Forskrift om gebyr for dekning av utgifter til behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2014-05-26-903
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse03.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om gebyr for fyrverkeritilsyn, Moss

Hjemmel: Fastsatt av Moss bystyre 26. mai 2014 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 annet ledd, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter til behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i Moss kommune.

Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og for tilsyn med utsalgsstedene.

§ 3.Gebyr

Til dekning av kommunens faktiske utgifter skal det betales gebyrer for

-behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV
-gjennomført tilsyn/kontroll av fyrverkeriutsalg.

Størrelsen på gebyrene fastsettes av kommunestyret ved årlig behandling av budsjettet.

§ 4.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskriften fattes av brannsjefen.

§ 5.Klage

Gebyrfastsettingen i den enkelte sak er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.

§ 6.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.