Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Fauske kommune, Nordland

DatoFOR-2014-06-19-1227
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2014-12-18-1743
EndrerFOR-1979-12-13
Gjelder forFauske kommune, Nordland
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort02.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Fauske

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre 19. juni 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16. Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1743.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglement, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
3.Forskrift 19. juni 2014 nr. 1227 om vann- og avløpsgebyrer, Fauske kommune, Nordland (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ for kommunale eiendomsgebyrer.
-Kommunens standard abonnementsvilkår for vann og avløp.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester som kommunen leverer.

Gebyrene beregnes etter overordnede (statlige) retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Dette prinsippet innebærer at gebyrene dekker alle kostnader kommunen har til vann- og avløpstjenester, uten at det beregnes overskudd av virksomheten.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle abonnenter, jf. definisjon i § 3.

Dersom kommunen overtar private vann- og/eller avløpsverk, gjelder forskriften fra det tidspunkt overdragelsen skjer.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte via privat stikkledning eller gjennom felles privat samleledning.
-Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 27-1 og/eller § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Andre bygg

Alle andre bygg unntatt bolig/fritidsbolig. 

Boenhet

Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom og separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel, og som er registrert i Matrikkelen. 

Bruksareal (BRA) etter NS 3940

Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.

Bruksarealet omfatter arealet innenfor bruksenhetens omsluttende vegger. 

Eiendom

Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen.

Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom. 

Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Fritidsbolig

Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen. 

Nybygg

Bygning som får selvstendig bygningsnummer i Matrikkelen. 

Privat vann- og avløpsanlegg

-Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen.
-Felles privat samleledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett.
§ 4.Gebyrplikt

Plikt til å betale gebyr for vann og avløp omfatter

-Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som er pålagt tilknytning i medhold av plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 27-1 og/eller § 27-2.
§ 5.Ansvar

Eier/fester står ansvarlig for gebyrene og regnes som abonnent etter denne forskrift.

§ 6.Arealberegning

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen følge de regler som er trukket opp i Norsk Standard 3940 for bruksareal.

Garasjeareal tilknyttet boenhet regnes ikke med i gebyrpliktig areal.

§ 7.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for leie av vannmåler.

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret i eget regulativ og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 8.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Fastsettelse av vann- og avløpsgebyrer og tilknytningsavgift er således ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket.

Fakturering med tilbakevirkende kraft anses som enkeltvedtak.

Rådmannen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.

Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 9.Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for tilknytning av vann- og/eller avløp skal betales:

-når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning
-ved nybygg dersom bygget blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning
-ved annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og /eller avløpsanlegg.

Gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Ved gjenoppbygging etter rivning eller brann innen fem år, betales ikke engangsgebyr.

Engangsgebyr beregnes ikke ved tilbygg eller påbygg.

Formannskapet kan fastsette avvikende tilknytningsgebyr når tilknytningen krever ekstra høye kostnader.

§ 10.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann- og/eller avløp, som skal brukes kun en begrenset periode.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Ved oppføring av midlertidig bygg, betales tilknytningsgebyr. Gebyret betales tilbake når dokumentasjon på revet/fjernet bygg foreligger, innen tre år etter igangsettingstillatelse ble gitt. Etter tre år refunderes ikke tilknytningsgebyret.

Alle kostnader med tilknytning og frakobling belastes eier/fester.

3. Årsgebyrer

§ 11.Årsgebyrer

Årsgebyrer for vann- og/eller avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr, fast del
-forbruksgebyr, variabel del.

Den faste delen ilegges uavhengig av hvordan den variable delen beregnes. For bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr. boenhet. For næring/andre bygg beregnes abonnementsgebyret pr. abonnent eller pr. eiendom/seksjon.

For bygg som består av både bolig og annen type lokale, betales gebyr for hver av delene.

Den variable delen beregnes ut fra målt eller stipulert forbruk. Det stipulerte vannforbruk baseres etter bruksareal, og er 2 m³ pr. m² pr. år.

-Eiendommer som benyttes til boligformål kan velge om de skal betale forbruksgebyr etter bruksareal eller målt forbruk.
-Andre eiendommer skal betale årsgebyrer for vann- og/eller avløp etter målt forbruk.
-Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

Fullt årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden etter at eiendommen er tatt i bruk, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, eller ett år etter gitt byggetillatelse.

-For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde.
-For bygninger som kun er tilknyttet offentlig avløp, skal vannmåler monteres på privat vanntilførsel for å måle avløpsmengden.
-Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.
§ 12.Avvik i årsgebyrene

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Påslagets/fradragets størrelse bestemmes av formannskapet eller den av formannskapets bemyndigende instans i kommunen.

Restriksjoner i vannforbruket, kortere avbrudd i vannleveransen eller bortledning av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene. Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag, jf. § 31.

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

4. Vannmåler

§ 13.Installasjon

Måleren er kommunens eiendom.

Kommunen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren. Kommunen bestemmer også type, størrelse, plassering, antall målere og tidspunkt for installasjon av måler. Måler utleveres av kommunen. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse/ferdigattest eller når bruksenheten tas i bruk. Unnlates dette, beregnes gebyret i samsvar med § 11 og § 17 inntil måler er installert.

For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie i henhold til satser fastsatt i gebyrregulativet. Utgifter til installasjon eller eventuell flytting/bytting/fjerning av måleren betales av abonnenten. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Blir en måler borte eller skadet, skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

Inn- og utlevering av vannmåler skal dokumenteres.

§ 14.Avlesning

Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold.

Avlesning av vannmåleren foretas èn gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen fastsatt frist. Unnlater abonnenten å foreta avlesning, stipuleres årsgebyret. Kommunen kan eventuelt selv foreta avlesning. Kostnadene belastes abonnenten.

§ 15.Kontroll

Både kommunen og abonnenten kan kreve kontroll av måleren.

Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, utføres justeringer, eventuelt utskifting av måleren, uten utgifter for abonnenten. I motsatt fall belastes abonnenten kostnadene med kontroll og bytting av vannmåleren.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesingsperioden før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.

§ 16.Vannmåler med pulsutgang

Arbeid må utføres av kvalifisert personell.

Kostnad for måler og utgifter til installasjon eller eventuell flytting/bytting/fjerning av måleren betales av abonnenten.

Måleren er abonnentens eiendom og det betales derfor ikke målerleie.

Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, må abonnenten belastes med kostnadene for kontroll og kjøp av ny vannmåler. Viser det seg at vannmåleren ikke har feilavlesning, utføres justeringer uten utgifter for abonnenten.

Blir en måler borte eller skadet, skal ny måler og installasjon betales av abonnenten.

Ellers gjelder forskriftenes § 13, pkt. 3, § 14, § 15, pkt. 1, 3 og 4.

5. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Innbetaling av gebyrer

Årsgebyrene fordeles over minimum to terminer per år, og innkreves på felles faktura.

Når det gjelder vannmåler, betales forbruksgebyret a konto fordelt over fakturerte terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis ved første termin året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan nytt a konto beløp registreres.

Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeider som krever byggetillatelser – herunder graving og fylling – må ikke settes i gang før avgiften er betalt.

Ingen reduksjon på årsgebyr for bolig, fritidsbolig og andre bygg, men ved skriftlig søknad til kommunen, kan abonnenten få fritak for årsgebyrene under forutsetning av følgende: 

Boenheten fraflyttes for et tidsrom av minst 1 år og det kan søkes for en periode av inntil 2 år av gangen. Innvendig stoppekran til boligen skal plomberes av godkjent rørlegger. Når avstenging er skjedd og kommunen har mottatt skriftlig dokumentasjon fra rørleggeren på at arbeidet er utført, vil kommunen kunne frafalle kravet på vann og avløpsavgift f.o.m. påfølgende termin. 

Dersom boenheten ikke har stoppekran, må denne monteres før det gis fritak for årsgebyrene. Kostnadene dekkes av abonnenten. Når boenheten tas i bruk igjen, skal Fauske kommune kontaktes for å fjerne plomberingen. Hvis plomberingen er brutt, vil gebyret bli etter fakturert fra den dagen fritaket ble gitt.

Dersom årsgebyr ikke blir betalt innen fristen, følges vanlige innfordringsrutiner som gjelder for Fauske kommune.

Bygningsmyndigheten kan fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningsloven § 32-5 dersom abonnenten etter pålegg i henhold til pbl. § 31-3 og § 31-4 unnlater å etterkomme pålegg om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist. Tvangsmulkt kan fastsettes så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges som engangsbeløp.

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen i henhold til panteloven § 6-1.

§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2016.

Fra samme tid oppheves forskrift 13. desember 19791 om vann og avløpsgebyrer i Fauske kommune.

0Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1743.
1Ikke kunngjort i norsk Lovtidend.