Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Eidskog kommune, Hedmark

DatoFOR-2014-06-19-826
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse26.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidskog kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort26.06.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om gebyr for kontroll av avløpsanlegg, Eidskog

Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommunestyre 19. juni 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg fra bygninger med innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlig avløp og hvor kommunen er forurensningsmyndighet.

§ 2.Definisjoner 

Innlagt vann: I rør eller slange ført innendørs fra offentlig eller privat vannforsyning, cisterne, tank eller lignende og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank.

I samsvar med forurensningsforskriften § 11-3 gjelder følgende definisjoner: 

Sanitært avløpsvann

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, og lignende. 

Avløpsanlegg

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved nye/endrede tillatelser til utslipp fra bygninger med/uten innlagt vann.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. Gebyrene kan differensieres.

§ 4.Kontrollgebyr

Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales for bebygd eiendom som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Det betales gebyr for hvert enkelt anlegg på eiendommen. Gebyret framgår av kommunens gebyrregulativ og kan differensieres.

For at et årlig gebyr for en eiendom skal opphøre permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding fra rørleggeren sendes kommunen.

For midlertidige fritak fra gebyret må det sendes inn skriftlig søknad. Fritak gis for ett år av gangen. Gjelder også for eiendommer uten innlagt vann.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. Gebyrene kan differensieres.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet. Kontrollgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer, i form av eget gebyr, eller innbakt i øvrig septikavgift/slamgebyr. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft umiddelbart ved kunngjøring.