Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland

DatoFOR-2014-06-26-1936
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
EndrerFOR-2004-11-25-1907
Gjelder forGausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort05.02.2015   kl. 14.45
KorttittelForskrift for kommunal renovasjon, GLØR

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre 26. juni 2014, Lillehammer kommunestyre 22. mai 2014 og Øyer kommunestyre 22. mai 2014, med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) kapittel 5.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner.

§ 2.Virkeområde

Forskriftene gjelder for husholdningsavfall fra boliger og fritidsbebyggelse. Den omfatter abonnentens ansvar for sortering og oppbevaring av avfall, og GLØR IKS sitt ansvar for innsamling, behandling og salg av husholdningsavfall. Det interkommunale selskapet GLØR IKS er av eierkommunene tildelt driftsansvar for renovasjonsordningen. Forskriften som regulerer renovasjonsordningen forvaltes av den enkelte kommune.

§ 3.Definisjoner (definisjon etter forurensningsloven § 27)

Som husholdningsavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l., fra husholdninger og fritidseiendommer.

Som næringsavfall regnes alt avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

§ 4.Abonnement

Hver enkelt boenhet er å betrakte som ett abonnement. Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. Ytterligere beskrivelse av hva som er en boenhet er fastsatt i notat datert 9. juni 2004 (vedlegg 1). Gebyrregulativet fastsettes årlig av kommunestyrene ved behandling av budsjettet. Kommunen avgjør hvilke eiendommer som kommer inn under de forskjellige abonnementstyper.

§ 5.Abonnementstyper 

§ 5a. Kildesorteringsabonnement med beholdere

Hver boenhet skal ha, eller via sambruk ha, 3 typegodkjente beholdere. 1 beholder for våtorganisk avfall, 1 beholder for papp/papir og 1 beholder for restavfall. Abonnenten kan velge mellom tre alternative kildesorteringsabonnement: liten, middels eller stor. Eventuell endring av abonnement kan gjøres maksimalt en gang pr. år. Endringen trer i kraft ved første kvartalsskifte etter at endringen bekreftes. Beholderne er GLØR IKS sin eiendom. 

§ 5b. Kildesorteringsabonnement med «Miljøtorg»

Abonnenter som sogner til miljøtorg leverer sitt avfall til det lokale miljøtorget og kildesorterer i henhold til tilbudet. Gebyr for denne type løsning er det samme som for abonnenter med middels abonnement.

Disse miljøtorgene skal kun benyttes til rent husholdningsavfall.

Større gjenstander, gjenvinnbare fraksjoner, spesialavfall som bilbatterier, olje, ee-avfall o.l. skal leveres til Roverudmyra miljøpark eller til de lokale gjenvinningsstasjonene. Disse avfallstypene skal ikke deponeres på det lokale miljøtorget. 

§ 5c. Fritidsabonnement

Definisjoner:

Kategori I: Hytter, setrer, buer eller fritidsboliger uten innlagt vann og avløp.

Kategori II: Hytter, setrer eller fritidsboliger med innlagt vann og avløp.

Kommunen bestemmer hvilken kategori de enkelte eiendommer defineres under.

GLØR IKS vil i samarbeid med grunneiere, kommunene og eventuelt hytteområdenes velforeninger plassere miljøtorg med ulik grad av sortering.

§ 6.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfallet kan GLØR IKS tilby slik innsamling.

§ 7.Sorteringsreglement

I beholderne skal legges:

Matavfall, brun beholder:

Matrester, bleier fra små barn, organisk forurenset tørkepapir (ikke oljesøl). 

Papp/papir, blå beholder:

Rent papp/papir, f.eks. aviser, ukeblader, reklamemateriell, tidsskrifter, innpakningspapir, papirposer og sekker. Drikkekartong skal skylles, brettes sammen og pakkes i vanlig plastbærepose. Bæreposene knyttes igjen. 

Annet avfall/restavfall, grå beholder:

Alt øvrig husholdningsavfall. Avfallet pakkes fortrinnsvis i plastbæreposer. Ildfast glass og krystall er restavfall. 

Husholdningsplast:

GLØR IKS samler inn husholdningsplast som egen fraksjon fra de abonnenter som ønsker en slik løsning. Nærmere detaljer om ordningen kan innhentes hos GLØR IKS.

Spesialavfall, som elektriske og elektroniske produkter (ee-avfall) mv. skal ikke legges i beholderne, men leveres til Roverudmyra miljøpark eller til gjenvinningsstasjonene i Øyer eller Gausdal. Større gjenstander må leveres direkte til nevnte stasjoner.

Disse sorteringsreglene kan til enhver tid endres av GLØR IKS ved forutgående informasjon til abonnenten.

§ 8.Abonnentens ansvar

Avfallet, inkludert lagring fram til tømmedag, er abonnentens ansvar.

Huseieren/abonnenten skal sørge for å ha riktig antall abonnement, jf. § 4. Dersom det viser seg at beholdervolumet ikke er tilstrekkelig for eiendommen, må abonnenten selv kjøpe nødvendig volum i henhold til GLØR IKS sitt tilbud. Beholdervolumet skal være så stort at lokkene på beholderne alltid er igjen.

Kommunen kan, for huseiers regning, besørge anskaffelse av riktig volum tilpasset avfallsmengden. Hvis det er plassproblemer for flere beholdere kan hyppigere tømming foretas etter gjeldende takster (jf. forurensingsloven § 37).

Abonnenten er ansvarlig for renhold av beholderne.

§ 9.Tømming

Matavfall tømmes hver 2. uke. Papp/papir, plast og restavfall hver 4. uke. Avfallet blir hentet i henhold til den til enhver tid gjeldende tømmeplan/kalender.

§ 10.Gebyr (forurensningsloven § 34)

For avfallsinnsamling og behandling betaler den enkelte abonnent et årlig gebyr i samsvar med årlige budsjettvedtak i kommunestyrene. Skyldig gebyr kan inndrives ved utpanting i samsvar med panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 11.Administrativ veileder

Administrativ veileder (vedlegg 2) vedtas som et vedlegg til forskriften.

§ 12.Plassering av beholdere, vegstandard, saksbehandling m.m.

Kfr. «Administrativ veileder». Vedlegg 2.

§ 13.Klage og søknad om fritak

Eventuell klage vedrørende forvaltningsforhold i forbindelse med husholdningsrenovasjon behandles i den enkelte kommune, jf. forurensningsloven § 85 og forvaltningslovens kap. VI.

Klage i tilknytning til driften behandles av GLØR IKS.

Søknader om fritak sendes den enkelte kommune og behandles i henhold til retningslinjer fastsatt i veileder.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014. Samtidig oppheves forskrift 25. november 2004 nr. 1907 for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland.

Vedlegg 

Boenhet – definisjon 

pdf.gif  

Veileder til forskriften 

pdf.gif  

Vendesløyfe 

pdf.gif  

Vendehammer 

pdf.gif