Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Rogaland fylkeskommune

DatoFOR-2014-06-18-825
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forRogaland
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6a-2, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort26.06.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om inntak til videregående opplæring, Rogaland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Rogaland fylkesting 18. juni 2014 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2.

I. Inntak

§ 1.Generelt

Inntak til videregående opplæring reguleres av lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-1, forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kap. 6 og bestemmelser gitt i denne forskrift.

§ 2.Fritt skolevalg (inntaksområde)

I Rogaland fylke er det fritt skolevalg. Dette innebærer at en søker står fritt til å søke seg inn på fylkeskommunale videregående skoler i hele Rogaland, uavhengig av bosted.

§ 3.Inntak til Vg1

Søkeren må prioritere tre utdanningsprogram ved innsøking til Vg1. Innenfor hvert utdanningsprogram kan det prioriteres inntil tre skoler.

Inntaket foretas på bakgrunn av poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer fra grunnskolen.

Dersom søkeren ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på noen av sine prioriterte skoler, vil søker bli søkt videre til andre skoler som tilbyr de prioriterte utdanningsprogrammene.

Søkere som ikke fører opp tre forskjellige utdanningsprogram, vil bli plassert på utdanningsprogram på V g1 med ledig kapasitet.

§ 4.Inntak til Vg2 alle programområder, Vg3 yrkesfag og Vg3 påbygg

Ved innsøking til Vg2, Vg3 yrkesfag eller Vg3 påbygg, kan søkere prioritere inntil tre programområder som han/hun er kvalifisert til. Innenfor hvert programområde prioriteres inntil tre skoler.

Inntaket foretas på bakgrunn av en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer. Karakterer fra V g1 legges til grunn ved innsøking til Vg2, og ved innsøking til Vg3 legges karakterer fra Vg2 til grunn.

Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på prioriterte programområder og skoler, vil søker bli videresøkt til andre programområder som han/hun er kvalifisert til, men som ikke er prioritert i søknaden.

§ 5.Inntak til Vg3 studieforberedende programområder

Dersom søker er kvalifisert som fulltidselever etter inntaksforskriften, har han/hun rett til å fortsette på samme skole hvor Vg2 er fullført. Forutsetningen er at det søkes om inntak påfølgende år, og at den skolen Vg2 ble fullført på, er søkers første prioritet.

§ 6.Inntak til V g1 musikk, dans eller drama

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av en ferdighetsprøve (inntaksprøve), i tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.

Søkere som har V g1 musikk, dans eller drama som sitt første ønske, kan fremstille seg til en ferdighetsprøve. Prøven avholdes i den fordypning, og ved den skolen, som er satt opp som første ønske.

Søkere som fremstiller seg til en ferdighetsprøve, kan få 0, 7 eller 15 tilleggspoeng.

§ 7.Inntak til V g1 idrettsfag

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier), i tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.

Søkere som oppfyller kriteriene for tilleggspoeng kan få 1 eller 3 poeng. 1 poeng gis til søkere på kretsnivå og 3 poeng gis til søkere på nasjonalt nivå.

Søkere som ønsker tilleggspoeng, må sende inn vedleggsskjema og dokumentasjon fra idrettskretsen.

§ 8.Inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud og søking til statlige skoler

Søkere fra hele landet konkurrerer likt ved inntaket til landslinjer og landsdekkende tilbud. Det samme gjelder for søkere til statlige skoler.

Inntaket skjer på grunnlag av konkurransepoeng basert på karakterer.

§ 9.Søkere med ungdomsrett som bor i kommunene Lund og Sokndal

Søkere med ungdomsrett og med bostedsadresse i kommunene Lund og Sokndal, kan søke skoletilbud i Vest-Agder ved Lister videregående skole.

Det skal søkes på Rogaland fylkeskommune sitt elektroniske søknadsskjema.

Rogaland fylkeskommune kan kjøpe plass til søkere med ungdomsrett ved Lister videregående skole dersom Vest-Agder stiller plasser til disposisjon.

§ 10.Søkere med ungdomsrett som bor i Vindafjord kommune

Søkere med ungdomsrett og med bostedsadresse i Vindafjord kommune, kan søke skoletilbud i Hordaland ved Etne videregående skole.

Det skal søkes på Rogaland fylkeskommune sitt elektroniske søknadsskjema.

Rogaland fylkeskommune kan kjøpe plass til søkere med ungdomsrett ved Etne videregående skole dersom Hordaland stiller plasser til disposisjon.

§ 11.Inntak av elever med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne

Fylkesrådmannen avgjør om det foreligger tungtveiende grunner for at en søker som oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringslovas § 6-17 bør tas inn til en bestemt skole, selv om søkeren ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på skolen.

Søkeren har ikke rett til inntak på en bestemt skole.

§ 12.Utvekslingselever som søker seg inn til Vg3

Søker med opplæringsrett og som er elev ved en skole i utlandet, prioriteres ved inntak etter søkere som har fullført og bestått Vg2 som fulltidselev ved den prioriterte skolen.

Utvekslingselever prioriteres før søkere som ønsker å bytte skole og søkere som har tatt ut et friår.

Dersom det er flere søkere enn antall ledige plasser ved den aktuelle skolen, konkurrerer elevene på bakgrunn av konkurransepoeng basert på karakterer fra Vg1.

§ 13.Endre status fra å være fulltidselev til deltidselev

Fylkesrådmannen avgjør om en søknad fra en fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilges. Søknad kan bare innvilges når det foreligger dokumenterte tungtveiende grunner.

§ 14.Inntak av deltidselever til Vg2/Vg3

Elever som ikke oppfyller vilkårene i § 6-28 eller § 6-37, kan i særlige tilfeller likevel tas inn som deltidselev.

Det er fylkesrådmannen som tar inn deltidselever i forbindelse med inntak av elever.

Inntak av deltidselever skjer etter at fulltidselever er tatt inn.

Deltidselever med ungdomsrett vil bli tatt inn før deltidselever uten ungdomsrett. Ved ledige plasser vil også elever uten rett kunne bli tatt inn.

§ 15.Begynneropplæring i 2. fremmedspråk

Ikke alle videregående skoler tilbyr begynneropplæring i 2. fremmedspråk.

Søkere til V g1 studieforberedende utdanningsprogram som ikke har hatt 2. fremmedspråk i grunnskolen, må derfor orientere seg om hvilke videregående skoler det er som tilbyr 2. fremmedspråk på begynnernivå og som de kan søke seg til.

§ 16.Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar for søkere som faller inn under forskrift til opplæringslova § 6-8, 1. ledd, og 1. mars for elever som søker seg inn i det ordinære opptaket, jf. forskrift til opplæringslova § 6-8, 2. ledd.

Søknader fra søkere med opplæringsrett, som mottas etter søknadsfrist, vil bare bli behandlet i den utstrekning det er mulig, jf. forskrift til opplæringslova § 6-8, 4. ledd.

Fristoverskridelsen må begrunnes.

I den utstrekning det ikke er mulig å behandle søknaden, vil søknaden bli avvist og melding sendt søker.

§ 17.Flytting

For å være med i inntaket til videregående opplæring må det være meldt flytting til Rogaland innen 1. mars.

Søkere som flytter til Rogaland etter 1. mars, kan tas med i inntaket dersom det foreligger særlige grunner.

§ 18.Bruk av retten til videregående opplæring

Søker med lovfestet rett til videregående opplæring bruker ikke av retten dersom opplæringen utgjør 1/3 eller mindre av timetallet til et utdanningsprogram eller et programområde, jf. forskrift til opplæringslova § 6-4, 1. ledd.

Retten anses ikke brukt dersom sluttmelding mottas av skolen innen 1. november.

§ 19.Fremmøte første skoledag

Elever må møte på skolen første skoledag av skoleåret.

Elever som uteblir fra skolen uten gyldig grunn første skoledag, mister skoleplassen.

Ved sykdom plikter eleven å gi beskjed til skolen snarest mulig om at vedkommende ikke kan møte, og senest innen oppmøtetidspunkt første skoledag. Forholdet må dokumenteres med legeerklæring.

II. Formidling

§ 20.Søknad om formidling av læreplass

Fristen for å søke formidling til læreplass er 1. februar for lærekandidater og 1. mars for lærlinger, jf. forskrift til opplæringslova § 6A-4.

Søknader til formidling om læreplass som kommer etter søknadsfristen, behandles manuelt så langt råd er.

§ 21.Formidling

Alle søkere med opplæringsrett, formidles etter søknadsfristens utløp. Søkere som ikke har fått et tilbud om opplæring, og som ikke har bestått i programfag og/eller mer enn to fellesfag, tas ut av formidlingen 1. august. Det samme gjelder søkere som er hjemmehørende i andre fylker.

Søkere med opplæringsrett som ikke har fått læreplass innen 15. august, skal få tilbud om Vg3 i skole. Fristen for å svare på tilbud om Vg3 i skole er 1. september.

§ 22.Fagprøve i automatiseringsfaget, dataelektronikerfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget

Søkere til læreplass i automatiseringsfaget, dataelektronikerfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget som ikke har fått et tilbud om læreplass tilbys fagprøve arrangert av avgiverskole etter 15. oktober det året man avslutter Vg3.

§ 23.Bruk av retten til videregående opplæring - formidling

§ 4-6 i opplæringsloven fastsetter reglene for heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt. Når lærlingen eller lærekandidaten frivillig hever kontakten mistes retten til videregående opplæring etter § 3-1. Når en lærekontrakt heves etter krav fra lærebedriften, beholdes retten med mindre vedtaket om heving fastsetter at retten mistes. Lærlinger/lærekandidater som må avbryte læreforholdet på grunn av fysiske/psykiske årsaker beholder opplæringsretten. Når læreforhold blir hevet før seks måneder er gått av læretiden, beholdes retten.

III. Felles bestemmelser

§ 24.Mindre endringer i forskriften

Fylkesrådmannen har rett til å gjennomføre mindre endringer i forskriften.

Dersom endringene er av en slik art at de påvirker elevenes muligheter for inntak til bestemte tilbud, skal imidlertid endringene behandles politisk.

§ 25.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.