Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2014-05-27-754
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse27.05.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansund kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931-§16-1, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort19.06.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Kristiansund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansund bystyre 27. mai 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd og § 11-4.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Viktige bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer
-Forskrift 27. mai 2014 nr. 754 om vann- og avløpsgebyrer, Kristiansund kommune (dette dokumentet)
-Gebyrregulativ for det enkelte år.

Øvrige dokumenter:

-Standard abonnementsvilkår for Kristiansund kommune (tekniske og administrative bestemmelser)
-Vann- og avløpsnorm (VA-norm) for Kristiansund kommune vedtatt 25. januar 2011
-NS-3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.
§ 1-1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 1-3.

§ 1-3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat samleledning. Når det gjelder seksjonsnummer vil eier/fester bare bli regnet som egen abonnent i de tilfeller der eier/fester har egne tilknytningsledninger for vann og avløp.
-Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller når fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer. Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de plasserte bygninger på tomten, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Andre kunder som kjøper vann- og/eller avløpstjenester av kommunen er også definert som abonnenter. 

Bruksareal (BRA):

Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet i henhold til NS-3940. 

Stipulert forbruk:

Forventet gjennomsnittsforbruk hos en abonnent, fastsatt på basis av bebyggelsens areal (BRA). 

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenten for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Gebyr for leie av vannmåler kommer i tillegg for de som betaler etter målt forbruk. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke deler av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Avlesningsgebyr:

Gebyr til kommunen dersom kommunen må foreta årlig avlesning for abonnenten. 

Gebyr for midlertidig tilknytning:

Med midlertidig tilknytning menes bygg eller anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget eller anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode inntil tre år. Et eksempel på slike anlegg er anleggsbrakker. Det samme vil gjelde for byggvann. 

Nettgebyr:

Gebyr for abonnenter med eget abonnement for vannuttak til båt, utendørs idrettsanlegg eller videresalg. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt og beregningsregler for vann- og avløpsgebyr. Satsene i gebyrregulativet blir årlig oppdatert gjennom vedtak i bystyret. 

Privat stikkledning:

Ledning tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett som er eid av abonnenten. For vann blir ledningen regnet fra bygningsliv til kommunal ledning inklusiv anboringsklave. For avløpsledning regnes ledningen fra bygningsliv til kommunal ledning ved overgang til grenrøret. 

Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via felles privat stikkledning. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Fritidshus/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert eller godkjent til fritidshus/hytte og som ikke blir benyttet til fast bolig. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk er det her ment endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og næringsvirksomhet eller offentlig virksomhet. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative bestemmelser og tekniske bestemmelser):

Et dokument som skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg, og påfølgende drift og vedlikehold. Sier også noe om hva som skjer når rettigheter og plikter ikke blir overholdt og hvilke klagemuligheter som eksisterer.

2. Vann- og avløpsgebyr

§ 2-1.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for leie av vannmåler
-Oppmøte for avlesning og tilsyn med vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Nettgebyr
-Tilleggsgebyr.
§ 2-2.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom, eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret betales også for utvidelse av eksisterende bygningsmasse utover 30 m² (BRA).

Engangsgebyret fastsettes ved å multiplisere bruksarealet (BRA) til bygningene på eiendommen med en enhetspris i kr/m² (se § 2-9).

Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 2-3.Årsgebyr

Årsgebyret for vann- og/eller avløpstjenester betales av alle abonnenter som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, og skal beregnes fra det tidspunkt eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Årsgebyret beregnes etter stipulert eller målt vannforbruk, og vann ut (avløpsmengde) settes lik vann inn (vannforbruk). Se § 2-7.

Årsgebyret består av to deler, en fast og en variabel del:

-Abonnementsgebyr (fast del)
-Forbruksgebyr (variabel del).

Størrelsen på abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr, for henholdsvis vann og avløp, fastsettes med grunnlag i eiendommens bebygde bruksareal (BRA) i kr/m² . Gebyrsatsen i kr/m² fremgår av gebyrregulativet. 

Nettgebyr

Gebyr (pr. m³ ) for abonnenter med eget abonnement for vannuttak til båt, utendørs idrettsanlegg eller videresalg. Nettgebyret kommer i stedet for abonnementsgebyret da slike vannuttak ikke er knyttet til eiendommens areal.

Nettgebyret fremgår av gebyrregulativet. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer, gårdsbruk og offentlige virksomheter betaler årsgebyr for vann og avløp basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk pr. m³ eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940.

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk pr. m³ eller etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde er lik vannmengde. Se § 2-7.

Stipulert forbruk

All bebyggelse betaler forbruksgebyr, for henholdsvis vann og avløp, basert på faktisk (målt) forbruk. Forbruket måles med installert vannmåler. Unntatt er boliger og fritidshus/hytter eldre enn 1. januar 1994 som betaler etter stipulert forbruk. Disse kan velge å fortsette betaling etter stipulert forbruk for henholdsvis vann og avløp.

Det stipulerte vannforbruket/avløpsmengden baseres på et antatt forbruk pr. m² (BRA) i henhold til NS-3940. Omregningsfaktoren (spesifikt forbruk) for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet. 

Målt forbruk

For alle eiendommer hvor det drives næringsvirksomhet og offentlig virksomhet skal det betales årsgebyr etter målt forbruk og enhetspris i kr/m³ .

Også eiendommer som benyttes til boligformål kan kreve at årsgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

Størrelsen på årsgebyret i kr/m³ og omregningsfaktoren for stipulert vannforbruk/avløpsmengde i m³ pr. m² bruksareal fastsettes årlig av bystyret i gebyrregulativet.

§ 2-4.Installasjon og bruk av vannmåler

For installasjon, flytting og bruk av vannmåler gjelder bestemmelser i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Eiendommer tilknyttet etter 1. januar 1994 skal ha installert vannmåler. Vannmåleren er kommunens eiendom og innkjøpskostnad for måleren blir bekostet av kommunen. Alle abonnenter som betaler etter målt forbruk skal betale et gebyr for leie av vannmåler. Gebyret blir fastsatt årlig av bystyret og fremgår av gebyrregulativet. 

Avlesningsgebyr

Abonnenten foretar selv avlesning én gang hvert år og oversender data til kommunen innen angitt tidsfrist.

Dersom avlesning av vannmåler og innmelding av data til kommunen ikke utføres innen den angitte tidsfrist kan kommunen stipulere årsforbruket eller selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning. I sistnevnte tilfelle belastes abonnenten med et avlesningsgebyr pr. avleste vannmåler. Abonnenten kan også etter skriftlig forespørsel velge at kommunen skal foreta den årlige avlesningen mot det samme avlesningsgebyret (pr. avlest vannmåler) under forutsetning av at kommunen har adgang til aktuelle vannmålere. Avlesningsgebyret fastsettes årlig av bystyret og fremgår av gebyrregulativet (se § 2-8).

§ 2-5.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode inntil tre år. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker og bygg og anlegg under opparbeiding.

Eier av midlertidig tilknytningsobjekt skal betale et gebyr for midlertidig bruk av vann og/eller avløp. Det betales for minimum et fastsatt årsforbruk. Størrelsen av gebyret fremkommer av gebyrregulativet.

Kommunen kan kreve at eier av det midlertidige tilknyttede objekt skal betale etter målt forbruk. I slike tilfeller skal det svares for fullt abonnements- og forbruksgebyr for det tilknyttede objekt.

§ 2-6.Eiendommer med spesielle tilknytningsforhold m.m.

Eier av eiendommer med slamavskiller eller lukket tank betaler et årlig tømmegebyr. Gebyrets størrelse framkommer av gebyrregulativet. Krav til slike installasjoner er behandlet i Forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Kristiansund kommune vedtatt 26. september 2006, samt i standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett og har direkte utslipp uten gyldig utslippstillatelse, skal betale et tillegg på vannavgiften med 50 % (miljøgebyr).

På eiendommer med ulike tilknytningsforhold for avløp skal vannforbruket skilles med egne vannmålere. Det skal i slike tilfeller opprettes et abonnement pr. tilknytningsforhold. I de tilfeller der slike abonnement har eget utslipp og gyldig utslippstillatelse, skal det ikke svares avløpsgebyr for disse.

Ved videreleveranse/salg av vann til andre mottakere er dette kun tillatt når vannforsyningssystemet er godkjent av Mattilsynet, jfr. drikkevannsforskriften § 8. På slike eiendommer skal det monteres egne vannmålere som måler vannuttak til salg. Det skal videre opprettes egne abonnement knyttet til det samlede vannuttak for salg fra eiendommen. Eier av vannuttaket til salg betaler et nettgebyr (pr. m³ ) basert på forbruket i stedet for abonnementsgebyr i tillegg til ordinært forbruksgebyr. Øvrig forbruk på eiendommen reguleres som et ordinært abonnement og svarer på vanlig måte for abonnements- og forbruksgebyr for henholdsvis vann og avløp.

Eiere av egne vannuttak for fylling av båter eller til utendørs idrettsanlegg, kan etter søknad til kommunen opprette egne abonnement for slike vannuttak. Forutsetningen er at det monteres vannmåler og at vann fra vannuttaket ikke belaster kommunens avløpsnett. Eiere av slike vannuttak betaler et nettgebyr (pr. m³ ) basert på forbruket i stedet for abonnementsgebyr i tillegg til ordinært forbruksgebyr. Øvrig forbruk på eiendommen reguleres som et ordinært abonnement og svarer på vanlig måte for abonnements- og forbruksgebyr for henholdsvis vann og avløp.

§ 2-7.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk av andre årsaker enn det som framgår av § 2-6, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde. Med vesentlig større eller mindre menes her minst et dokumentert avvik på 50 % av årsforbruket. I tillegg må det totale forbrukets størrelse overgå 5000 m³ per år.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i vannleveransen eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

§ 2-8.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensingsloven § 73 kan det gis tvangsmulkt til fordel for statskassen dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått.

Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre lekkasjer på egne drikkevannsanlegg innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres lekkasjen til 100 % av ordinært årsforbruk til forholdet er utbedret og anmeldt kommunen av godkjent ansvarlig rørlegger.

Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan dessuten kommunen sørge for iverksetting av tiltakene for den avgiftspliktiges regning, jf. forurensingsloven § 74.

§ 2-9.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis, eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over fire terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

Forbruksgebyret betales à konto basert på fjorårets eller forventet årsforbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen fastsette et nytt à konto-beløp for eiendommen.

Etter skriftlig søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett.

Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når anmeldelse om plomberte anboringspunkt er mottatt av kommunen. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr, med mindre det er foretatt vesentlig bygningsmessig utvidelse, jf. § 2-2 om engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

3. Avsluttende bestemmelser

§ 3-1.Innkreving av gebyr

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 3-2.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes i henhold til kommunens gjeldende delegasjonsreglement.

§ 3-3.Klage

Avgjørelser etter forskriften er enkeltvedtak, og for saksbehandlingen gjelder forvaltningsloven kap. IV-VI. Eventuell klage sendes til den første instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningsloven kap. VII.

§ 3-4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 27. mai 2014.

Samtidig oppheves forskrift 12. desember 20021 om vann- og avløpsgebyrer, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.