Planbestemmelser og retningslinjer for handel og tjenesteyting, Skien, Porsgrunn Bamble og Siljan kommuner, Telemark

DatoFOR-2014-06-17-1961
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse17.06.2014 - 01.01.2025
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner, Telemark
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§8-5
Kunngjort13.08.2015   kl. 14.15
KorttittelPlanbestemmelser mv. for handel og tjenesteyting, Skien, Porsgrunn Bamble og Siljan

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Telemark fylkesting 17. juni 2014 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 8-5. 

For handel og tjenesteyting er det både planbestemmelser og retningslinjer.

Planbestemmelser er juridisk bindende og virker foran reguleringsplan og kommuneplan.

Retningslinjer er retningsgivende for kommunenes, fylkeskommunens og statens planlegging.

Nedenfor følger først planbestemmelser nummerert fra 1–4, deretter følger retningslinjer nummerert fra 5–8.

Planbestemmelser for handel og tjenesteyting

1.Senterstrukturen i Grenland

Senterstrukturen i Grenland består av følgende sentre:

Fylkessenter: Skien

Regionsentre: Skien og Porsgrunn

Kommunesentre: Skien, Porsgrunn, Langesund, Stathelle (sekundært kommunesenter) og Siljan

Lokalsentre: Borgeåsen, Brevik, Moheim, Menstad, Grasmyr, Gulset, Heistad, Herre, Herøya, Hovenga, Klyve, Langangen, Nenset, Rugtvedt, Rønholt/Feset, Skjelsvik, Skotfoss, Stridsklev, Tufte og Åfoss

Handelsområder: Herkules, Kjørbekk og Enger.

Kommunene har anledning til å inkludere flere lokalsentre eller andre områder for handel i senterstrukturen, jf. retningslinjenes pkt. 6 og 8.

2.Forbud mot store handelsetableringer utenfor senterstrukturen

Utvidelse eller etablering av handelsvirksomhet1 er ikke tillatt utenfor senterstrukturen definert i pkt. 1. Sentrene skal være lokalisert og avgrenset i den til enhver tid gjeldende kommuneplans arealdel, jf. retningslinjene pkt. 5–8.

3.Forbud mot etablering av tjenesteyting med høy besøksfrekvens utenfor senterstrukturen

Etablering av tjenesteyting med høy besøksfrekvens, slik som NAV-tjenester, tinghus, skattekontor, regionale utdanningsinstitusjoner, kino, bibliotek, kulturhus, osv. er ikke tillatt utenfor kommunesentrene. jf. retningslinjene pkt. 5.

4.Unntak

Unntatt fra denne regionale planbestemmelse er:

-Handelsetableringer og/eller utvidelser av handelsvirksomhet inntil 1 500 m² samlet bruksareal.
-Handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget er biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, samt utsalg fra hagesentre og planteskoler. Listen er uttømmende.
-Tjenesteyting i form av sykehus.
-Tjenesteyting på Grasmyr jf. retningslinje pkt. 6.
-Reguleringsplaner som er godkjent etter 1. juli 2008 og fram til denne plan trer i kraft.
1Med handelsvirksomhet menes all form for virksomhet som bedriver salg av varer til private sluttbrukere. Handelsvirksomhet i bygningsmessige enheter eller bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som enhet skal vurderes samlet. Det samme skal handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område, som for eksempel en handelspark.

Retningslinjer for handel og tjenesteyting

5.Fylkessenter, regionsentre og kommunesentre

Fylkessenter, regionsentre og kommunesentre skal avgrenses som sentrumssoner i kommuneplanens arealdel innenfor grenser for kommunesentre vist i denne planen (ATP-Grenland).

I fylkessenter lokaliseres funksjoner og tjenester som skal betjene hele fylket.

I regionsentre lokaliseres funksjoner og tjenester som skal betjene hele Grenland.

I kommunesentre lokaliseres funksjoner og tjenester som skal betjene en hel kommune.

Innenfor fylkessenter, regionsentre og kommunesentre legges ikke begrensninger på omfanget av handelsetableringer og utvidelser av handelsvirksomhet.

6.Lokalsentre

Lokalsentre avgrenses i kommuneplanens arealdel. Disse sentrenes rolle er å dekke lokale behov til daglig handel og tjenester. Det skal være god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende fra området sentrene skal betjene.

Innenfor sentrumssonen for lokalsentre tillates etablering av handelsvirksomhet med samlet bruksareal inntil 3 000 m² uten at det stilles krav om handelsanalyse. Eksisterende handelsvolum kan videreføres uten at det stilles krav om handelsanalyse. Ved Grasmyr tillates etablering av videregående skole, idrettsanlegg og kulturtilbud.

Dersom samlet bruksareal til handel overstiger 3 000 m² gjelder retningslinjer og krav til dokumentasjon tilsvarende retningslinje pkt. 8 – Andre områder for handel.

Kommunene har anledning til å etablere nye lokalsentre. Det stilles da krav til dokumentasjon tilsvarende retningslinje pkt. 8 – Andre områder for handel.

7.Handelsområder 

Kjørbekk

Kjørbekk er regionalt handelsområde for store handelsenheter.

Området er avgrenset i denne plan.

Minste tillatte bruksareal per detaljhandelsvirksomhet er 1 500 m² .

Det stilles ikke krav om minstestørrelse for handel med plasskrevende varegrupper.

Virksomheter som allerede er etablert i området når denne plan (ATP-Grenland) trer i kraft, kan utvide uten at arealkravet inntreffer.

Fra hovedinngang til den enkelte detaljhandelsvirksomhet skal det maksimalt være 400 meter gangavstand til nærmeste busstopp på metrosystemet.

Forbindelse til busstopp skal være trygg og tydelig skiltet.

Ved hovedinngang skal det minimum være 1 sykkelparkeringsplass per 100 m² bruksareal. 

Enger

Enger er regionalt handelsområde for store handelsenheter.

Området er avgrenset i denne plan.

Minste tillatte bruksareal per detaljhandelsvirksomhet er 3 000 m² .

Det stilles ikke krav om minstestørrelser for handel med plasskrevende varegrupper.

Virksomheter som allerede er etablert i området når denne plan (ATP-Grenland) trer i kraft, kan utvide uten at arealkravet inntreffer.

Fra hovedinngang til den enkelte detaljhandelsvirksomhet skal det maksimalt være 400 meter gangavstand til nærmeste busstopp på metrosystemet.

Forbindelse til busstopp skal være trygg og tydelig skiltet.

Ved hovedinngang skal det minimum være 1 sykkelparkeringsplass per 200 m² salgsareal. 

Herkules

Herkules er et kjøpesenter. Handelsområdet er delt i tre soner.

I sone A tillates handelsvirksomhet med et totalt handelsareal 30 000 m² .

I sone B1 tillates handelsvirksomhet med et totalt handelsareal 35 000 m² .

I sone B2 tillates handelsvirksomhet med et totalt handelsareal på 10 000 m² .

Minste enhetsstørrelse i sone B1 og B2 er 1 000 m² .

8.Andre områder for handel

Dersom kommunene ønsker å etablere nye handelsområder eller lokalsentre, skal disse defineres og avgrenses i kommuneplanens arealdel. I disse områdene skal det kun legges til rette for handelsetableringer som ikke er ønskelige eller ikke er egnet i øvrige definerte sentre, jf. pkt. 1 og 2.

Som et minstekrav til områdene gjelder:

1.Handelsvirksomhet skal maksimalt ligge innen 300 meter fra busstopp på metrolinje.
2.Områdene skal være koblet til det regionale gang- og sykkelveinettet.

Lokalisering og avgrensning av areal til handel skal baseres på en dokumentasjon av eksisterende handelsvirksomhet, utviklingen i markedet, vurderinger av mål for handelsvirksomheten og potensial for fortetting.

Følgende forhold skal vektlegges ved vurdering av påvirkning på andre sentre:

-Forventet endret netto omsetning i andre sentre beregnet 5 år etter at tiltaket igangsettes.
-Om påvirkningen primært er innen den aktuelle kommunes egen senterstruktur, eller om det er en betydelig påvirkning over kommunegrensen, og lokale vurderinger av virkningen av svikt i omsetning i senter/sentre.

Etablering av nye eller utvidelse av eksisterende sentre anbefales ikke tillatt dersom konsekvensene på fem års sikt er redusert omsetning2 i ett eller flere av kommunesentrene.

For nye handelsområder og lokalsentre skal det fastsettes:

-Maksimalt tillatt bruksareal innenfor en bestemt tidsperiode for områdene, slik at handelsetableringer her ikke gir negative konsekvenser for kommunesentre.
-Maksimalt tillatt bruksareal for området samlet.
-Maksimalt krav til parkering for bil.
-Minimumskrav til sykkelparkering.

Det skal vurderes om det bør settes minimumskrav eller maksimumskrav knyttet til størrelsen på den enkelte handelsetablering.

Reisemotstand og sentrenes attraksjonskraft skal legges til grunn for konsekvensanalysene ved bruk av modellen «ATP-handel».

2Med redusert omsetning menes netto redusert omsetning, og ikke redusert markedsandel. Ved beregning av endret omsetning skal det korrigeres for inflasjon.

Kartutsnitt handelsområder 

lf-20140617-1961-01-01.png 

lf-20140617-1961-02-01.png