Forskrift om håndtering av husholdningsavfall, Råde kommune, Østfold

DatoFOR-2014-06-19-907
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse19.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forRåde kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§85, LOV-1981-03-13-6-§83
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Råde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Råde kommunestyre 19. juni 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 85, jf. § 83.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall som fremmer kildesortering og gjenvinning i Råde kommune.

§ 2.Definisjoner 

Abonnent: Eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. 

Avfall: Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer fra husholdninger. 

Avfallstype: Husholdningsavfall sorteres i ulike kategorier av lik kvalitet, som farlig avfall, EE-avfall, plastemballasje, papp og papir, etc. 

Avfall til gjenvinning: Nærmere spesifiserte deler av husholdningsavfallet som blir sortert fra restavfallet ved kilden og plassert i egen oppsamlingsenhet hos abonnenten eller som blir brakt til returpunkt og/eller gjenbruksstasjon. 

Beholdervolum: Samlet volum i liter eller kubikkmeter som kommunen stiller til rådighet for sine abonnenter. 

Bringesystem: Abonnenten bringer sorterte fraksjoner til returpunkt eller betjent gjenbruksstasjon. 

Bruker: Den som til daglig bruker oppsamlingsenheter som inngår i den kommunale renovasjonsordningen. 

EE-avfall: Elektrisk og elektronisk avfall. 

Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med vanlig avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr. 

Felles beholder: Oppsamlingsenhet som stilles til rådighet for flere enn en husholdning. 

Fraksjoner: Se avfallstype. 

Fritidseiendom: Fast eiendom som har matrikulær status og som er bebygget og kan benyttes til fritidsformål. 

Gjenbruksstasjon: Betjent stasjon der kunden kan levere sortert avfall. 

Grovavfall: Større gjenstander som møbler, sykler og rivningsmateriale (trevirke, gips, metall etc.). 

Hentested: Det sted hvor oppsamlingsenhet skal være plassert når kommunen henter avfall. 

Hentesystem: Kildesortert avfall hentes på hentested for transport til sorterings- og behandlingsanlegg. 

Husholdning: Enhver selvstendig boenhet som gir rom for hvile og matstell.

Boenhet som er registrert i folkeregisteret.

Hybel med eget kjøkken eller inntil to hybler som deler kjøkken.

Fritidseiendom.

Permanent oppsatt campingvogn. Med permanent menes oppstilling i 3 måneder eller mer. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk. 

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, inkludert grovavfall. 

Kildesortering: Avfallet sorteres i ulike beholdere der avfallet oppstår, ved kilden. Som regel vil dette si hjemme hos forbrukeren. 

Kjørbar vei: Som kjørbar vei regnes vei med tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring som har kurvatur, stigningsforhold, bredde, fri høyde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. Med renovasjonskjøretøy menes 2-akslet lastebil med komprimatorpåbygg beregnet for avfall. 

Lovbestemt pant (legalpant): Panterett som oppstår med hjemmel direkte i loven, uten at det behøves noen avtale mellom partene. 

Nedgravde løsninger:

1. Nedgravde oppsamlingsenheter hvor avfallet samles helt eller delvis under bakkenivå.

2. Avfallssug; Et system der avfallet fraktes bort i rør under bakken og tømmes et annet sted enn der det kastes. 

Oppstillingsplass: Der hvor oppsamlingsenheten er plassert for daglig bruk. 

Oppsamlingsenhet: Beholder, sekk, container eller nedgravd løsning som kommunen til enhver tid godkjenner til bruk i sin innsamlingsvirksomhet. Beholder til hjemmekompostering som er godkjent av kommunen. 

Restavfall: Blandet avfall som det ikke finnes andre innsamlings- eller mottaksløsninger for. 

Retningslinjer: Med retningslinjer menes i denne forskriften detaljerte beskrivelser av hvordan bestemmelsene i forskriften kan etterleves. Retningslinjer er gitt i kommunalteknisk avfallsnorm. 

Returpunkt: Ubetjent stasjon hvor kunden kan levere definerte gjenvinnbare avfallsfraksjoner. 

Smittefarlig avfall: Avfall som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

§ 3.Virkeområde

Forskriften omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall hos alle husholdninger i kommunen.

Kapittel 2. Innsamling

§ 4.Kommunens ansvar

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall hos abonnenten. Kommunen overtar eierskapet til avfallet idet avfallet er hentet av renovasjonsbil.

Kommunen skal sørge for hensiktsmessige bringesystemer for husholdningsavfall som ikke omfattes av henteordningen.

Ingen andre, verken privat personer eller virksomheter, kan uten samtykke fra kommunen samle inn husholdningsavfall.

Kommunen er ikke ansvarlig for konfidensielt materiale som legges i oppsamlingsenhetene.

§ 5.Kommunens plikter

Kommunen skal besørge anskaffelse, utlevering, vedlikehold og fornyelse av oppsamlingsenhetene, med unntak av nedgravde oppsamlingsenheter som er etablert før denne forskrifts ikrafttredelse og avfallssug.

Størrelse og antall oppsamlingsenheter bestemmes av kommunen og tilpasses abonnentens behov innenfor kommunens tilgjengelige standardløsninger.

Husholdningsavfallet skal hentes med fastsatt intervall som fastsettes av kommunen. Intervallet angis i tømmekalender. Dette kan fravikes i forbindelse med helligdager eller ved uforutsette hendelser.

Kommunen er pliktig til å ta med avfall som er plassert i oppsamlingsenhet såfremt avfallet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav til kildesortering.

Tømming av oppsamlingsenhetene skal skje på en slik måte som medfører minst mulig ulempe med støy, lukt o.l. Etter tømming skal oppsamlingsenheten settes tilbake på plass med lukket lokk og i samme retning som den stod.

Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes.

Kommunen kan gi pålegg om felles oppsamlingsenheter. Kommunen kan legge til rette for fellesoppsamlingsenheter der hvor abonnentene ønsker det.

Kommunen skal holde abonnentene løpende orientert om endringer i renovasjonsordningen.

§ 6.Abonnentens plikter

Abonnenten er økonomisk ansvarlig part i forhold til kommunen.

Eventuelle endringer i abonnentforholdene skal umiddelbart meldes til kommunen.

Abonnenten plikter å følge de til enhver tid gjeldende regler for renovasjonsordningen og plikter straks å melde fra dersom de ikke er med i ordningen.

Abonnenten plikter å kildesortere avfall som skal til gjenvinning og levere dette til angitt innsamlingsordning slik kommunen angir. Slikt avfall skal enten plasseres i oppsamlingsenhet eller fraktes til returpunkt og/eller gjenbruksstasjon.

Abonnenten kan holdes økonomisk ansvarlig for skade på, renovasjonsbil, hentested eller skade på/ovenfor tredjemann som følge av uaktsom bruk av oppsamlingsenhet. Bortkomne eller ødelagte oppsamlingsenheter utover normal slitasje skal erstattes av abonnent.

§ 7.Brukerens plikter

Dersom abonnent og bruker ikke er samme juridiske person, er brukerens plikter de samme som abonnentens, med unntak av det økonomiske forhold til kommunen.

§ 8.Plassering av oppsamlingsenhet

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

For at oppsamlingsenhet skal være til minst mulig ulempe for naboer med hensyn til søl og lukt, skal den plasseres på oppstillingsplassen slik at den er vernet mot vær, vind og skadedyr.

Oppsamlingsenhet skal stå så nærme kjørbar vei som mulig. Maksimal avstand til kjørbar vei er 8 m. Nærmere regler for beregning av avstand er gitt i renovasjonsteknisk avfallsnorm.

Kommunen kan fastsette hvor oppsamlingsenhet skal plasseres.

Ved ønske om plassering av oppsamlingsenhet på annen manns grunn er dette å anse som et privatrettslig forhold, hvor kommunen ikke er part.

Oppsamlingsenhet skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag på bakkenivå. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhetene og manøvreringsareal for disse. Adkomsten fra kjørbar vei skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for hindringer, slik som trapper, terskler, nivåforskjell mellom platting og bakkenivå og andre hindringer som parkerte biler, sykler, barnevogner, klessnorer, brøytekanter osv. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle eksisterende dørterskler må utstyres med faste kjøreramper med maksimal helning 1:4.

Bruk av privat vei eller privat fellesvei som kjørevei for renovasjonsbil anses som et privatrettslig forhold mellom partene hvor kommunen ikke er part. Kommunen kan kreve at abonnenten skal fremskaffe en erklæring fra rettighetshaver til veien om at den kan benyttes av renovasjonsbilen.

§ 9.Bruk av oppsamlingsenhet

Det skal bare brukes oppsamlingsenheter som er utplassert eller godkjent av kommunen. Oppsamlingsenhetene, med unntak av nedgravde løsninger som er etablert før denne forskrifts ikrafttredelse, tilhører kommunen. De er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved skifte av abonnent/bruker.

Abonnenten er ansvarlig for renhold av oppsamlingsenhet og at den håndteres slik at den ikke påføres skade. Abonnent har plikt til å melde fra til kommunen ved feil/skader på oppsamlingsenhet

Bruker plikter å bringe oppsamlingsenheten frem til hentested innen kl. 06:00 på hentedagen og bringe oppsamlingsenhet tilbake fra hentested etter tømming.

Oppsamlingsenhet skal ikke fylles mer enn at lokk lukkes tett inntil og kan tømmes uten søl, slik at hygieniske ulemper kan unngås.

Avfallet må ikke pakkes tettere enn at den lett kan tømmes. Det skal ikke fylles med mer enn 0,2 kg avfall/liter. Avfall som sitter fast i oppsamlingsenheten må løsnes av bruker før tømming.

Hjulene skal være låst på oppsamlingsenheter med låsbare hjul.

Abonnenten skal sørge for nødvendig renhold på oppstillingsplass og hentested. På vinterstid skal abonnenten sørge for snørydding og strøing slik at oppsamlingsenheten er lett tilgjengelig og at denne ikke fryser fast.

Oppsamlingsenhet må bare inneholde avfall som den er beregnet for og som omfattes av denne forskriften.

Fuktig avfall, skarpe gjenstander og gjenstander som lett kan knuses skal være forsvarlig innpakket før plassering i oppsamlingsenhet. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og plassert i beholder.

Det må ikke legges flytende avfall, latrine-/toalettavfall, større metallgjenstander, jord, sand, grus eller stein i oppsamlingsenheten. Det samme gjelder etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall, smittefarlig avfall, EE-avfall eller annet farlig avfall.

Kommunen har til enhver til rett til å utføre kontroll på avfallet i oppsamlingsenheten.

Kapittel 3. Avfallsgebyr

§ 10.Betaling av gebyr

Det skal betales gebyr til kommunen etter gjeldende gebyrsatser.

For å fremme avfallsreduksjon, gjenbruk, kildesortering og gjenvinning kan kommunen fastsette differensierte gebyrsatser. Differensieringen kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, gjenvinning mv.

Kommunen kan fastsette tilleggsgebyr for plassering av oppsamlingsenhet utover fastsatt avstand fra kjørbar vei.

Satsene fastsettes årlig av kommunestyret.

Gjenbruksstasjon eller behandlingsanlegg kan kreve eget gebyr for mottak av avfall.

§ 11.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med påløpte renter er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikten ved for sen innbetaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Klage

Vedtak fattet etter denne forskriften er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2b, jf. forurensningsloven § 85. Reglene for saksbehandling ved enkeltvedtak og eventuell klage følger forvaltningslovens regler.

Eventuelt klage på enkeltvedtak sendes til det forvaltningsorganet som har truffet enkeltvedtaket. Det er opprettet et eget klageorgan.

§ 13.Sanksjoner

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensningslovens § 79, 2. ledd.

Ved mangelfull kildesortering kan kommunen velge å iverksette ekstratømming av oppsamlingsenheten eller unnlate å tømme avfallet. Dersom det iverksettes ekstratømming vil dette skje for abonnentens regning. Abonnenten skal varsles om forholdet uten ubegrunnet opphold. Dersom avfallet ikke tømmes vil kommunen varsle brukeren slik at forholdet rettes til neste henting.

Pålegg om opprydding og betaling blir håndtert i samsvar med § 37 i forurensningsloven.

§ 14.Dispensasjon

Kommunen kan på eget initiativ eller etter skriftlig søknad unnta, fra bestemmelsene i denne forskriften.

Fritak fra plikten til å delta i renovasjonsordningen kan bare gis til bestemte eiendommer.

Det kan gis fritak for følgende

-Bolig som er definert som ubeboelig av offentlig instans
-Ubebygd grunn
-Campingplasser og hyttefelt med fellesordning.

Abonnenten plikter å informere kommunen dersom grunnlaget for dispensasjonen endres.

§ 15.Forholdet til helseforskrifter

All håndtering av avfall i samsvar med denne forskriften skal til enhver tid skje i samsvar med vilkår gitt av sentrale og lokale helsemyndigheter.

De lokale helsemyndighetene har ansvar for å se til at avfallshåndteringen skjer i samsvar med helseforskrifter, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer en hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 16.Kommunalteknisk avfallsnorm

Kommunen gir nærmere krav og retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser i en renovasjonsteknisk avfallsform.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. mars 19931 for innsamling mv. av forbruksavfall og for avfallsgebyr, Råde kommune, Østfold.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.