Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren, Spydeberg og Enebakk, Østfold

DatoFOR-2014-06-17-1288
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse17.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forSpydeberg og Enebakk kommuner, Østfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, LOV-2012-03-16-12-§4, LOV-2012-03-16-12-§5, LOV-2012-03-16-12-§6, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort16.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Lyseren

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 17. juni 2014 og av Enebakk kommunestyre 31. mars 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3, § 4, § 5 og § 6 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

Generelle bestemmelser

Abonnentene betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer og bestemmelser (lokal forskrift). De viktigste er:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 16
-Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren (denne forskrift).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenesten levert til rensedistrikt Lyseren.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for abonnenter i rensedistrikt Lyseren, som er tilknyttet vann og/eller trykkavløpsanlegg i innsjøen Lyseren i Spydeberg og Enebakk kommuner, og som videre er tilknyttet offentlig avløpsnett fram til renseanlegg i Askim (AHSA IKS). Rensedistriktet er geografisk avgrenset til nedbørfeltet til Lyseren.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet.

-Bruksareal (BRA) Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.
-Bygning: bygning med eget bygningsnummer.
-Bruksenhet:

Enebolig, enebolig med sekundærleilighet, fritidsbolig, boenheter i borettslag, eierseksjoner i sameie eller virksomhet i selvstendig lokale.

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på kommunale vann- og/eller avløpstjenester.

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Stipulert forbruk:

Beregnet vannforbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

-Målt forbruk:

Vannmengde målt med vannmåler.

-Årsgebyr

Det gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester.

Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler
-Gebyr for kontroll av vannmåler
-Gebyr for plombering, stengning og gjenåpning av vannforsyning.

Gebyrsatser vedtas av kommunestyrene i Spydeberg og Enebakk kommune i eget regulativ.

§ 5.Engangsgebyr for tilknytning 

5-1. Gebyrplikt

Engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester skal betales:

a.Ved nybygg
b.Eksisterende bygning som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet 

5-2. Utforming av gebyret

Engangsgebyret for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester beregnes per bruksenhet (enebolig, fritidsbolig etc.). Det gjøres følgende unntak:

a.Det tillates halvt engangsgebyr for inntil 2 eneboliger, dersom disse ligger på samme eiendom, og det er maks. 200 m avstand mellom bygningene. Tilsvarende unntak gjelder for enebolig og driftsbygning med wc.

Bakgrunnen for unntaket er at disse boligene (ev. bolig og driftsbygning) kunne vært knyttet til ett felles privat avløpsanlegg, dersom det ikke ble etablert offentlig avløpsnett i området.

b.For fritidsboliger tillates en ekstra tilkobling til vann- og avløpsnettet for 1 uthus/bod som er i henhold til kommunens regler for fritidsbolig og uthus/bod, jf. kommuneplanen med bestemmelser.

Tilknytningsgebyr skal betales med høy og lav sats ut fra følgende kriterier:

-Lavt tilknytningsgebyr: Gjelder for bygninger/bruksenheter der det er betalt privat anleggstilskudd til opparbeiding av vann- og avløpsanlegget.
-Høyt tilknytningsgebyr: Gjelder for bygninger/bruksenheter der det ikke er betalt anleggstilskudd til opparbeiding av vann- og avløpsanlegget.

Privat anleggstilskudd betales kun av abonnenter i første utbyggingsrunde. 

5.3. Gebyrsats

Størrelsen på gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret i Spydeberg og Enebakk og fremkommer av gebyrregulativet.

Midlertidige bygninger/anlegg (som plasseres inntil 2 år) betaler ikke engangsgebyr. 

5.4. Ansvar og betalingsfrist

Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning.

For ny bebyggelse på eiendom som skal kobles til avløpsnettet: Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning samtidig med at igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis.

For eksisterende bebyggelse som skal kobles til avløpsnettet: Faktura sendes når det er lagt avløpsledning fram til yttervegg på bruksenheten/bygningen. Ved tilkobling etter at anlegget er etablert og satt i drift, sendes faktura når det er gitt tillatelse til tilkoblingsarbeidet (byggetillatelse).

§ 6.Årsgebyrer 

6.1. Gebyrplikt og ikrafttreden

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt. 

6.2. Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker. 

6.3. Utforming av gebyrene

Gebyret skal dekke kommunens årlige kostnader knyttet til henholdsvis vann- og avløpstjenester. Gebyrene fastsettes på bakgrunn av et overslag over forventede inntekter og kostnader knyttet til tjenestene. Overslagene skal omfatte kommunens antatte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og eventuelle kapitalkostnader for den kommunale delen av vann- og/eller avløpsanlegget, samt forventede inntekter fra årsgebyrer, engangsgebyrer for tilknytning og annet. Gebyrene fastsettes på denne måten etter selvkostprinsippet.

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med en todelt gebyrmodell:

-En fast del (fastledd)
-En mengdevariabel del (forbruksledd).

Hvor stor andel av årsgebyret som skal være hhv. fast og variabel del, fastsettes hvert år i Gebyrregulativet. Det samme gjelder gebyrsatsene. 

6.4. Beregning av gebyr:

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr. 

Med vannmåler: Forbruksgebyret baseres på målt vannforbruk med en sats per m³ . Vannmåleren kan kreves plombert. Se eget vedlegg for bestemmelser om vannmålere. 

Uten vannmåler: For abonnenter som ikke har installert vannmåler beregnes forbruket ut fra bebyggelsens areal.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 

Helårsboliger

For boliger beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte bruksenhet. Årsgebyrets faste del er lik for alle bruksenheter.

Årsgebyrets variable del beregnes separat for den enkelte bruksenhet på grunnlag av vannforbruket. Flere bruksenheter kan måle vannforbruket felles når de tilhører samme eiendom.

Inntil vannmåler er installert beregnes stipulert vannforbruk ut fra bebyggelsens størrelse (bruksareal). Forholdstallet mellom vannforbruk og bruksareal settes til 1,2 m³ /m2 .

Både den enkelte abonnent og kommunen kan kreve at den variable delen av årsavgiften skal fastsettes ut fra faktisk (målt) vannforbruk. 

Fritidsboliger

For eiendom godkjent som fritidsbolig beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte fritidsbolig. Årsgebyrets faste del er lik for alle fritidsboliger, og er like stort som for en enebolig.

Årsgebyrets variable del beregnes på grunnlag av målt forbruk. Flere fritidsboliger kan måle vannforbruket felles når disse tilhører samme eiendom.

Der hvor vannmåler ikke er installert betales for et vannforbruk på 100 m³ for fritidsbolig med innlagt vann. For fritidsbolig uten innlagt vann betales for et vannforbruk på 50 m³ .

Gebyrplikten for avløp er uavhengig av om det er utendørs tappepunkt/vannpost eller om det er innlagt vann. 

Andre bygninger

Gebyrets variable del skal baseres på faktisk (målt) forbruk. Forbruket måles med installert vannmåler.

§ 7.Avvik i årsgebyret

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller gjennom særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.

Abonnenter som unnlater å utbedre feil ved måler og feilen vedvarer etter årlig avlesning, vil bli å betrakte som om de ikke har måler installert og får årsgebyr beregnet som under pkt. 6.4.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i vannleveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 8.Innbetaling av gebyrer

Årsgebyrene innkreves av Spydeberg kommune på felles faktura og fordeles over 2 terminer per år.

Kommunens kostnader i forbindelse med midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang per år. Kommunen kan kreve flere avlesninger ved behov.

Årsgebyret betales a konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakoples kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når kommunen har mottatt melding om at anboringspunktet er plombert. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakopling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten.

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

Avsluttende bestemmelser

§ 9.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av Spydeberg kommune etter regler for innkreving av skatt.

§ 10.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen.

§ 11.Klage og omgjøring

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunens klagenemnd.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 17. juni 2014.

Vedlegg. Bestemmelser om vannmålere 

1. Installasjon

Kommunen bestemmer:

-Hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-Type, størrelse og plassering
-Når måleren skal installeres.

Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler, i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

Hvis abonnenten ønsker flere målere for å skille ut spesielle kostnader, må dette først godkjennes av kommunen.

Installasjon av vannmåler utføres av et fagkyndig foretak, og skal gjøres i samsvar med gjeldende i abonnementsvilkår (tekniske bestemmelser) i kommunen. 

2. Eierforhold

Den enkelte abonnent eier selv vannmåleren. 

3. Kostnader

Abonnenten bekoster installasjon, drift og utskiftning av vannmålere. 

4. Avlesing av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåleren så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig. Kommunen kan også selv foreta avlesning uten ytterligere varsel til abonnenten og kan kreve særskilt gebyr for dette. 

5. Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen, og deretter sørge for installasjon av ny måler. Installasjon av måler skal meldes til kommunen omgående. Som skade regnes også når plombering av måler er brutt.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret. 

6. Nøyaktighetskontroll

Kommunen kan etter anmodning fra abonnenten eller på eget initiativ foreta kontroll av måleren. Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 10 % feil, utføres en justering, eventuelt utskiftning av vannmåleren, uten utgifter for kommunen. 

7. Avregning ved feilmåling

Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesingsperiode før feilen er oppstått og/eller etter at den er utbedret. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke. 

8. Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut.

Kommunen kan kreve flytting av måleren som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.