har oppfylt retten til barnehageplass for søkere som har fått barnehageplass i samsvar med første eller andre ønske, eller i samsvar med § 12a. Dette betyr at kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:

Barnet får sitt første ønske oppfylt

Barnet får sitt andre ønske oppfylt

Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a.

Søknadsfristen for opptak blir kunngjort i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Søknad må gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside, nødvendig dokumentasjon må ettersendes. Søknadsfristen er innen 1. mars. 

Klagebehandling

Klage på vedtak om opptak behandles av kommunens klageorgan. Opptak i løpet av barnehageåret foretas av opptaksmyndigheten ved at barnet tas inn i tråd med barnehagens vedtekter. 

Opptakskriterier

Alle barn med rett til barnehageplass vil ved for stor søkermasse, vil bli tilbudt plass i en annen barnehage i kommunen. I slike tilfeller vil barnehageplassen bli tildelt etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1.Barn med nedsatt funksjonsevne jf. bhl. § 13.
2.Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd.
3.Barn hvor deres livssituasjon tilsier at de har særlig behov for det tilbudet barnehagen kan gi. Skriftlig dokumentasjon må fremlegges.
4.Barn av personale i barnehagen.
5.Barn av aleneforsørgere som er i arbeid eller under utdannelse utenfor hjemmet.
6.Søsken til barn som har plass i barnehagen. Ved ellers like forhold blir plassene tildelt for å utjevne innad i avdelingsgruppen i forhold til alder og kjønn. Dersom to søkere står likt også i forhold til alder og kjønn vil det bli foretatt trekk.

Oppsigelse eller endring av barnehageplass

Innen 15. februar hvert år må foreldre til barn som ønsker endringer på barnehageplassen, melde fra om dette via barnehageportalen.

Barnehageplassen sies opp via barnehageportalen med en måneds oppsigelsestid fra den 1. eller 16. i måneden.

Oppholdsbetalingen løper for hele oppsigelsestiden. Dersom plassen sies opp etter 1. april må man betale ut barnehageåret, t.o.m. 15. august. Unntak fra dette kan skje etter individuell behandling av skriftlig søknad.

Betaling

Kommunestyret fastsetter betalingsregulativ for barns opphold i Enebakk kommunes barnehager.

Arbeid med innkreving av foreldrebetaling legges til kommunekassen. Betaling forfaller den 15. i hver måned på tilsendt giroblankett. Manglende betaling i 2 måneder, kan medføre oppsigelse av plassen med 1 måneds varsel.

Det gis betalingsfritak i juli måned som kompensasjon for barnas ferie.

Søknad om redusert betaling for barnehageplass sendes kultur og oppvekst v/barnehagekonsulent på eget skjema. Ved manglende dokumentasjon av inntekt settes betalingen på høyeste sats.

Dersom plassen misligholdes kan plassen sies opp. Mislighold vil si at en ikke benytter barnehageplassen, ikke betaler eller misbruker barnehagens åpningstid.

Ved sammenhengende sykefravær i en måned eller mer gis fritak for betaling i sykdomsperioden. Legeattest må fremlegges.

Det gis ikke adgang til å søke permisjon med fritak for betaling i barnehageåret.

Foreldre som henter sine barn i barnehagen etter stengetid kan avkreves et omkostningsgebyr for ekstra lønnsutgifter barnehagen blir påført. Gebyret skal dekke påbegynt hel time. Gebyr brukes ikke dersom foreldrene har blitt forsinket på grunn av ekstraordinære forhold, som f.eks. ekstreme værforhold, og dette er en engangshendelse. Stadig for sent hentet barn vil anses som mislighold av barnehageplassen, og kan medføre at plassen blir sagt opp.

Arealnorm

Veiledende normer for arealutnyttelse i barnehagene i Enebakk kommune er:

Leke- og oppholdsareal for barn med heldagsopphold:

-barn over 3 år: 4 m² netto pr. barn,
-barn under 3 år: 5,3 m² netto pr. barn.
-Veiledende utearealet bør være ca. 6 ganger innearealet.

Forsikring

Alle barn i barnehage er kollektivt ulykkesforsikret pt i forsikringselskap KLP, i henhold til de til enhver tid gjeldende avtaler.

Personalet har ansvar for barna i barnehagens åpningstid. Bringing og henting er foreldre/foresattes ansvar.

Det blir ikke gitt erstatning ved tap og/eller skade på eiendeler eller klær.

Endringer

Endringer av vedtektene kan foretas av KOS-utvalget etter at samarbeidsutvalgene har uttalt seg.

Ikrafttredelse

Vedtekten trer i kraft 15. august 2014. Samtidig oppheves forskrift 30. mai 1988 nr. 784 for kommunale barnehager, Enebakk kommune, Akershus.