Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg, Namsos kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-06-19-1969
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse03.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§15-6, FOR-2004-06-01-931-§15
Kunngjort03.12.2015   kl. 14.40
KorttittelForskrift om påslipp av avløpsvann, Namsos

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt 19. juni 2014 av Namsos kommunestyre med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15-6 og § 15A-4.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre at olje og fett og industrielt avløpsvann fjernes ved kilden slik at det ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Forskriften er utarbeidet for å få en ensartet saksbehandling og sette tydelige krav til påslipp til kommunale avløpsanlegg.

§ 1-2.Definisjoner
1.Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
2.Oljeholdig avløpsvann: Avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit og lignende.
3.Fettholdig avløpsvann: Avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
4.Frityrfett: Fett som brukes til fritering av mat.
5.Industrielt avløpsvann: Avløpsvann som stammer fra industriell virksomhet. Industrielt avløpsvann kan inneholde partikulært og oppløst stoff og/eller være oppvarmet.
6.Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
7.Påslipp: Tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.
8.Hjemmelshaver: Eier/fester av eiendom/bygg som slipper ut oljeholdig og/eller fettholdig avløpsvann eller har utslipp av industrielt avløpsvann.
9.Virksomhet: Bruker av avløpsanlegg som slipper ut oljeholdig og/eller fettholdig avløpsvann eller har utslipp av industrielt avløpsvann.

Kap. 2. Virkeområde

§ 2-1.Oljeutskillere

Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann, herunder:

1.Bensinstasjoner.
2.Vaskehaller for kjøretøy.
3.Motorverksteder.
4.Bussterminaler.
5.Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell.
6.Anlegg for understellsbehandling.
7.Garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen.

Kommunen kan fastsette at bestemmelsene i denne lokale forskriften også skal gjelde for virksomheter som ikke er nevnt her, men som har påslipp av oljeholdig avløpsvann.

§ 2-2.Fettutskillere

Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann, herunder:

1.Restauranter
2.Kafeer/konditorier
3.Catering/ferdigmatprodusenter
4.Gatekjøkken/kiosker
5.Hamburgerbarer
6.Kantiner
7.Slakterier
8.Margarin- og matoljeindustri
9.Kjøttforedlingsbedrifter
10.Hermetikkindustri
11.Bakerier
12.Meierier
13.Friteringsindustri
14.Røkerier
15.Matbutikker med steke-/grillavdeling.

Kommunen kan fastsette at bestemmelsene i denne lokale forskriften også skal gjelde for virksomheter som ikke er nevnt her, men som har påslipp av fettholdig avløpsvann.

§ 2-3.Påslipp av industrielt avløpsvann

Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av industrielt avløpsvann (jf. definisjon foran).

Kap. 3. Generelle bestemmelser

§ 3-1.Ansvarlig for oljeutskillere, fettutskillere og industrielt avløpsvann

Påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann eller industrielt avløpsvann og installering av olje- og fettutskiller er et søknadspliktig tiltak som skal godkjennes av Namsos kommune.

Det skal søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger.

Påslippstillatelse søkes av og gis til eier av virksomheten, og denne er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Dersom hjemmelshaver er en annen enn den som er ansvarlig for påslippstillatelsen, skal hjemmelshaver ha kopi av tillatelsen med frist og mulighet for å uttale seg.

§ 3-2.Krav om tillatelse

Ingen kan sette i verk nye påslipp eller øke eksisterende påslipp vesentlig (over 25 % økning) uten at tillatelse er gitt i medhold av denne forskriften.

§ 3-3.Søknad om tillatelse

Ved etablering av nye påslipp eller vesentlig økning av eksisterende påslipp av fett- eller oljeholdig avløpsvann eller industrielt avløpsvann, skal virksomheten sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling.

§ 3-4.Behandling av søknad

Fullstendig søknad skal avgjøres av kommunen innen seks uker.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav til påslippssted og påslippsmengde, eller nekte tillatelse til påslipp. Er ikke arbeidet igangsatt senest tre år etter at fullstendig søknad er sendt kommunen, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere påslippet bort.

§ 3-5.Kommunens rett til kontroll

Kommunen skal ha uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått. Kommunen kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som angår påslippet og driften av dette.

§ 3-6.Nedleggelse

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det senest en måned på forhånd gis melding til kommunen.

Oljeutskilleranlegg som permanent tas ut av bruk skal graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak, og dokumentasjon på utført arbeid skal sendes kommunen. Avløpsledning skal plugges i forgreningspunkt, og alle sluk som har drenert til oljeutskilleranlegget skal plugges.

§ 3-7.Eierskifte

Dersom virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes kommunen senest en måned før eierskifte. Eierskifte kan medføre endring i tillatelse i samsvar med forurensningslovens § 18.

§ 3-8.Kostnader

Dersom virksomhetens avløpsvann fordyrer eller har uheldig virkning på driften av kommunens avløpsanlegg, kan kostnadene for retting, utbedring og/eller reparasjoner faktureres virksomheten.

§ 3-9.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunen, jf. forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket.

§ 3-10.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i denne forskrift blir gjennomført, kan kommunen treffe vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriftens § 41-6.

Kap. 4. Krav til olje- og fettutskillere

§ 4-1.Dimensjonering og utførelse

Avløp fra olje- og fettutskillere knyttes til separat spillvannsledning. Det er forbudt å drive virksomhet som fører olje- og fettholdig avløpsvann til kommunens overvannsystem.

Sanitæravløpsvann skal ikke kobles via olje- og fettutskillere.

Umiddelbart nedstrøms oljeutskiller og fettutskiller skal det være inspeksjons- og kontrollkum som gir mulighet for å ta prøver av avløpsvannet. Kummen skal være tilgjengelig for inspeksjon til en hver tid.

Fettutskillere skal dimensjoneres ut i fra avløpsvannets mengde og beskaffenhet. Det må fastsettes en maksimal dimensjonerende avløpsmengde. Fettutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2.

Fettutskiller må ha enkel adkomst for tømming og vedlikehold.

Oljeutskilleranlegg skal dimensjoneres og utformes i henhold til Norsk Vanns (tidligere Norvar) veiledning for oljeutskilleranlegg, nr. 156/2007, og NS-EN 858-1 og NS-EN 858-2. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra dimensjoneringskravene.

§ 4-2.Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskiller skal ikke overstige 50 mg/l, målt som totale hydrokarboner. Temperatur fra oljeutskiller skal ikke overstige 45 °C.

Fettinnholdet i utløpet fra fettutskiller skal ikke overstige 150 mg/l, målt som totale hydrokarboner. Temperatur fra fettutskiller skal ikke overstige 30 °C.

§ 4-3.Forholdet til utslippskrav gitt av annen forurensningsmyndighet

For virksomheter som har egne utslippstillatelser fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet (tidligere SFT og Klif), skal kravene i disse tillatelsene betraktes som uavhengige av kommunens krav.

Denne bestemmelsen gjelder også for de komponenter som ikke er regulert av krav fra slik overordnet forurensningsmyndighet, eller dersom ny teknologi gjør det mulig å senke utslippet ytterligere innenfor rimelige kostnader for virksomheten.

Kap. 5. Krav til påslipp av industrielt avløpsvann

§ 5-1.Utførelse

Industrielt avløpsvann knyttes til separat spillvannsledning. Det er forbudt å drive virksomhet som fører industrielt avløpsvann til kommunens overvannsystem.

Sanitæravløpsvann skal ikke kobles sammen med industrielt avløpsvann.

Før tilkobling av ledning, som fører industrielt avløpsvann, til kommunalt anlegg, skal det være inspeksjons- og kontrollkum som gir mulighet for å ta prøver av avløpsvannet. Kummen skal være tilgjengelig for inspeksjon til en hver tid.

§ 5-2.Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Industrielt avløpsvann som føres til kommunalt nett skal overholde følgende krav:

ParameterGrenseverdiEnhet
pH6,0–9,5
Olje, målt som totale hydrokarboner≤ 50mg/l
Organisk stoff, KOF≤ 600mg/l
Bly, Pb≤ 50µg/l
Kadmium, Cd≤ 5µg/l
Krom, Cr≤ 50µg/l
Kvikksølv, Hg≤ 2µg/l
Nikkel, Ni≤ 50µg/l
Kobber, Cu≤ 200µg/l
Sink, Zn≤ 500µg/l
Sølv, Ag≤ 50µg/l
Cyanid, Cn≤ 500µg/l
Klorid, Cr≤ 1000mg/l
Sulfat,≤ 500mg/l
Nitrifikasjonshemming≤ 50 %
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)≤ 400mg/l
Total fosfor, Tot P≤10mg/l
Total nitrogen, Tot N≤ 60mg/l

Grenseverdiene gjelder prøver av avløpsvann tatt i prøvetakingskum før påslipp til kommunalt avløpsnett.

Kap. 6. Krav vedrørende prøvetaking og analyser

§ 6-1.Prøvetaking

Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver av påslippet. Dette gjelder uansett hvilken renseløsning som benyttes. Den ansvarlige for virksomheten plikter å gjennomføre prøvetaking og målinger for å dokumentere påslippet til kommunalt nett.

Det skal tas minimum 1 avløpsprøve pr. år fra prøvetakingskum før påslipp til kommunalt nett.

Prøvetaking og konservering av prøve skal utføres etter NS-ISO 5667-10: Vannundersøkelse Prøvetaking del 10: Veiledning i prøvetaking av avløpsvann, alternativt etter andre anerkjente metoder. Prøvetaking fra oljeutskiller skal også tilfredsstille Norsk Vanns (tidligere Norvar) veiledning for oljeutskilleranlegg, nr. 156/2007.

Prøvene tas som vannmengdeproporsjonale stikkprøver, og skal så langt det er mulig være representative for den perioden prøven tas.

§ 6-2.Analyser

Prøver fra oljeutskilleranlegg skal analyseres i samsvar med Norsk Vanns (tidligere Norvar) veiledning for oljeutskilleranlegg, nr. 156/2007, og NS-EN 858-1 og NS-EN 858-2. For øvrig skal analysemetodene nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kap. 11 i forurensningsforskriften benyttes, alternativt andre anerkjente analysemetoder.

Analyser skal utføres ved akkreditert laboratorium.

§ 6-3.Dispensasjoner

Kommune kan ved enkeltvedtak sette andre krav, eller etter søknad gi dispensasjon fra prøvetakings- og analysekravene nevnt foran.

Kap. 7. Krav vedrørende drift, vedlikehold og dokumentasjon

§ 7-1.Drift og vedlikehold

Det skal foretas jevnlig rengjøring og driftskontroll av anlegget.

For å sikre stabil og god drift av avskiller/renseenhet skal virksomheten inngå serviceavtale med uavhengig firma/instans som skal godkjennes av kommunen. Firmaer som kan inngå slik serviceavtale, skal dokumentere teoretisk og praktisk kompetanse om regelverk, prøvetaking og drift. Firmaet skal stå for utførelse av service/driftskontroll og prøvetaking av anlegget minst en gang i året.

For oljeutskilleranlegg skal Norsk Vanns (tidligere Norvar) veiledning for oljeutskilleranlegg, nr. 156/2007, og NS-EN 858-1 og NS-EN 858-2 legges til grunn.

For fettutskilleranlegg skal NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2 legges til grunn. Service av fettutskilleranlegg skal minst bestå av fullstendig tømming av alle avskillervolum, grundig rengjøring med varmt vann under trykk, ettersyn av alle overflater, skraper, pumper, ventiler, alarmer, sensorer osv., samt prøvetaking.

§ 7-2.Tømming

Rutinemessig tømming og rengjøring er avgjørende betydning for olje- og fettutskillerens effekt. Virksomheten skal inngå tømmeavtale med godkjent tømmefirma for regelmessig tømming tilpasset behovet. Det skal til en hver tid foreligge gyldig tømmeavtale.

For tømming av oljeutskilleranlegg skal Norsk Vanns (tidligere Norvar) veiledning for oljeutskilleranlegg, nr. 156/2007, og NS-EN 858-1 og NS-EN 858-2 legges til grunn. Oljeutskiller og oppsamlingstanker for utskilt olje skal tømmes minst en gang pr. år og ellers når det er nødvendig for å holde påslippskravet.

Olje som holdes tilbake i oljeutskilleren regnes som farlig avfall og omfattes av avfallsforskriftens kap. 11 farlig avfall. Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert mengde olje er liten overtid.

Fettutskiller skal tømmes før fettlaget utgjør 25 % av volumet i tanken, som regel 3–12 ganger pr. år. Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert mengde fett er liten overtid.

Opplysninger om dato for hver tømming og hvem som utførte tømmingen, skal føres inn i driftsjournalen for anlegget.

§ 7-3.Dokumentasjon

Virksomheten er ansvarlig for at følgende dokumentasjon er tilsendt kommunen innen 1. februar for det forutgående år:

-Tømmerapport for olje- og fettutskiller som viser tømt volum for alle anleggets tanker.
-Analyserapport for tatte avløpsprøver.
-inspeksjonsrapport hvor hele renseenheten med eventuelle feil og mangler beskrives.
-Årsrapport med egen vurdering av påslippet, evt. med forslag til tiltak for å redusere påslippet. Kommunen kan kreve at rapportering skjer på fastsatt skjema.

Kap. 8. Beredskap mot akutt forurensning

§ 8-1.Forebygging mot akutte påslipp og utslipp

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutt forurensning og akutt påslipp til spillvanns- og/eller overvannsledning.

Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet, og skal dokumenteres.

§ 8-2.Varslingsplikt

Dersom det som følge av virksomheten aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp/utslipp, skal kommunen straks varsles. Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for akutte påslipp/utslipp.

Kap. 9. Ikrafttredelse

§ 9-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.