Regional planbestemmelse for uttak av sand og grus i Vefsna, jf. plan- og bygningsloven § 8-5, Nordland

DatoFOR-2014-06-02-1973
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse02.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§8-5
Kunngjort28.04.2016   kl. 13.45
Rettet03.05.2016, ny kunngjøringstekst.
KorttittelRegional planbestemmelse for uttak av sand og grus i Vefsna, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Nordland Fylkesting 2. juni 2014 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 8-5. 

Denne planbestemmelsen gjelder innenfor den funksjonelle kantsonen.

Planbestemmelsen åpner for uttak dersom dette er avklart i juridisk bindende kommune(del)plan etter plan- og bygningsloven kap. 11. Tiltak som ikke er omfattet av vedtatte kommune(del)planer, må godkjennes gjennom reguleringsplan med samme utredningskrav som ved utarbeidelse av kommune(del)planer (se planbestemmelsens punkt 2).

1.Følgende premisser skal gjelde for planleggingen:
a.tiltak skal ikke medføre negative virkninger for verneverdier (stor og middels verdi) knyttet til elva,
b.det skal velges mest miljømessig skånsom metode for uttak,
c.i fastsetting av mengde for uttak skal elvebunn og elveleie ikke endres over en femårsperiode,
d.tiltak som er nødvendig for å opprettholde sikkerhet for folk og samfunn skal vurderes positivt.
2.I konsekvensutredningen til planforslaget skal følgende vurderes:
a.virkningen av det enkelte tiltak og sumvirkninger av disse,
b.økologisk tilstand i vann,
c.påvirkning av strømforhold,
d.gyte- og oppvekstområder for anadrom fisk,
e.samfunn og verdiskaping,
f.avbøtende tiltak:
i.alternative metoder for uttak
ii.alternative avgrensinger av tiltakene.
3.I forbindelse med utarbeidelse av kommunale planer skal vassdragsmyndigheten gi innspill til eventuelle soner langs bredden hvor det er aktuelt med revegetering.