Forskrift utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Søndre Land kommune, Oppland

DatoFOR-2014-05-26-1975
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse26.05.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøndre Land kommune, Oppland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort14.07.2016   kl. 12.45
KorttittelForskrift utslipp av sanitært avløpsvann, Søndre Land

Hjemmel: Fastsatt av Søndre Land kommunestyre 26. mai 2014 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9. 

Forskriften beskriver hvilke løsninger man ønsker skal benyttes i Søndre Land kommuner på avløp i spredt bebyggelse – vedtatt i kommunestyret 26. mai 2014.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til utslipp fra mindre avløpsanlegg i Søndre Land kommune, slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Søndre Land kommune, som ikke er tilkoblet kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe.

§ 3.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften.

I tillegg gjelder følgende:

-Med svartvann menes avløpsvann fra vannklosett.
-Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunnen eller oppsamlingstank.
-Med resipient menes vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern).
-Med hydrogeologisk kompetanse menes kompetanse om grunnvann og rensing av avløpsvann i infiltrasjonsanlegg. Man må ha tilstrekkelig kunnskap innenfor fagområdene geologi, hydrogeologi og vannkjemi til å kunne vurdere sentrale parametere som: infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet og rensemedium.
-ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp.
§ 4.Avløpsnett

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til

a)avløpsvannets mengde og egenskaper
b)forebygging av lekkasjer, og
c)begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.
§ 5.Utslippskrav

Alle utslipp skal tilfredsstille rensekrav satt i forurensingsforskriftens del IV kap. 12-8, utslipp til følsomt og normalt område, bokstav a).

Utslippskravet er i tillegg skjerpet i forhold til § 12-8 ved en prioritering av tillatte renseløsninger basert på erfaringer om renseeffekt og driftssikkerhet (kfr. VA-Miljøblad).

For minirenseanlegg og våtmarksfilter er det i § 13 fastsatt krav til prøvetaking og konsentrasjonskrav for utløpsprøver.

§ 6.Krav til kompetanse

Den som utfører grunnundersøkelse og/eller prosjektering av avløpsanlegg skal ha tilstrekkelig hydrogeologisk kompetanse. Kravet til kompetanse vil variere ut fra lokale forhold. Områdets grunnforhold, ev. krav til områdevurderinger og resipientvurderinger vil være avgjørende i vurderingene av kompetansekrav.

Den som prosjekterer avløpsanlegg med utslipp til overflateresipient, skal ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere resipientens tilstand og aktuelle brukerinteresser. Det kreves dokumenterte kunnskaper på høyskolenivå, med vekt på vannfaglige emner.

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal minimum ha ADK1-kurs, og i tillegg kurs om bygging av mindre avløpsrenseanlegg.

§ 7.Krav til grunnundersøkelser, resipientvurderinger og prosjektering

Forundersøkelser, områdebefaring og detaljundersøkelse ved planlegging av separate avløpsanlegg utføres i henhold til Norsk Vann rapport (tidligere NORVAR) nr. 178/2010, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon – mindre avløpsanlegg».

Ved planlegging av anlegg med utslipp til overflateresipient skal resipientens tilstand og aktuelle brukerinteresser vurderes.

Prosjektering av avløpsanlegg skal gjennomføres i henhold til anvisninger i VA-Miljøblad.

§ 8.Krav til dokumentasjon

Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller EN 12566-3 eller tilsvarende standard for renseeffekt/utslippskonsentrasjon, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur.

Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet, kfr. § 5 og § 6 i denne forskrift.

Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.

Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 i forurensingsforskriftens del IV, skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. Jordprøver for kornfordelingsanalyser skal analyseres av anerkjente laboratorier som benytter godkjent metode for slike analyser.

§ 9.Krav om helhetlig vurdering av spesielle områder

I grupper av bolig- og fritidsbebyggelse i et antall av 7 eller flere, hvor innbyrdes avstand mellom hver boenhet ikke overstiger 100 meter, skal avløpsforholdene for området være helhetlig vurdert og avklart før nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp kan tillates.

§ 10.Oppmalt matavfall (Avfallskvern)

Det er ikke tillatt å montere avfallskvern til røropplegg som tilknyttes private avløpsanlegg.

§ 11.Godkjente renseløsninger

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

For anlegg 23 pe og større (tilsvarer 7 boenheter) vurderes renseløsning av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

For anlegg < 23 pe godkjennes følgende renseløsninger:

1.Det skal prioriteres at avløp kobles til offentlig avløpsnett – jf. plan- og bygningslovens § 27-2,
2.Hvis tilkoblingen ikke er mulig skal det vurderes andre løsninger.

Følgende løsninger skal benyttes:

-Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norsk Vann rapport 178/2010, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg». Skal ha støtbelastning med pumpe og varsellampe, samt peilerør montert i infiltrasjonssonen.

Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende renseløsninger:

-Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49.
-Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Anlegget produsert før 31. juli 2008 skal også være typegodkjent i klasse 1 i henhold til frivillig typegodkjenningsordning.
-Tett tank. Tett tank godkjennes generelt bare i nærområdene mot vann, bekker og elver. Løsningen gjelder bare for toalettavløp, og godkjennes bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Det skal være kjørbar atkomst med tømmeutstyr til tanken. Tankvolum skal være minimum 6 m³ for både helårs- og fritidsboliger.
-Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60.
-Biologisk toalett, forbrenningstoalett og utedo. Biologisk toalett skal kombineres med gråvannsutslipp, under forutsetning av at det er innlagt vann. Forbrenningstoalett kan benyttes etter ønske, avlufting fra forbrenningen må ikke plasseres slik at det blir en ulempe for omgivelsene. Utedo kan benyttes når det er min. 50 m til nabo og minst 50 m fra elv, bekk/vann, og må ikke utgjøre fare for forurensing av vannkilder. Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Den skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tømmeutstyr. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om krav til avstand/høydeforskjell fra veg. For eksisterende gråvannsanlegg kan prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av slamavskiller.
§ 12.Utslippssted

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at

a)utslipp til innsjø/vann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand
b)utslipp til bekk/elv kun forekommer til bekk/elv med helårs avrenning
c)utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser.

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.

§ 13.Krav til utførelse

Avløpsanlegget skal utføres i henhold til respektive VA-Miljøblad fra NKF og Norsk Vann (tidligere NORVAR).

Alle anlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha kummer for prøvetaking på utløp.

Infiltrasjonsanlegg skal være utstyrt med peilerør i infiltrasjonssonen for at man skal kunne kontrollere funksjon på infiltrasjonsområdet.

Slamavskiller og tett tank skal plasseres og utformes slik at tømming av slam fra hvert kammer er godt mulig med tankbil. Dette medfører at det ikke må være mer enn 50 meter til helårsvei med bæreevne for tyngre kjøretøy og ikke ha større høydeforskjell fra bunn av tank til nivå for tankbil enn 6 meter.

Kumlokket skal være utildekket og lett tilgjengelig for åpning og kontroll.

Ved anlegg på annen manns grunn, skal eier av anlegget tinglyse erklæring i avtale med grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring for senere tinglysing skal vedlegges søknaden.

§ 14.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 15.Krav til drift og vedlikehold

Eieren av anlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at alle krav etterfølges.

Anlegget skal til enhver tid fungere etter hensikten.

Alle anlegg skal inngå i kommunens tømmeordning for septiktanker/slamavskillere.

Minirenseanlegg, våtmarksfilter og biofilter skal drives og vedlikeholdes i henhold til en skriftlig service- og driftsavtale. Anleggseieren er ansvarlig for at det inngås slik avtale og at avtalen følges opp. Kopi av avtalen skal sendes kommunen. Kopi av kontroll- og servicerapporter skal oversendes kommunen innen 15. februar hvert år.

Infiltrasjonsanlegg kontrolleres av det firmaet som til en hver tid har kontrakt på slamtømming i kommunen. Kontrollen skal utføres ved tømming av slamavskiller og avvik skal umiddelbart rapporteres til kommunen.

Alle anlegg som er dimensjonert for 23 pe og større, (7 boenheter og uavhengig av anleggstype) skal avlegge årlig rapport til kommunen innen 15. februar. Rapporten skal inneholde: antall pe tilknyttet, renseeffekten, servicerapport med mer. Dersom det ikke er stilt krav om årlig rapport i eksisterende utslippstillatelse kan kommunen kreve dette ved behov.

-En serviceavtale skal gjelde inntil den blir oppsagt.
-Ved eventuell oppsigelse av avtalen skal kopi sendes kommunen. Ny serviceavtale må være underskrevet og sendt kommunen dersom anlegget fortsatt skal være i drift.
-Ved salg av bolig/fritidshus skal avtalen overføres til ny eier slik at anlegget sikres tilstrekkelig oppfølging. Informasjon om ny eier skal sendes kommunen.

Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.

Analysemetoder nevnt i denne forskrifts § 8 skal benyttes. Prøvetaking og analyser skal bekostes av abonnenten.

Krav til tømmehyppighet, kjørbar veg og abonnentens plikter er fastsatt i forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker.

§ 16.Kommunens tilsyn 

Generelt gjelder:

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk på anleggene, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes. Alle slamavskillere og tette tanker skal sjekkes av slamtømmer ved hver tømming i henhold til skjema.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.

Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.2 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. 

For de enkelte anleggstypene gjelder:

-Lukket infiltrasjonsanlegg

Kommunen utfører normalt tilsynsbesøk med rapport hvert 5. år.

-Minirenseanlegg

Kommunen utfører normalt tilsynsbesøk med rapport hvert 5. år. Som en del av dette tas det normalt representativ utløpsprøve. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 . Der det er satt krav til rensing av bakterier, tas det også prøve som analyseres på TKB.

-Våtmarksfilter

Kommunen utfører normalt tilsynsbesøk med rapport hvert 5. år. Som en del av dette tas det normalt representativ utløpsprøve. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 . Der det er satt krav til rensing av bakterier, tas det også prøve som analyseres på TKB.

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.

-Biologisk filter

Kommunen utfører normalt tilsynsbesøk med rapport hvert 5. år. Som en del av dette tas det normalt representativ utløpsprøve. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 . Der det er satt krav til rensing av bakterier, tas det også prøve som analyseres på TKB.

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.

-Tett tank

Den som til en hver tid har ansvaret for tømming av slamavskillere og tettanker i Søndre Land kommune, skal gjennomføre tilsyn av tett tank ved hver tømming og rapportere tilstanden til kommunen.

§ 17.Gebyr for saksbehandling og kontroll

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll etter denne forskrift fastsettes av kommunestyret i medhold av forskrift om begrensning av forurensing, del 4, § 11-4.

§ 18.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til formannskapet, jf. forvaltningslovens § 28 andre ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 19.Straff

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 78.

§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft med virkning fra vedtaksdato i kommunestyret.