Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune

DatoFOR-2014-06-24-1007
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.09.2014
Sist endretFOR-2016-11-24-1357 fra 30.11.2016
Endrer
Gjelder forOppland
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6a-2, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort31.07.2014   kl. 16.10
KorttittelForskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oppland fylkesting 24. juni 2014 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2. Endret ved forskrift 16 feb 2016 nr. 144 (i kraft 20 aug 2016), 24 nov 2016 nr. 1357 (i kraft 30 nov 2016).

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere forhold rundt inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune. Bestemmelsene skal sikre likebehandling av søkere til videregående opplæring i Oppland.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater i Oppland.

Kapittel 2. Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring

§ 3.Bruk av rett til videregående opplæring for ungdom

Elever med lovfestet rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1 som slutter før 1. november, har ikke brukt ett år av retten til videregående opplæring dersom opplæringen utgjør mer enn 1/3 av timetallet fra et utdanningsprogram eller et programområde.

Søker under 25 år som har behov for utvidet rett for å få fullført påbegynt videregående opplæring, kan søke om utvidet ungdomsrett innen 15. april. Det forutsettes at søker er folkeregistrert i Oppland fylke på søkertidspunktet, og at det samtidig søkes om inntak til Vg2 eller Vg3 kommende skoleår. Søknaden skal begrunnes, og det er krav til dokumentasjon.

Kravet om sammenhengende uttak av rett innen fem år, eller seks år når opplæringa helt eller delvis blir gitt i lærebedrift, gjelder ikke i Oppland.

0Endret ved forskrift 16 feb 2016 nr. 144 fra 20 aug 2016.
§ 4.Fulltidselev og deltidselev

Når en elev er tatt inn som fulltidselev, jf. forskrift til opplæringslova § 6-5, skal det tungtveiende grunner til for å få endret status til deltidselev. Med tungtveiende grunner menes for eksempel traumatiske opplevelser, sykdom, omsorgsansvar eller liknende. Eleven må dokumentere at vilkårene oppfylles.

At eleven ønsker å ta faget som privatist, for å oppnå bedre karakter, er ikke en tungtveiende grunn.

Det delegeres til rektor å fatte vedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev etter at eleven er tatt inn som fulltidselev. Begrunnet søknad med dokumentasjon sendes rektor på den skolen eleven er tatt inn.

§ 5.Utvekslingselev

Oppland fylkeskommune reserverer plasser for utvekslingselever fra andre land, jf. forskrift til opplæringslova § 6-6. Søknadsfrist for søknad om skoleplass for utvekslingselever fra andre land er 15. juni. Fylkeskommunen reserverer kun skoleplass til søker som blir formidlet via godkjente organisasjoner (jf. forskrift 8. juli 2013 nr. 897 om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole) som har utveksling av unge elver som sitt virkefelt.

Ønsket skole, utdanningsprogram eller programområde vektlegges, men tilbud gis ut fra kapasitet.

Norske elever som har tatt V g1 som utvekslingselev, vil etter søknad få tilbud om inntak til Vg2 etter bestemmelsene i forskrift til opplæringslova § 6-36 til § 6-39. Søknadsfrist er 1. mars.

Norske elever som har tatt Vg2 som utvekslingselev, vil etter søknad få tilbud om inntak til Vg3 etter bestemmelsene i forskrift til opplæringslova § 6-36 og § 6-39 på skolen hvor de har gått Vg1. Søknadsfrist er 1. mars.

For norske elever hvor utvekslingsåret følger kalenderår, delegeres det til skolen å reservere plass. Det forutsetter at det er tilstrekkelig grunnlag for vurdering etter forskrift til opplæringslova § 3-3.

0Endret ved forskrift 16 feb 2016 nr. 144 fra 20 aug 2016.

Kapittel 3. Søknad om inntak

§ 6.Inntak til videregående opplæring

I Oppland fylkeskommune er det ikke inntakskretser. Søker står fritt til å søke inntak på alle skoler i Oppland, uavhengig av bosted. Søker gis mulighet til å prioritere skoleønske på søknaden.

Der det ikke er tilstrekkelig med plasser på et utdanningsprogram, kan fylkesrådmannen ut fra en helhetsvurdering fordele søker direkte fra grunnskolen til samme utdanningsprogram på geografisk nærmeste skole.

§ 7.Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. februar for søkere som søker fortrinn etter § 6-15, § 6-17, § 6-18, § 6-19, § 6-30, § 6-31 eller § 6-32, individuell behandling etter § 6-22, § 6-25, § 6-35 eller § 6-38. Samme søknadsfrist gjelder minoritetspråklige søker, som nylig er kommet til Norge, og minoritetspråklige søker etter § 6-23.

For andre søkere er søknadsfristen 1. mars, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-8.

§ 8.Endring av søknad etter søknadsfrist

Søker til videregående opplæring, kan endre sin søknad frem til og med 15. april. Søknad kan kun endres en gang. Endringer etter fristen, vil kun bli tatt hensyn når tungtveiende medisinske eller sosiale grunner foreligger.

Søker som søker om fortrinnsrett etter § 6-15, § 6-17, § 6-18, § 6-19, § 6-30, § 6-31, § 6-32 eller individuell behandling etter § 6-22, § 6-23, § 6-25, § 6-35, § 6-38 vil kunne endre sin søknad etter søknadsfrist, dersom det foreligger tungtveiende medisinske eller sosiale grunner.

§ 9.Skoleplass i andre fylker

Oppland fylkeskommune har inngått samarbeidsavtale med Hedmark fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune. Søker med ungdomsrett med folkeregistrert adresse på postnummer 2365 Åsmarka, 2610 Mesnali, 2372 Brøttum, 2616 Lismarka, og elever i Brøttum skolekrets med postadresse 2364 Næroset og 2612 Sjusjøen kan søke å konkurrere om inntak til Lillehammer videregående skole på samme vilkår som søker fra Oppland fylke. Søker dette gjelder søker Hedmark fylkeskommune og svarer til Oppland fylkeskommune, via vigo.no.

Søker med ungdomsrett fra Jevnaker kommune kan søke og konkurrerer om inntak på linje med Buskeruds egne søkere til videregående skoler i Hønefoss. Søker med ungdomsrett fra Ringerike og Hole kommuner kan søke og konkurrerer om inntak på linje med Opplands egne søkere til Hadeland videregående skole. Søkere dette gjelder søker og svarer til sitt hjemfylke, via vigo.no.

0Endret ved forskrift 24 nov 2016 nr. 1357 (i kraft 30 nov 2016).
§ 10.Flytting til Oppland

Søker som ikke er folkeregistrert i Oppland innen søknadsfristen 1. mars, blir vurdert på linje med søker fra Oppland når de skal flytte til Oppland sammen med sine foreldre/foresatte og når de skal flytte til foreldre/foresatt bosatt i Oppland.

Flytting sammen med foresatte dokumenteres enten med bostedsbevis for familien, kontrakt for boligkjøp/-leie eller med en bekreftelse fra foresattes arbeidsgiver. Dokumentasjon og oppdatert bostedsadresse i folkeregisteret må dokumenteres innen 1. juli for at søknaden skal bli tatt hensyn til. Ved flytting fra forelder i annet fylke til forelder i Oppland kreves samtykke fra begge.

Elever som flytter til Oppland sammen med foresatte i løpet av skoleåret, vil få tilbud om skoleplass i fylket.

Unntak fra vilkår i disse bestemmelsene kan gjøres når det foreligger tungtveiende medisinske eller sosiale grunner.

§ 11.Praktisering av videresøk i inntaket

Oppland fylkeskommune praktiserer videresøk for søker som ikke konkurrerer seg inn til angitte ønskede skolesteder på søknaden. Dette innebærer at søker får tilbud om skoleplass ved en annen skole som har det søkte utdanningsprogram/programområde. Søker til Vg2 og Vg3 kan også bli videresøkt til andre programområder innenfor det utdanningsprogrammet de har startet på. Søkers rettigheter i henhold til opplæringslova § 3-1 blir ivaretatt ved videresøk.

§ 12.Særlige regler om inntak til enkelte utdanningsprogram

Ved inntak til V g1 idrettsfag og V g1 musikk, dans og drama kan inntil 50 % av plassene bli tildelt på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller inntaksprøve, jf. forskrift til opplæringslova § 6-11. Det er skolen som innkaller og gjennomfører prøven. Det er kun søker som har dette som sitt førsteønske som kan bli kalt inn til ferdighetsprøve eller bli bedt om å dokumentere sine ferdigheter.

Søker som skolen på grunnlag av ferdighet ønsker å prioritere, gis konkurransefortrinn.

Ved søknad til yrkesfaglige utdanningsløp som leder fram til yrkes- og studiekompetanse, jf. forskrift til opplæringslova § 6-11, vil søker som har dette som sitt førsteønske, bli kalt inn til intervju. Det er skolen i samarbeid med lærebedrift som innkaller og gjennomfører intervju.

§ 13.Søknad og inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud

Ved søknad om inntak til landslinje eller landsdekkende tilbud stiller søker fra hele landet likt, jf. forskrift til opplæringslova § 6-12. Henvendelser om endring av søknad fra Oppland fylkeskommune til landslinje eller landsdekkende tilbud i annet fylke som kommer etter søknadsfristen 1. mars, vil ikke bli behandlet.

§ 14.Søknad til statlige skoler

Søker må ha statlig skole som første ønske for å bli tatt hensyn til. Henvendelser om endring av søknad til statlige videregående skoler som kommer etter søknadsfristen 1. mars, vil ikke bli behandlet.

Kapittel 4. Inntak til Vg1, Vg2 og Vg3

Bestemmelse for inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 fremgår av opplæringslova § 3-1 og forskrift til opplæringslova § 6-13 – § 6-44.

§ 15.Søker som ikke har bestått V g1 eller Vg2

Søker til Vg2 og Vg3 skal ha bestått i alle fag på V g1 eller Vg2 for å kunne tas inn som fulltidselev til neste nivå, jf. forskrift til opplæringslova § 6-28 første ledd.

Søker som ikke oppfyller disse vilkårene, kan i Oppland likevel tas inn som fulltidselev til Vg2 og Vg3, jf. forskrift til opplæringslova § 6-37. Dette forutsetter at det foreligger en vurdering fra avgiverskolen hvordan søker skal kunne bestå manglende fag innen ett år. I vurderingsgrunnlaget fra avgiverskolen, skal det redegjøres for hvorfor søker ikke har bestått faget og om søker har de faglige forutsetninger for å følge opplæringen på et høyere nivå for å få karakteren 2 eller bedre i standpunkt.

Det må sikres at søker ikke får et etterslep med fag som ikke er bestått. Skriftlig, signert og forpliktende plan om ny prøve/eksamen skal foreligge innen 25. juni der det fremgår hva eleven skal gjøre og hva skolen skal bistå med.

Bestemmelsen gjelder ikke søker med fortrinnsrett til Vg2/Vg3 etter § 6-30, § 6-31 og § 6-32 eller individuelt søker til Vg2 og Vg3 etter § 6-35 og § 6-38.

§ 16.Fortrinnsrett i inntaket for søker med vedtak om utvidet tid

Fortrinnsrett for søker med vedtak om utvidet tid, jf. § 6-19 eller § 6-32, gjelder elever som har enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringsloven § 3-1 femte ledd. Fortrinnsrett forutsetter at enkeltvedtaket om utvidet tid foreligger ved søknadsfristen 1. februar. Fristen for å søke utvidet tid er 31. desember for å få fortrinnsrett i påfølgende inntak.

Søknad om utvidet tid med vedlagt dokumentasjon i henhold til opplæringsloven § 3-1 femte ledd sendes Fylkesopplæringssjefen ved Inntakskontoret.

0Endret ved forskrift 16 feb 2016 nr. 144 fra 20 aug 2016.

Kapittel 5. Formidling til læreplass

§ 17.Virkeområde og vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat

I Oppland gjelder godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt som enkeltvedtak om inntak til opplæring i bedrift, jf. forskrift til opplæringslova § 6A-1, andre ledd. Søker til læreplass, som lærling, skal ha bestått i alle fag for å kunne tegne ordinær lærekontrakt, jf. forskrift til opplæringslova § 6A-1, tredje ledd. Det kan likevel tegnes ordinær lærekontrakt med søker som ikke har bestått inntil to fellesfag, så lenge det foreligger en forpliktende plan om at søker skal bestå manglende fag i løpet av læretiden. Skriftlig og signert plan må ligge som vedlegg til lærekontrakt. Dersom slik plan ikke foreligger, skal søker med ikke beståtte i fag tegne opplæringskontrakt, jf. forskrift til opplæringslova § 6A-1, fjerde ledd.

Søknad til opplæringskontrakt for lærekandidater mottatt etter søknadsfrist 1. februar, kan medføre senere formidling.

§ 18.Formidling av lærlinger og lærekandidater

I henhold til forskrift til opplæringslova § 6A-6 formidler Oppland fylkeskommune alle søkere til læreplass, uavhengig av rett, alder og bosted. Søker med ungdomsrett prioriteres i formidlingsprosessen.

§ 19.Bruk av rett til videregående opplæring for lærlinger og lærekandidater

Lærlinger og lærekandidater med lovfestet rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1 og som slutter før det har gått tre måneder av læretiden, beholder sin rett til videregående opplæring uavhengig av årsak til hevingen.

§ 20.Fleksible opplæringsløp

Når lærekontrakter/opplæringskontrakter godkjennes med hjemmel i forskrift til opplæringslovens § 6A-7 første ledd bokstav c, kan det samtidig vedtas at lærlingen/lærekandidaten skal være sikret inntak på de aktuelle opplæringsløp.

§ 21.Rett til Vg3 i skole

I henhold til forskrift til opplæringslova § 6A-9, har søker med lovfestet rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1 og som ikke får tilbud om læreplass, rett til inntak i et programområde på Vg3.

Rett til Vg3 i skole forutsetter:

1.At søker har ungdomsrett og har levert ordinær søknad om læreplass innen 1. mars.
2.At søker er kvalifisert til opptak til Vg3 iht. forskrift til opplæringslova § 6-28.
3.At søker ikke har takket nei til tilbud om læreplass.

Generelt tilbud om alternativt Vg3 skal gis innen 1. september. Iverksetting av konkrete tilbud vil skje etter at ordinær formidlingsperiode er over 1. november, og senest i januar påfølgende år.

For søker til lærekandidat gjelder tilsvarende rett til alternativt Vg3 i skole. Det er avgiverskole som skal tilrettelegge for Vg3 i skole for lærekandidat. Oppstartdato er ved skolestart i august.

§ 22.Formidling av voksne

I henhold til forskrift til opplæringslova § 6A-10 kan en voksen søker med opplæringsrett etter opplæringslovens § 4A-3 formidles til læreplass. Det kan også inngås lærekontrakt med voksne som ikke har søkt om formidling.

Kapittel 6. Iverksetting

§ 23.Iverksetting

Forskriften trer i kraft 1. september 2014.